Ivar Johansens Blogg

Tid Innlegg
2020-06-15 04:01 OBOS skal jobbe for bærekraftig infrastruktur

OBOS har drevet aktivt påvirkningsarbeid for at E18 Vestkorridoren skal bli bygd. Er du OBOS-medlem? Si fra om at det ikke er greit, signer oppropet og del med andre. OBOS må jobbe for bærekraftig infrastruktur: "OBOS er et boligbyggelag som skal arbeide for å tilby medlemmene gode boliger. Som medlemmer mener vi at det er avgjørende at OBOS driver dette arbeidet på en måte som styrker samfunnets bærekraft for framtida. Når OBOS er med på å bygge ut nye områder, skal boligbyggelaget arbeide for at infrastrukturløsningene blir bærekraftige. Vi mener at dette må bety at: - Den samlede transportp ...

2020-06-13 04:19 Det var plass til heile meg i heisen opp til likestillingsministeren

"Er personar med funksjonshemming likestilte? Same dag som bioteknologilova blei vedtatt, stemte Stortinget ned eit framlegg frå SV om at FN sin menneskerettskonvensjon om likestilling for personar med funksjonshemming, skulle bli norsk lov. Eg skal akte meg vel for å påstå nokon samanheng mellom desse lovane. Likestillingsministeren har ansvar for begge felt, både kvinners rett til å bestemme over eigen kropp, og funksjonshemma sin rett til å delta i samfunnet på heilt lik linje med andre. Bioteknologilova blei altså vedteken på tysdag, og den andre har blitt føreslått vedtatt fleire gongar, ...

2020-06-11 04:54 Plan- og bygningsetaten trapper opp mot ulovlig reklame i sentrum

Fjern ulovlig digital reklame innen utgangen av juni: Hvis ikke får dere 20.000 i tvangsmulkt, er den tydelige beskjed til Sport Outlet Karl Johan. En rekke gårdeiere i Oslo sentrum har ulovlig satt opp store reklameskjermer med bevegelig tekst og bilder. På mitt initiativ aksjonerte Plan- og bygningsetaten for et år siden med pålegg om fjerning av den ulovlige reklamen. Og jeg utfordret alle om å melde fra til etaten om ulovlig reklame. Det er bra at flere fulgte oppfordringen. I vedtaket vedrørende Karl Johansgata 25 heter det blant annet: "Pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt. Dere må ...

2020-06-09 19:34 Puls-Yngvar: Ein helvetes neger med dialekt...

"Eg kjenner på skuld over å ha fått personleg styrke av alle dei gongene eg sjølv har fått desse blikka og rasistiske kommentarane. Eg er kulturelt heilt norsk med halve genmaterialet frå Afrika. Dette har opp i gjennom åra vore ein trigger for folk til å uendeleg mange gonger seie: «Du er grei, du, du kan ikkje noko for at du er neger, men alle desse andre jævlane...». Dette har drept litt av meg kvar gong, og påverka meg mykje meir meir enn eg har vore bevist på dei siste cirka 30 vaksne åra mine. Eg gret ein heil dag i hagen etter at eg høyrde eit lydopptak (The Daily) av dei 8 siste minutt ...

2020-06-09 04:21 Ledelinjer gir en mer tilgjengelig by

Hvert år arrangerer synshemmedes organisasjoner en aksjonsuke der de fokuserer på et tema som er viktig i synshemmedes hverdag. I år er temaet ledelinjer og ledende elementer i bygg og uteområder. Ledesystemer (dvs. ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, varselfelt m.m.) er del av et internasjonalt språk som bidrar til at fysiske omgivelser blir lesbare for alle – også blinde og svaksynte.  Ledelinjer er en eller flere lagte linjer, lagt i lengderetningen, for å lede personer fra ett punkt til et annet. Ledelinjer må være både taktilt opphøyde og visuelt godt synlige. Det er viktig å ha fri passasje ...

2020-06-08 19:09 NAV: «De fleste oppdager det når det blir tomt på kontoen»

NAV må bli den ene døren inn det var ment å være, og ikke bare mange stengte dører, skriver Trine Eskeland blant annet: "Jeg har stor medfølelse med alle som ikke har fått pengene sine, det er grusomt å behandle mennesker slik. Men til de som sier at NAV må få tid og ikke kunne vært forberedt på en slik situasjon - dette er noe som skjer hele tiden med mennesker som er syke eller arbeidsledige. Jeg har vært på AAP noen år og opplevd flere ganger at NAV feilaktig har stanset utbetalinger, vært forsinket, ikke overholdt frister og lignende. En gang stanset NAV utbetalingen av AAP-pengene mine, o ...

2020-06-07 04:58 Bør eldre samboere ha garanti for å få bo sammen på sykehjem?

SVs stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson sendte sist uke fram dette spørsmål til helse- og omsorgsministeren: "SV har jobbet for en samboergaranti, og 19.4. 2018 ble dette vedtatt. Likevel har det ikke kommet konkret politikk fra regjeringen. Hvorfor har denne saken gått så sakte, og når skal de eldre får samboergarantien som SV har jobbet for?" Stortingets vedtak - med stemmene fra Høyre, Frp, Venstre, MDG og SV - var: «Stortinget ber regjeringen om å ta inn bestemmelser om samboergaranti, som er uavhengig av ektefelles eller samboers behov for omsorgstjenester, ved utarbeidelse av nasjon ...

2020-06-05 04:03 BPA i Oslo - Grunn til bekymring?

BPA, brukerstyrt personlig assistanse, er en lovfestet rettighet du har som funksjonshemmet med assistansebehov. Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv. Jeg får mange henvendelser fra funksjonshemmede som er i «konflikt» med bydelen ved at bydelen sier nei til BPA-ordning, eller et bydelen – etter den funksjonshemmedes mening  - gir for få timer. Når jeg går inn i konkrete saker forstår jeg godt fortvilelsen. Bydelsutvalget i Gamle Oslo har engasjert seg i dette, og bydelsdirektøren har i et notat til bydelsutvalget besvar ...

2020-06-03 04:48 Bullshit-jobbene

"Når tillit erstattes av kontroll, øker faren for at ansatte blir mer opptatt av å ikke gjøre feil. Fokus kan endre seg fra hva som er klinisk nyttig til hva som er riktige prosedyrekodinger. Tiden som skulle gått til pasientbehandling blir brukt til å sjekke og sikre at koder blir satt på riktig plass til riktig tid. Og ja, da synes det nesten som om det er mindre problematisk å skulle miste en pasient i selvmord bare prosedyrene er fulgt. Det er bedre å ha ryggen fri enn frie luftveier," skriver psykologspesialist Kari Lossius blant annet hos NRK Ytring. Og hun fortsetter: "New Public Manage ...

2020-06-01 04:58 År med kamp for åpenhet om forsvar og sikkerhet

Ofte får jeg spørsmål om min historie når det gjelder de mange rettsprosesser for åpenhet i forsvars- og sikkerhetspolitikken. De to viktigste sakene har vært Listesaken og Ikkevold-saken. Listesaken er omtalt slik i Wikipedia: «Listesaken» var i 1977 den mest omtalte nyhetssak i Norge. Politiet gikk i august 1977 til razzia mot avisen Ny Tid og beslagla lister med 600 navn over ansatte i de hemmelige tjenestene som SV-eren Ivar Johansen hadde samlet inn. Han benyttet kun åpne kilder som telefonkatalogen, Tjenestemannsbladet og Politibladet, og noterte bilnumrene til de ansatte. Saken startet ...

2020-05-30 04:56 Nicolai Tangens sponsing av Munchmuseet-direktøren: Grensene må være like for alle, særlig siden museet mottar mange gaver.

Munchmuseet snudde fra nei til ja til nei: Nicolai Tangens tur og seminar til USA har skapt turbulens. Saken har havnet på bordet til kontrollutvalget i Oslo kommune. Og som VG skriver: "Etter initiativ fra SVs Ivar Johansen i Oslo kommunes kontrollutvalg har Kommunerevisjonen gått inn i saken. I et notat revisjonen oversendte til kontrollutvalget fastslås ikke brudd på det etiske regelverket. Men det påpekes at museet ikke har dokumentert sine vurderinger av gaven og at invitasjonen ikke er journalført. «For denne og lignende type gaver, som reiser og deltagelse på private arrangementer, som ...

2020-05-28 04:33 Utdanningsbyråden i Oslo: Bekymra for alle de elevene som ennå ikke er kommet tilbake på skolen

"Jeg er veldig bekymra for alle de elevene som ennå ikke er kommet tilbake på skolen. Det er bare litt over tre uker igjen til ferien, og de som ikke er tilbake da, vil ha vært borte i et halvt år når skolen starter igjen i august. Det går ikke!" sier utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen i Oslo. "I går hadde jeg møte med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for å diskutere tiltak, og vi fikk en redegjørelse fra fantastiske Bydelsmødrene om hva de erfarer ute (for eksempel at endel fortsatt mangler viktig kunnskap og er unødig redde) og fra rektor på Haugenstua - de jobber intenst fo ...

2020-05-27 04:12 Elsparkesykler til besvær

Anders Arntzen skriver til meg: "Ikke verdens viktigste sak, men kunne du gjøre noe med sparkesyklene som ligger slengt overalt. Jeg tenker at hvis en betaler pant i de stativene hvor en henter syklene, så kan en få igjen pengene (det skjer elektronisk) hvis en leverer tilbake sykkelen i stativet. Jeg ser for meg pant på  kr 100,-. Noen må gjøre noe med dette. Hvorfor ikke du?  Teknisk tror jeg ikke det blir noe problem, de bare ordner og programmerer litt så går det nok greit. Uansett må nok en viss sporing og henting med lastebil finne sted. Og kanskje reduksjon av maksfart til joggefart?" T ...

2020-05-25 18:46 Streik for tariffavtale

De ansatte ved Godt Brød Grunerløkka går 10. juni ut i streik for det helt grunnleggende krav: Rett til å få tariffavtale. Fellesforbundets Svein Frode Pettersbakken skriver: "Nå har vi etter en lang og kronglete kamp mot ledelsen ved Godt Brød Grunerløkka atter en gang måtte ta møte hos Riksmekleren. Men vi har å gjøre med en ekstremt fagforeningsfiendtlig arbeidsgiver, og atter en gang nekter han våre unge gutter og jenter tariffavtale. Forøvrig skal det også sies at våre ansatte ved Godt Brød Grunerløkka stort sett er unge studenter som har små stillingsbrøker, og hvor dette er deres ...

2020-05-25 04:13 Ulik befolkning, ulike behov: Får innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud?

Får vi mellom kommuner, og mellom bydeler i Oslo, "velferdsflyktninger"? Leveres det likeverdige tjenestetilbud? I Oslo har bydelene ansvar for store deler av de kommunale tjenestene rettet mot innbyggerne. Alle innbyggere har krav på et likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av hvor de bor. Befolkningssammensetningen er svært forskjellig i bydelene, og de  viktigste målgruppene for bydelenes tjenester er ikke jevnt fordelt utover bydelene. Hvordan kan man da sørge for at alle innbyggere sikres like gode tjenester uansett hvilken bydel de bor i? Dette spørsmålet besvares av Thom Åbyholm og Alf G ...

2020-05-23 04:33 Ansvaret for TT-tjenesten overføres til Ruter

Byrådet inviterer bystyret til å vedta følgende: "1. Ansvaret for oppgavene Velferdsetaten i dag utfører innen TT-tjenesten, overføres til Ruter AS fra 1. januar 2021. Velferdsetatens ansvar som faglig og teknisk sekretariat for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede,endres ikke. 2.Ruter AS avgjør selv hvordan oppgavene knyttet til kjørekontor løses, innenfor gjeldende juridiske rammer." Dermed fullføres et prinsipielt viktig sak: Dem som ansvar for kollektivtrafikk må ha ansvar for alle grupper av reisende. Transporttjenesten for funksjonshemmede er ikke et velferdstilbud, men ...

2020-05-21 04:27 El-kjøp: Pris for varen kr. 539, pris for en ledning kr. 815

Anne Schjelderup reagerer ut fra en opplevelse hos El-kjøp.  Pris for varen kr. 539, pris for en ledning kr. 815. Hun skriver: "Bruk-og-kast er jo et enormt miljø-problem og særlig når det gjelder elektroniske varer. Mange kjeder, f.eks. Jernia strekker seg langt for å gjøre det mulig for kunder å reparere ting, eller kjøpe reservedeler, og å slippe å stadig kjøpe nytt. Men andre gjør det motsatte. Jeg kjøpte en lampe-vekkerklokke fra El-kjøp for 539,-kr. Valpen min gnagde på ledningen og jeg måtte til El-kjøp og kjøpe ny (det står på lampen at den kun kan brukes med original ledning). Først f ...

2020-05-19 04:47 Rusavhengige og bolig: Hva er det gode liv?

Det er viktig at hjelpeapparatet aksepterer at noen velger et liv som er veldig annerledes enn det hjelperne selv har valg, poengterer Katja Johannessen og Eldbjørg B. Solvoll i rapporten "Urbane nomader - om veien fra bostedsløshet" fra Velferdsetaten. "Det er ikke gitt at en som har levd med rus og traumer hele sitt voksne liv får det godt i et rusfritt A4-liv. Når kommunen nå skal finne varige boliger til personer som lenge har levd uten bolig, er det derfor viktig å huske på at det ikke finnes et fasitsvar på hva et godt liv er. Noen mennesker lever et liv som er så kaotisk og vanskelig at ...

2020-05-17 04:48 Vi lover ungdomsopprør helt frem til E18-prosjektet skrotes

Dette er den tydelige meldingen fra 11 ungdomsorganisasjoner: Vi sier klart nei til mer motorvei og forventer at kollektivprosjekter prioriteres til det beste for pendlere, ungdom og klima. Beskjeden kommer fra Oslo Grønn Ungdom, Oslo AUF, Oslo Sosialistisk Ungdom, Oslo Unge Venstre, Grønn Ungdom Akershus, Grønn Ungdom Viken, Viken Sosialistisk Ungdom, Naturvernstudentene på UiO, Oslo Grønne Studenter, Spire Oslo og Oslo Natur og Ungdom. Vi tilhører Norges største ungdomsorganisasjoner for klima og miljø. Vi ønsker oss en trygg fremtid, uten biltrafikk, klimagassutslipp og helsefarlig luftforu ...

2020-05-15 04:26 På veien for havarerte rullestolbrukere

"Flatt dekk på rullestolen? I Oslo rykker en egen servicebil ut til hjelpemiddelbrukere som står fast. I åtte år har Finn Petter Pedersen og Geir Lindgaard delt arbeidsplass: en varebil full av rullestoldekk, redskap og deler. Hele dagen ruller de to rundt i Oslos gater, fra oppdrag til oppdrag, for å få havarerte rullestolbrukere på hjula igjen. – Bare nå i januar hadde vi 126 ulike oppdrag. Egentlig er det helt på grensen til hva vi klarer å få unna, forteller Pedersen og Lindgaard, som hele tiden prøver å legge opp logistikk og reiserute slik at de skal rekke å hjelpe flest mulig med kortes ...

2020-05-14 04:42 Johanne

"Johanne Zhangjia: Jeg ser på den velkledte mannen i alle avisene. Hver dag, nye bilder. Av terroristen i dress. Som var rettssalen en catwalk for hans ideologi. Men det jeg ikke ser, er bildene av Johanne Zhangjia (17). Hun som ble drept. Jeg ser at hun kalles Johanne. Men det jeg ikke ser, er at hun konsekvent navngis som Johanne Zhangjia - som hennes hele, fulle selv. Født i Kina. Helt norsk, med et helt norsk navn. Jeg ser at hun kalles "stesøster". Men det jeg ikke ser, er at hun anerkjennes som adoptivsøster. Eller bare søster. Hun vokste jo opp med terroristen. Johanne Zhangjia ble ikke ...

2020-05-13 04:55 Biblioteket er for hele folket, der skal ingen mobbes

"Hvem skal få låne lokaler i bibliotekene? Når rammer retten til å få ytre seg andres frihet ved at de føler seg hetset og skremt? Er bibliotekene i en annen situasjon enn en annen utleier fordi bibliotekene skal være et trygt sted for alle? Bibliotekloven slår fast at biblioteket skal være et tilbud til «alle som bor i landet». Formålet til folkebibliotekene er «å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling». I tillegg skal bibliotekene være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Når biblioteket skal være et tilbud til alle, s ...

2020-05-11 04:38 Oslo: Nyoppnevning av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Etter at Oslo kommune i praksis siden nyttår har vært uten et operativt Råd for personer med funksjonsnedsettelser på bynivå skal bystyret vedta nytt reglement og velge personer. I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) skal Oslo ha råd for personer med funksjonsnedsettelser.Oslo kommune opprettet sitt første brukerråd for funksjonshemmede på begynnelsen av 1980-tallet. I henhold til den nye kommuneloven, trådte bestemmelsen om råd for personer med funksjonsnedsettelser i kraft fra og med det konstituerende møtet i bystyret, ved oppstart av valgperioden 2019 –2023. Som fø ...

2020-05-09 04:56 Bydel St.Hanshaugen: Ressurspool i hjemmetjenesten

I høst inviterte Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid gjennom det sentrale heltidskulturprosjektet, bydelene til å melde sin interesse for deltakelse i uttesting av ulike modeller for ressurspool. Bydel St. Hanshaugen meldte sin interesse i tillegg til bydel Østensjø og Sykehjemsetaten. Bydel St. Hanshaugen ønsker å prøve ut en ressurspool med ansatte i fast stillingsstørrelse og fast lønn i en delvis fastlagt turnus, der ansatte fyller opp korttidsfravær på ett eller flere tjenestesteder. I utprøvingsfasen ønsker de å starte ved ett tjenestested (Hjemmebaserte tjenester Bislett), før det ...

2020-05-07 04:43 Koronasmitte: SMS til innbyggere født i Somalia

3. april sendte Oslo kommune ut følgende SMS til 2789 Oslo-innbyggere som er født i Somalia: "Viktig! Koronaviruset er dødelig og smitten sprer seg raskt. Du må: Holde avstand på 2 meter til andre, være maks 5 personer sammen ute og vaske hendene ofte. Hvis du er syk må du være hjemme. Nettside med informasjon på arabisk, somali, engelsk og andre språk: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-om-koronaviruset-pa-flere-sprak. Se film om korona på <språket>: Send gjerne informasjonen videre om du kjenner noen du tror vil ha nytte av den." Gjennom å kombinere offentlige og privates (t ...

2020-05-05 04:58 Fredsstiftelsen: 150.000 fredskroner er delt ut

150.000 kroner overrisler årlig gode fredsprosjekter, og nå er utdelingen for 2020 klar. Fredsstiftelsen støtter arbeidet for en komplett militær avrustning av verden og i enkelte land uavhengig om dette skjer isolert eller samkjørt med andre land. Stiftelsen støtter også informasjons- eller forskningsvirksomhet rettet mot norsk medlemskap i NATO og vår integrasjon i NATOs og USAs atom- og basepolitikk, samt å fremme en aktiv freds- og nøytralitetspolitikk i Norge. Og her kommer det viktige bøker om Forsvarets etterretningstjeneste, Johan Galtung-biografi, militærnektingens historie, Ap sitt f ...

2020-05-04 04:15 Tidligere Oslopolitiker Ivar Johansen (SV) ber byrådet journalføre alle interne dokumenter

Det er overskriften på en artikkel i nettavisa Vårt Oslo. Og som det heter: "Ukentlig publiseres hundrevis av kommunale dokumenter på den offentlige innsynsportalen eInnsyn. Dokumenter som er interne dokumenter i byrådet eller etaters innspill til politiske saker, er derimot unntatt offentlighet. Nå ber offentlighetsforkjemper og SV-nestor Ivar Johansen om at praksis endres, slik at også slike dokumenter blir gjort tilgjengelige for hovedstadens beboere. — Oslo kommunes praksis skal være å journalføre alle organinterne dokumenter, og kommunens arkivinstruks bør endres i tråd med dette. Dette u ...

2020-05-03 04:55 Munchmuseet-direktør og Nicolai Tangen: Kontrollutvalget ber byrådet avklare

I kontrollutvalget for Oslo kommune tok jeg i siste møte opp Munch-museet-direktør Stein Olav Henrichsens deltakelse på Nicolai Tangens smøring-seminar i USA. Ukeavisa Ledelses Magne Lerø omtalte saken slik: "En skulle tro de vasset i penger ved Munchmuseet." Direktør Stein Olav Henrichsen forsvarer at han lot Nicolai Tangen betale for seminaret i USA. Nå vil han la skattebetalerne få regningen på 120.000 kroner. Forstå det den som kan. I ettertid forsøker Henrichsen å begrunne at han brukte 120.000 kroner for å delta på et seminar, som om han han hører til samme finanselite som Nicolai Tangen ...

2020-04-30 04:03 Gratulerer med morgendagen! Delta i digitale 1.mai-tog

1. mai skal for første gang ikke markeres med tog og folkemøter, men som et virtuelt tog på internett. Korona-epidemien viser at velferdsstaten og fellesskapsløsninger gir oss et robust samfunn. Offentlige løsninger og kontroll er det som fungerer, og ikke minst: tilliten til at dem som står i førstelinjene gjør jobben. Markedsstyring i det offentlige, og manglende offentlig beredskap, svekker dette fellesskapet. Vi trenger 1.mai-markering mer enn noen gang. LO i Oslos paroler for dagen er: • Kamp for fast arbeid • Forby bemanningsbransjen • Hele og faste stillinger • 6 timers dag / 30 timers ...

2020-04-27 04:53 Frisørsalonger åpner i dag. Bruk dem som har tariffavtale

I dag åpner frisørsalonger igjen, etter uker med Corona-stengt. Fagforbundet Frisørenes fagforening har vært gjennom mange tunge kamper for å få på plass tariffavtaler i salonger med medlemmer. Fagforeningen har nå over 250 salonger med tariffavtaler. Rundt 40 av dem har kommet på plass i fjor! Fagforbundet Frisørenes Fagforening jobber for at frisører skal ha ordna forhold på arbeidsplassen sin, ha ei lønn å leve av, og ikke bli syke av jobben sin. En tariffavtale regulerer frisørers lønns- og arbeidsvilkår og gir trygge, forutsigbare rammer. Med bedre lønns- og arbeidsvilkår vil yrkeskarrier ...

2020-04-25 04:47 Oslofolk kjører mindre bil og færre eier egen bil

Befolkningen i Oslo og kommunene rundt vokser. Det betyr flere reiser i og gjennom byen. Hva flere mennesker og flere reiser betyr for Oslo er helt avhengig av hvordan folk reiser. Oslo kommune har både ambisiøse klimamål og krevende mål for mindre biltrafikk. Sammen med omkringliggende kommuner og staten er det et felles mål at veksten i reiser skal skje med gange, sykkel og kollektivt –ikke med bil. Hvordan vi reiser har stor betydning både for plassen på veiene og utslipp, men også for hvordan byen oppleves, for trafikksikkerheten og for folks helse. I en artikkel ser Klimaetatens Hilde Sol ...

2020-04-22 04:32 Folkevalgte kan ikke svikte sitt løfte overfor velgerne

Når politikere stiller til valg som folkevalgte forventer jeg at de mener alvor. At de helhjertet vil sloss for det de har lovet velgerne. Ingen sier til velgerne: Jeg ønsker å være deres folkevalgte i bystyret eller på Stortinget i 4 år, så sant jeg ikke finner noe annet som er mer fristende. Høsten 2015: Høyres Stian Berger Røsland stiller til valg som medlem av Oslo bystyre, og får velgernes tillit.  Med bakgrunn i 16 år som heltidspolitiker i Rådhuset kjenner få dette bedre enn ham hva det innebærer av arbeid å være bystyremedlem i Oslo. Han går over i en jobb i advokatfirma, og bystyrever ...

2020-04-20 04:16 Oslo kommune: Utro tjenere som stjeler fra fellesskapskassa

Tyveri av avdød beboers bil. Salg av kommunens fotballmål som skrapmetall. Og bydelens Ipad havnet på Finn.no. Oslo kommune oppdaget ni tilfeller av økonomiske misligheter i fjor. Her er oversikten over underslag og økonomisk juks i Oslo kommune, skriver Dagsavisen. Og avisa siterer meg på dette: – Ansatte i Oslo kommune er nok som gjennomsnitt av befolkningen i byen, og det vil alltid være noen som misbruker en tillit. Det kan en aldri helt gardere seg mot, sier Ivar Johansen. SV-eren har i mange år vært en framtredende blogger om Oslopolitikken, samtidig som han har sitti i bystyret. Han gi ...

2020-04-17 04:25 Attac og Spire: Oslo må omstrukturere økonomien i møte med miljøkrisa og koronapandemien, slik som i Amsterdam

Spennende utfordring fra organisasjonene Attac Norge og Spire i en henvendelse som er sendt Oslos bystyrerepresentanter: "Oslo må omstrukturere økonomien i møte med miljøkrisa og koronapandemien, slik som i Amsterdam. Amsterdam går inn for å omstrukturere økonomien for å sikre planeten og gode liv. Et team av eksperter har tatt utgangspunkt i Kate Raworth (sammen med Raworth selv) sin modell smultringøkonomi eller “doughnut economics”, for å lage en handlingsplan for Amsterdam sinbærekraftige økonomiske omstrukturering. I handlingsplanen vurderes det at en slik omstrukturering er essensiell nå ...

2020-04-13 04:34 Ny gatenormal for Oslo er sendt ut på høring

I dag bygges ikke lenger gatene primært som transportårer for biler. I en moderne og grønn by skal gatene ivareta behovene til mange ulike trafikanter og ha viktige funksjoner utover transport. Gatene er også byrom og møteplasser som innbyr til opphold og sosiale funksjoner. Behovene er mange og sammensatte. Dette krever en ny tilnærming til planlegging. Derfor er det klokt at en ny gatenormal tilpasses denne endrede situasjonen. Bymiljøetaten har nå sendt på høring forslag til viktige endringer. I forslaget til ny gatenormal tas det i større grad hensyn til løsninger som prioriterer gående, s ...

2020-04-09 04:29 Idrett står sterkt i Oslo – men hvorfor er ikke alle med?

Ti prosent av barn og unge i Oslo har ikke vært medlem av et idrettslag. Samtidig øker kostnadene for deltakelse i idrettslagene til tross for økte offentlige tilskudd. En artikkel i OsloSpeilet ser nærmere på hvilke barrierer som bidrar til at ikke alle barn driver med idrett i Oslo og spesielt på økonomi som barriere. Byrådet drøfter dette i en sak til bystyret i fjor, og skrev: Barnefattigdom er mer utbredt i Oslo enn i resten av landet og det er store forskjeller innad i byen. Fattigdomsproblematikken er kompleks og handler om bl.a. familiestruktur, tilknytning til arbeidsmarkedet, utdanni ...

2020-04-06 04:07 Lån utstyr til sport og friluftsliv: Enkelt. Gratis. Moro

I dag vil jeg slå et slag for BUA. BUA er en ideell organisasjon som gjør det enklere å være fysisk aktiv. I BUA kan du låne sport- og fritidsutstyr helt gratis. Alle kan låne, selv om tilbudet retter seg mot barn og unge. Over hele landet finnes det slike utstyrsordninger. BUA heter mange av dem, Skattkammer, Frigo, Turbo eller Frilager heter andre.  BUA-nettverket består av 126 utlånsordninger i 107 kommuner fordelt på 18 fylker. 99 utlånsordninger er i full drift og 27 skal åpne i løpet av vinteren 2020.  Alle har felles mål om å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende akti ...

2020-04-04 14:49 Geir Lippestad: Etter Corona blir det lettere å bli alvorlig syk i Norge.....

Geir Lippestad skriver: "Etter Corona blir det lettere å bli alvorlig syk i Norge. Totalt 59 mennesker er dessverre gått bort i Norge hittil i år som følge av Corona viruset. Hver dag oppdateres vi av statsminister og alle medier om utviklingen. Hvor mange er syke, hvor mange er blitt friske og hvor mange er døde. Absolutt alle resurser vi har i samfunnet settes inn for å hindre sykdom og død. Det er nå konsensus om at det er ingen grenser for hvor mye penger vi vil bruke, hvor mange arbeidsplasser vi vil ofre og hvor mange andre samfunnsoppgaver som skal nedprioriteres for å redde liv. Det er ...

2020-04-03 04:39 Korona-perspektiver

Epidemien tydeliggjør at velferdsstaten og fellesskapsløsninger gjør samfunnet vårt robust. I krise er det offentlige løsninger og kontroll som gjelder, og tilliten til at de som står i førstelinjene gjør jobben, skriver For Velferdsstaten: "Lite har vært slik vi er vant til de siste ukene. 300.000 er permitterte eller arbeidsledige, og helsevesenet er i alarmberedskap. Mye er satt på pause i påvente av korona-epidemiens smittetopp. Barn og unge, også de mest sårbare, har mistet dagliglivet sitt i barnehage, skole, skolefritidsordninger og fritidsaktiviteter.   Ansatte i produksjons- og servic ...

2020-04-01 04:48 Hvordan er det å være 10 - 12 år i Groruddalen?

For første gang har ti- til tolvåringer i samtlige bydeler i Groruddalen deltatt i Ungdata-junior-undersøkelsen. De fleste barna oppgir at de har det bra. Jenter og barn med  lavere sosial bakgrunn kommer dårligere ut på en rekke områder, og dette gjelder særlig deltakelse i faste fritidsaktiviteter. Her det mye viktig kunnskap for de politiske aktører som utformer politikken overfor barn og unge. - Ti-tolvåringer i Groruddalen skiller seg lite fra jevnaldrende i landet for øvrig. De fleste barna svarer at de trives og er trygge i nærmiljøet, at de har nære venner og et godt forhold til foreld ...

2020-03-30 04:50 Men klassekampen trengs

Den dramatiske pandemien som vi nå vikles inn i, kan i seg sjøl ryste etablerte samfunnsforhold, skriver Dag Seierstad. "Korona-pandemien rammer en hel verden. Kampen om å overvinne pandemien krever et effektivt internasjonalt samarbeid. Det opplever alle som strever med sin flik av utfordringene. Dette er ikke første gang menneskeheten har stått overfor eksistensielle utfordringer. Atomvåpen-kappløpet under den kalde krigen var et kappløp mellom makter som så hverandre som fiender. Overfor pandemi-trusselen er vi alle venner. Men korona-krisa har to grunnleggende kampfelt. Det ene er den umi ...

2020-03-28 04:24 Oslo kommune: Ja til T-baneforlengelse til Lørenskog når kapasitetsutvidelse i sentrum er på plass

Ruter har på oppdrag fra tidligere Akershus fylkeskommune utarbeidet en forstudie om mulig forlengelse av T-banen (Furusetbanen) fra Ellingsrudåsen til Lørenskog. Bymiljøetaten og Plan-og bygningsetaten har deltatt i arbeidet, sammen med Sporveien, Lørenskog kommune og Statens vegvesen. Oslo kommune støtter prosjektet og sier i sin høringsuttalelse: "Oslo kommune har ambisiøse mål knyttet til reduksjon av både klimagasser og biltrafikk. Utvikling av et attraktivt kollektivtilbud både i Oslo og i nabokommunene er et viktig virkemiddel for å nå disse målene. Selv om busstilbudet i Lørenskog er g ...

2020-03-26 04:55 Evalering av tillitsreformen: Digital prosess for valg av deltemaer

Grunnet situasjonen med tiltakene i samfunnet knyttet til smitteforebygging av Corona-viruset er workshopen som Oslo Met skulle avholdt 1. april avlyst. Men det blir alternativer. Målet med forskningsprosjektet - som er et samarbeid mellom Oslo Met og Oslo kommune - er å kunne bidra til kunnskap som tjenestene, brukere og pårørende har behov for, og som vil ha betydning for tjenestene som leveres. Oslo Met gjennomfører i stedet en digital prosess for utvelgelse av de 10 spørsmålene det er viktigst at forskning retter seg mot. De håper så mange som mulig har anledning til å delta, slik at det k ...

2020-03-24 04:23 Ingeborg Breines: Militærvesenet hjelper ikke mot koronavirus

Militærvesenet hjelper ikke mot koronavirus, klima- og miljøkrise, atomtrussel eller andre farer som truer i en globalisert verden, skriver Ingeborg Breines blant annet. "De fleste unge mennesker er glade i sitt land, vil gjerne gjøre sin plikt og forsvare landet om det trengs. Men nå haster det å finne ut hva som skal være situasjonen for de som ikke vil lære å drepe og heller ikke tror at den beste måten å forsvare landet på er ved militære midler. Hva skal vi gjøre med de som vil forsvare landet og verden på andre måter, med ”ånd” om man vil, og som leter etter hva som er deres ”våpen”? Kan ...

2020-03-22 04:23 Offentlighet: To forslag til en mer åpen kommune

Oslo bystyre har bedt byrådet "komme tilbake til bystyret med en strategi for etterlevelse av reglene om offentlighet og journalføring i Oslo kommune." Byrådet fremmer kommende uke en sak til bystyret som gir gode svar på denne bestillingen. Men selvsagt kan kommune-Norge - og Oslo - ha en åpenhetspraksis som går lenger enn loven. Skulle jeg prioritert to forslag ville det være: 1. Oslo kommunes praksis skal være å journalføre alle organinterne dokumenter, og kommunens arkivinstruks bør endres i tråd med dette. Dette ut fra det helt elementære: Forutsetning for å be om innsyn i et dokument er ...

2020-03-20 04:53 Analyse: Samfunnsøkonomisk nytte av Oslos sykkelsatsing er stor

Forhandlingsutvalget for den såkalte Oslopakke 3 ba om et kunnskapsgrunnlag om den samfunnsøkonomiske nytten av sykkelsatsingen i Oslo og av sykkeltiltak generelt. Bymiljøetaten ble bedt om å utarbeide et kortfattet kunnskapsgrunnlag i form av et notat som gir generell bakgrunnsinformasjon om samfunnsnytten av sykkeltiltak, og går mer konkret inn på byrådsplattformens mål om 100 km ny og oppgradert sykkelinfrastruktur. I notatet heter det blant annet: "Sykling er et helsefremmende, arealeffektivt og miljøvennlig transportmiddel som gjennom en rekke nyttekostnadsanalyser i andre land har vist s ...

2020-03-18 04:08 Facebook-grupper: Karantenehjelp på østkanten

Dagsavisen har et større nyhetsoppslag om to Facebook-grupper jeg har opprettet, grupper som samlet sett nå har nærmere 1.000 deltakere. Avisa skriver blant annet: "På Facebook-grupper for Oslos østkant tilbyr flere å hjelpe naboer i karantene eller i risikogruppa med hverdagen. –I Facebook-gruppene "Østkantfolk hjelper sine naboer" og "Groruddalsfolk hjelper sine naboer" oppfordres folk på Oslos østkant til å stille opp for sine naboer med hverdagslige gjøremål som mathandel, for de som er i risikogruppa, aleneforsørgere eller på andre vis sliter pågrunn av smittehensyn.  I det første innlegg ...

2020-03-16 04:30 Theo Koritzinsky: Nød og død kan hindres - Hva gjør Norge?

Theo Koritzinsky er tydelig: "Korona-viruset dreper. Endelig er effektive tiltak, både forebyggende og behandlende, i gang i stadig flere land. Milliardbeløp brukes for å livredde mennesker og erstatte bedrifters og lønnsarbeideres økonomiske tap. Men noen blir glemt og gjemt i vår Korona- oppmerksomhet Medmennesker fra Midt-Østen og deler av Afrika flykter stadig fra forfølgelse, ekstremvær, terror og krig. Bak elendighetene finner vi også NATO- og EU-lands direkte og indirekte bidrag til naturkatastrofer og ekstremvær, militær vold og støtte til undertrykkende regimer. Barn og voksne lider. ...

2020-03-15 04:34 Oslo Met skal gjennomføre studie av tillitsmodellen i hjemmetjenester

Som et ledd i et større forskningsprosjekt ved OsloMet – storbyuniversitet og Oslo Kommune, inviteres det til å være med på å velge ut hva det er mest behov for forskning på, knyttet til utøvelse av tillitsmodellen. Målet med forskningsprosjektet er å kunne bidra til kunnskap som tjenestene, brukere og pårørende har behov for, og som vil ha betydning for tjenestene som leveres. Tillitsmodellen handler om tjenestetildeling der målet er at den enkelte skal involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem. Det er en strategi og arbeidsform med formål om å skape bedre tjenester til innbygge ...

2020-03-13 04:09 Regjeringen slår fast at anskaffelser av helse- og sosialtjenester kan reserveres ideelle

Forskriften om å reservere anskaffelser av helsetjenester til ideelle aktører er nå trådt i kraft. – Dette er en veldig god nyhet, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. - Vi har ventet lenge i spenning på denne avklaringen. Vi og andre aktører som har vært tett på denne saken har forstått at det har vært en krevende sak og regjeringen skal ha honnør for å ha fulgt våre og andres innspill til den nye forskriften. Dette er en seier for våre medlemmer som tilbyr helse- og sosialtjenester. Nå er det opp til kommunene, staten og helseforetakene å gjøre anskaffelser som ...

2020-03-11 04:57 Aggressiv reklame må fjernes, hvis ikke vanker det bot

En rekke gårdeiere i Oslo sentrum har ulovlig satt opp store reklameskjermer med bevegelig tekst og bilder. På mitt initiativ aksjonerte Plan- og bygningseaten for et år siden med pålegg om fjerning av den ulovlige reklamen. Nå trapper kommunen ytterligere opp. Er ikke reklamen fjernet innen 1. april vanker det tvangsbøter. E24 skriver blant annet: "I en rekke butikker sentralt i Oslo er utstillingsvinduene utstyrt med skjermer som viser levende reklame ut mot publikum i gaten. Dette er ulovlig, ifølge Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune, som nå har pålagt en rekke næringsdrivende å f ...

2020-03-10 10:49 Bjørg Marit Andersen: Foretaksmodellen motarbeider godt smittevernberedskap

Alvorlig beskjed fra landets fremste på smittevern, professor Bjørg Marit Andersen:   "Helseforetakenes innsparings- og effektiviseringstiltak har økt pasienttettheten, korridorpasienter, svingdørspasienter, risiko for spredning av alvorlige infeksjoner, samtidig som nedlegging og trusler om oppsigelser har ført til redusert kompetanse og pasientsikkerhet i mange år. Dette gjelder for de fleste sykehus i landet. Personalet er i villrede og stoler ikke lenger på sine ledere eller på styringsmodellen. Når nå en epidemi av coronavirus kommer på toppen av det hele vil dette kunne slå ekstra ille u ...

2020-03-09 04:17 Attac: Jeg går inn i styret

Jeg har sagt ja til å gå inn i styret i Attac Norge, dersom landsmøtet neste helg vil det slik. Attac Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for en demokratisk forankret økonomi. Attac kjemper for en sterk regulering av den internasjonale finanssektoren, spesielt gjennom finansskatt og avskaffelse av skatteparadisene. Det vil gjøre at demokratiet kontroller finansmarkedene, og ikke motsatt slik det ofte er i dag. Attac jobber også for verdenshandel som setter miljø, menneskerettigheter og sosiale rettigheter foran profitt, og for et rettferdig internasjonalt gjeldssystem ...

2020-03-07 06:07 Forvaltningsrevisjon vedrørende mobbing og vold i Osloskolen

I Oslo kommunes kontrollutvalg har vi vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon vedrørende mobbing og vold i Oslo-skolen. Elevundersøkelsen som ble gjennomført i 2018, viste at en større andel av elevene i Osloskolene oppga at de ble mobbet enn landsgjennomsnittet. Ved enkelte Osloskoler oppga nesten hver femte elev å være utsatt for mobbing flere ganger i måneden. I undersøkelsen er mobbing definert som «gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg.» Videre har det over tid vært en økning i antallet innrapporterte volds- og t ...

2020-03-05 05:27 Velferdsfinansiering etter "no cure - no pay"-prinsippet? Oslo sier nei

Agderforskning har definert velferdsobligasjoner slik: "En velferdsobligasjon (Social Impact Bond) er en flerårig resultat-basert kontrakt mellom det offentlige, leverandører av sosiale programmer og private investorer. I en velferdsobligasjon finansierer de private investorene et lovende sosialt program med målbare og forhåndsdefinerte resultatmål, og blir tilbakebetalt av det offentlige om disse målene oppnås. Myndighetene betaler kun dersom resultatene oppnås og investorene tjener kun dersom samfunnet også gjør det." Byrådet har i tråd med vedtak i Oslo bystyre vurdert hvorvidt sosiale velf ...

2020-03-03 04:47 Nyttig arbeid!

Nyttig Arbeid er et arbeidstiltak, organisert i Avdeling forebygging og sentrumsarbeid, Velferdsetaten. Tiltakets primære mål er å tilby arbeidstrening, avklaring og sysselsetting til LAR-pasienter og andre rusavhengige. Stine Westrum er leder for Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo heier på tiltaket. Som gjesteblogger skriver hun: "Å gi folk med en litt brokete fortid mulighet til ordinært arbeid er strålende. Det er mye rehabilitering i det å arbeide. Og at utvidelsen har funnet sted på Rådhuset har en god signaleffekt. Å gi folk muligheten til arbeid må ikke forveksles med arbeidsli ...

2020-03-01 04:22 Denne avgjør barnas skjebne

Konkurranse og markedsorientering er svaret – men hva er spørsmålene for barnevernet? spør Helene Bank. "To syn står mot hverandre i kampen om barnevernets videre utvikling i Norge. Det ene synet har konkurranse som mål, der premisset er at det er mulig å oppnå fullkommen informasjon om det enkelte barns behov og hvilken effekt ulike tiltak vil gi, samt at barnevernet kan organiseres i et marked med antatt effektiv konkurranse. Det andre synet bygger på at barnevern er en forvaltningsoppgave med omfattende myndighetsutøvelse, der det å hjelpe barn ses som et helhetlig og langsiktig fellesskaps ...

2020-02-29 04:57 Bloggen: Enklere å legge inn kommentarer

Denne bloggen, med sine rundt 250.000 unike besøkende pr. år, er et toveisprosjekt: Jeg synliggjør saker jeg er opptatt av og/eller jobber med. Ofte har dette karakter av folkeopplysning, hvor jeg synliggjør viktige saker som er til politisk handling, eller: synliggjør utfordringer og problemstilling som desidert krever politisk engasjement og løsninger. Kunnskap er makt, og ved å synliggjøre saker gir jeg grunnlag for lokal mobilisering og engasjement. Og det er den andre siden av denne bloggen: Folk gis muligheter til å ytre seg, enten ved gjesteblogginnlegg eller ved kortere innspill i komm ...

2020-02-27 04:12 Osloskolen: Autister får avslag på ønsket skolevalg

Det må oppfattes som et alvorlig varsko når Utdanningsetaten i høringsdokument til aktivitetsplan for byomfattende spesialgrupper/spesialskoler i grunnskolen for kommende skoleår skriver: "Det siste året har 55 % av søkerne med autismespekterforstyrrelser fått avslag. Dette utgjør 50 søkere." Kapasiteten er sprengt på spesialskoler og spesialavdelinger. De fleste må derfor ta til takke med plass ved nærskolen, som sjelden er godt nok rustet til å håndtere elever som krever særskilt kompetanse og fasiliteter for å gi de i ytterpunktet av denne elevgruppen tilfredsstillende tilbud. Fagforbundets ...

2020-02-25 04:12 Eldre med psykiske lidelser i bydelene Ullern og Vestre Aker: Vi kommer hjem til deg

Jeg har ofte skrytt av de såkalte FACT-teamene, et hjemmetilbud for folk med psykiske lidelser eller rusproblemer. Bydelene Ullern og Vestre Aker utvider nå tilbudet med et eget eldreFACT-team. – Vi kommer hjem til deg. Dette er et tilbud til de med alvorlig psykisk lidelse. Vi er så glade for at vi er kommet i gang med et nytt tilbud for eldre mennesker som sliter med store psykiske problemer, sier Bente Otto, avdelingsdirektør for helse og mestring i Bydel Ullern til Akersposten. Tilbudet er til mennesker over 65 år med alvorlige psykiske lidelser, rusproblemer og kognitiv svikt. – Dette er ...

2020-02-23 04:56 Julian Assange: Det historiske overgrepet

"I saken mot Julian Assange bruker USA, lik middelalderens fyrster, rettsvesenet som politisk redskap. Julian Assange har ikke gjort annet enn det vi alle bør gjøre, prøve å stanse stater som begår krigsforbrytelser. Han har med sin ekstraordinære begavelse i datateknologi utført banebrytende gravejournalistikk med enestående resultater og betydning: avslørt grove statsforbrytelser. Supermakten USA har ikke villet straffe landets egne krigsforbrytere og rette opp sin politikk – i stedet er hundrevis av personer satt i arbeid med å forfølge varsleren Assange og gjøre det klart for alle, især jo ...

2020-02-22 04:08 Høy trygghetsfølelse i Oslos uteliv

Næringsetatens årlige trygghetsundersøkelse viser at opplevd trygghet ute på gata i Oslo sentrum er høy. Andelen som mener det er trygt å være inne på utesteder er den høyeste noen sinne. I undersøkelsen svarer intervjuobjektene på en rekke påstander der de skal si seg enige eller uenige i, på en skala fra helt enig til helt uenig. Første påstand er «Det er trygt å være ute på gata». Et flertall på 76% er enig, mens 19% er uenig (helt + delvis). Økningen enige siden første måling i 2012 til i dag er betydelig – hele 21 prosentpoeng flere er enig (helt + delvis) og det er «helt enig»-andelen so ...

2020-02-20 04:06 Sanaa (2) får nei fra bydelen

Som det står på første side i Dagavisen i dag: "Sanaa må holdes under oppsikt døgnet rundt, ellers kan hun bli kvalt. Derfor anbefalte sykehuset BPA-assistanse døgnet rundt. Men bydelen gir bare halvparten av hjelpa." Og redaktør Bente R. Gravklev skriver i en kommentarartikkel: "Du tror kanskje du vil få den hjelpen du trebger, hvis livet snus på hodet? Tro om igjen. Mens Sanaa (2) trenger hjelp venter vi på en offentlig utredning." - Selv om vi ser hvordan en kommunal helse- og omsorgstjeneste forholder seg i mange av disse sakene, så er denne saken helt i særklasse. Jeg vil kalle det nærmes ...

2020-02-19 04:56 Bydelenes bruk av startlån – utnyttelse og likebehandling

I siste møte i Kontrollutvalget i Oslo kommune vedtok vi at det skal foretas en forvaltningsrevisjon av hvorvidt bydelenes praksis knyttet til startlån og boligtilskudd er  tilfredsstillende. Startlån er et behovsprøvd lån for økonomisk vanskeligstilte personer. Lånet kan gis til kjøp av bolig, som refinansiering for å beholde boligen og til utbedring/tilpasning av boligen. Låntaker må ha evne til å betjene lånet over tid. Boligtilskudd gis til husstander som ikke klarer å betjene et tilstrekkelig stort startlån. Tilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives med fem prosent årlig. ...

2020-02-17 04:02 Trygge og stabile ansettelsesforhold gir også trygghet og forutsigbarhet for hjelpetrengende

"Vi har i mange år hatt engasjement som avlastere for en ungdom i bydel Ullern. Vi har gjentatte ganger bedt om fast stilling men har ikke fått svar fra bydelen. Vi jobber fortsatt på  oppdragsavtaler selv om vi er kjent med lovendringen for avlastere som kom i 2016," skrev ansatte i bydel Ullern til meg. Oppdragsavtaler innebærer at man er en form for frilanser uten rettigheter som er vanlig i et arbeidsforhold med arbeidsavtale med fast ansettese. Jeg ønsket derfor å høre bydelens syn. Avdelingsdirektør Anne Bakkeli skriver: "Bydel Ullern følger avtalen mellom Oslo kommune og arbeidstakerorg ...

2020-02-15 04:28 Høyresidas eiendomssalg: Korttenkt forvaltning av fellesskapets verdier

I 1989 solgte det borgerlige bystyreflertallet i Oslo den tradisjonsrike Sjømannsskolen. Noen av oss stemte imot. Som vi sa den gang; Prisen på 35 millioner var svært lav, og viktigst: det var et bygg kommunen kunne få bruk for senere. Og sånn ble det jo: Oslo vokser. Nordstrand videregående trengte nye lokaler fra høsten 2013. Dermed leier kommunen tilbake skolen til 17,5 millioner kroner i året de neste 25 årene. Utdanningsetaten må i tillegg stille må i tillegg stille med drøyt to millioner i fellesutgifter og drift- og vedlikeholdskostnader. Omregnet i nåtall: Høyre og Fr.P. solgte Sjømann ...

2020-02-13 04:39 Rullestolbruker Bergljot Gjelsvik (44) gir opp Bydel Frogner

Velferdsflyktninger: Rullestolbruker Bergljot Gjelsvik (44) gir opp Bydel Frogner. Hun flytter til nabobydelen i håp om å få nok assistanse til å leve et selvstendig liv. Det er to år siden Bergljot Gjelsvik falt ned en trapp på jobb og fikk en ryggmargsskade. Mesteparten av tiden har hun bodd på Ullern helsehus, der mange av pasientene har demens.Men nå er det slutt. – Jeg kjenner en lengsel etter å komme til et hjem, sier hun til NRK Dokumentar. NRK skriver: "Bergljot har lenge kjempet en kamp for å kunne bo for seg selv og komme tilbake i jobb som psykolog og forsker. Ifølge Helse- og omsor ...

2020-02-11 04:03 Avlastere må ha faste stillinger, ikke være løsarbeidere

Avlastere skal som klar hovedregel anses som arbeidstakere, og ikke engasjeres gjennom oppdragsavtaler slik praksisen tidligere har vært i mange kommuner. Dette er klargjort gjennom to Høyesterettsdommer fra 2013 og 2016. Men så fikk jeg forleden denne henvendelsen: "Vi har i mange år hatt engasjement som avlastere for en ungdom i bydel Ullern. Vi har gjentatte ganger bedt om fast stilling men har ikke fått svar  fra bydelen. Vi jobber fortsatt på  oppdragsavtaler selv om vi er kjent med lovendringen for avlastere som kom i 2016. Et vennepar av oss jobber som avlastere i Groruddalen og vi vet ...

2020-02-09 04:34 Tromsøgata 8: Bra at folk tar huset i bruk

I mange år har det kommunale  bygget Tromsøgata 8 på Rodeløkka stått tomt. Og et tomt hus fører til ytterligere forfall av fellesskapets eiendom. Denne uka tok derfor noen ungdommer ansvar, og flyttet inn i bygget. I en orientering skriver de: "Vi er en gruppe som nylig har okkupert Tromsøgata 8. Med denne husokkupasjonen ønsker vi å ta i bruk dette huset som har stått tomt i en årrekke. Vi er alle unge folk med minoritetsbakgrunner som i likhet med mange andre, sliter med å komme oss inn på leiemarkedet. Vi ønsker å være et autonomt hus med fokus på byøkologi, selvdrevne prosjekter, kunstneri ...

2020-02-08 04:45 Forvaltningsrevisjon: Kvalitet i spesialskoler og spesialgrupper

I Kontrollutvalget for Oslo kommune har vi vedtatt å foreta en forvaltningsrevisjon av kvalitet i spesialskoler og spesialgrupper. I henhold til opplæringsloven § 5-1 har elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet rett til spesialundervisning. Opplæringen skal være tilpasset elevens evner og forutsetninger jf. opplæringsloven § 1-3. I sin anbefaling overfor Kontrollutvalget skrev Kommunerevisjonen: "Barneombudet konkluderte etter en undersøkelse i 2017 med at verken elevenes  - eller spesialundervisningens potensial – ble utnyttet fullt ut. Dette skyldt ...

2020-02-06 04:17 Vektere jager fattige tiggere i Markveien? Dere er velkommen, lover Kiwi og gårdsforvalter

I en folketom gate i Oslo sitter Mariana Lupu og lengter hjem til sine barn og sin familie 2.500 kilometer unna. Avbrekk fra kulda og tiggingen får hun på en sovesal. Journalist Jenny Dahl Bakken skrev i en reportasje for noen uker siden i Dagsavisen og Vårt Land: "Det er fem minusgrader ute. En rekke romkvinner drar med seg trillebager og poser med alt de eier, ut i kulda og inn på stappfulle busser og trikker. En ny arbeidsdag er snart i gang. Mariana Lupu (42) går sammen med sin niese, Corina Dinu Maria. Kvinnen tidlig i 20-årene har to barn hjemme som trenger mat og klær. Hun og tanten ple ...

2020-02-05 04:09 BPA i bydel Gamle Oslo: Løvemammaene reager sterkt

Løvemammaene reagerer sterkt på BPA-saken (brukerstyrt personlig assistent) jeg skrev om i går. Elin Gunnarsson fra Løvemammaene skriver: "Moren kontaktet meg gjennom at hun hørte om Løvemammaene på Ullevål sykehus. At vi prøver å hjelpe foreldre til syke- og funksjonshemmede barn når systemet svikter. Her var en soleklar sak for Løvemammaene å involvere seg i. Derfor deltok jeg, etter mors ønske, i et møte med bydel Gamle Oslo. Det kan bare beskrives som en veldig usmakelig opplevelse. Der satt jeg og vitnet til det jeg vet skjer mange foreldre til syke- og funksjonshemmede barn, deriblant je ...

2020-02-04 04:12 Sterkt sykt barn: Bydelen svikter oss

Lytt til en fortvilet mor, og hennes rop om hjelp: "Jeg vil høre om noen av dere har/hatt samme situasjon som oss. Det gjelder tilsyn for et barn som har behov for 24/7-tilsyn og avlastning for familien. Barnet er en nydelig 2-åring, født med lymfatisk misdannelse som er lokalisert rundt halsen. Øvre luftveiene er blokkert, ikke helt, men munngulvet er blokkert av medfødt hevelse. Hun har trakeostomi og knapp. Vi søkte 24/7-hjelp fra bydelen ved Brukerstyrt personlig assistent (BPA) før vi ble utskrevet av sykehuset. Legene mente 24/7-hjelp er viktig for barnets forsvarlighet. Vi har også 2 an ...

2020-02-02 04:33 Osloskolen dreies i en ny retning

Byråd Inga Marte Thorkildsen fra siste møte i Oslo bystyre: "Vi har fått flertall for å dreie Osloskolen i en ny retning! Fra Høyres sterke konkurransejag, nedprioritering av praktiske og estetiske fag og et altfor sterkt press på de yngste barna, skal vi i en ny retning nå: vi skal ha en praktisk og variert skole som tar større hensyn til barns grunnleggende behov, og som skjønner at motivasjon og trygghet er vanvittig viktig for god læring. Altfor lenge har altfor mange politikere stille akseptert at barn og unges skolemotivasjon er for lav og synker gjennom skoletiden. Det vil si - de har ...

2020-02-01 04:58 Oslos kontrollutvalg: Gjennomgang av BPA-ordningen

I Kontrollutvalget i Oslo kommune antar jeg at vi vil vedta å foreta en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens praktisering når det gjelder  tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistent. Som det heter i saksframlegget: "BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med behov for bistand i dagliglivet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Det er risiko for ulike vurderinger i tjenesteutmåling og innvilgelse av tilbud som medfører manglende likeverdig tjenestetilbud. Brukerstyrt pers ...

2020-01-31 04:39 Trenger vi hospice-tilbud for alvorlig syke barn og unge i Oslo?

Spennende initiativ fra Ullevål sykehus vedrørende barn og unge i Oslo som lever med livstruende og/eller livsbegrensende sykdom. De ønsker å kartlegge muligheten for å etablere et «hospice»-tilbud til barn og unge som er i palliative forløp, og som har behov for støtte fra spesialisthelsetjenesten, på lik linje med tilbudet som voksne får ved Lovisenberg Lindring og Livshjelp, eller ved Palliativt senter på Ahus. Som de skriver: "Vi vet at de aller fleste barn og unge som er alvorlig syke, ønsker å være mest mulig hjemme, i nærheten av familie og venner. Ikke minst gjelder dette for barn og u ...

2020-01-29 04:05 Fredsstiftelsen støtter gode fredsprosjekter

Fredsstiftelsen kunngjør utdeling av midler for 2020. Fredsstiftelsen støtter arbeidet for en komplett militær avrustning av verden og i enkelte land uavhengig om dette skjer isolert eller samkjørt med andre land. Stiftelsen støtter også informasjons- eller forskningsvirksomhet rettet mot norsk medlemskap i NATO og vår integrasjon i NATOs og USAs atom- og basepolitikk, samt å fremme en aktiv freds- og nøytralitetspolitikk i Norge. Fredsstiftelssen er opprettet med bakgrunn i Kari Enholm og Asta Wolds testamenter. Det skal i 2020 deles ut 150.000 kroner etter søknad fra organisasjoner, institus ...

2020-01-27 04:01 Eldre føler seg som pakker i systemet

Forskeren Linda Kvæl har intervjuet eldre pasienter på korttidsopphold i Oslo. Selv om tjenesten beskrives som viktig, forteller flere om liten innflytelse i hverdagen og at det er lite som skjer. I en forskningsartikkel fra OsloMet leser jeg: «Jeg sto opp og stelte meg. Og så gikk jeg inn til frokost. Og så gikk jeg inn og la meg på sengen igjen. Og så var det neste måltid da ..., og middag. Og så var det å tusle ut der. Og så var det å gå å legge seg inn på sengen igjen. Du kunne jo gå å sette deg i dagligstuen, men jeg vet ikke om jeg så noen i den dagligstuen». Slik beskriver en kvinnelig ...

2020-01-25 04:13 Medvirkningsplan fra Plan- og bygningsetaten

Bystyret har fastslått at Oslo kommune skal være en foregangskommune på medvirkning. Det er derfor bra når Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en "intern handlingsplan for Plan- og bygningsetatens arbeid for medvirkning i byutvikling." Etaten skriver at etatens hovedmål for en slik handlingsplan er: -å avklare hva Plan-og bygningsetaten vil med, kan oppnå med og legger i medvirkning - å sette i gang tiltak for bedre forventningsavklaring rundt medvirkning og rydde i misforståelser rundt eksempelvis «medvirkning opp mot medbestemmelse» - å tydeliggjøre Plan-og bygningsetatens handlingsrom og ...

2020-01-24 07:14 Dagbladet om ansattes ytringsfrihet på lederplass i dag

Dagbladet siterer meg på lederplass i dag: "Offentlighetsnestor Ivar Johansen har i flere årtier slåss for de kommunalt ansattes ytringsfrihet. "Vi kan ikke få alt silet gjennom sjefens informasjonsmedarbeidere," skriver han til Dagbladet. "Ansatte ser at, joda, de har en rettighet, men sjefen min ønsker egentlig ikke at jeg bruker den. Det har følger for avansementsmuligheter og sånt." Ja, sånn siterer Dagbladet meg, etter at de i går utfordret meg på mitt syn. På det formelle er regelverket tilsynelatende bra både i Oslo kommune og Staten. Arbeidsmiljøloven styrket jo også vernet for varsler ...

2020-01-23 04:35 Tyrilis Ulf Jansen: – Våre pasienter fortjener gullkort

Gjengangere i rusbehandling bør ønskes velkommen, ikke fordømmes, sier den tidligere Tyrili-lederen Ulf Jansen. "- Begrepene gjenganger og svingdørspasient – smak på det ordet, gjenganger, hvilken klang har det? Jeg er selv en gjenganger – i nærbutikken, på hotellet jeg pleier å bruke. «Hyggelig å se deg!», sier de der, og jeg blir premiert med nabokort og gullkort. Hva med pasientene våre, får de gullkort når de kommer tilbake til behandling? De som slåss for å overleve. Er det noen som bør møtes med «så bra at du tar opp igjen behandlingen!», er det de. Er det noen som fortjener gullkort, er ...

2020-01-21 04:03 Jeg går ved siden av deg, men du ser meg ikke. Jeg er den usynlige mann

"I ti år har jeg gått rundt i Bergensgatene. Hjemløs, jobbløs, alene," skriver en såkalt ureturnerbar asylsøker i Bergens Tidende. "En gang drømte jeg om fremtiden. Om å leve i et trygt land, skape meg et nytt liv. Jeg drømmer ikke lenger. I ti år har jeg vandret rundt i gatene i Bergen sentrum. Hjemløs, jobbløs, alene. Som en usynlig mann. Jeg skal ikke være her. Jeg eier ingenting, får ikke lov å arbeide. Er uten seng, penger, rettigheter i Norge. Hver morgen handler alt om å vente på at dagen skal ta slutt. Jeg vokste opp med krig og uro i Palestina. Så venner og slektninger bli skadet og d ...

2020-01-19 04:26 Hvordan snakker man i Oslos topp-ledelse om arbeidsmiljølovbrudd?

Hvordan snakkes det i de lukkede rom når byrådet avholder ledersamling med etatsledere i kommunen? Det synes jeg er en grei informasjon å gi her på bloggen. I siste ledersamling var ikke unaturlig arbeidsmiljølovbrudd et sentralt tema, med innledninger fra seksjonssjef Per Steinar Aasebø hos finansbyråden, kommunaldirektør Svein Lyngroth for bl.a. arbeid, helse, eldre og sosiale tjenester bydelsdirektør Ellen Oldereid (Grünerløkka) og Helge Jagmann, direktør i Sykehjemsetaten. Klokelig koblet man målsetting om å skape en heltidskultur som et viktig tiltak for å forhindre arbeidsmiljølovbrudd. ...

2020-01-17 04:27 Ti kommunale Oslo-bygg som fortjener et bedre liv

Geir Rognlien Elgvin (NSW Arkitektur) og sangartist Elvira Nikolaisen tar initiativ for å ta i bruk tomme hus, og inviterer til dialogmøte tirsdag 28. januar kl. 15.00. De skriver i sin invitasjon: "Det er en stor glede å invitere til et hyggelig møte i Rådhusgaten 27 i Oslo. I høst takket Ivar Johansen for seg i Oslo bystyre, selv om han fortsatt er aktiv på forskjellige arenaer. Han har gjennom 32 år som politiker hatt fokus på mange saker, og han har satt fokus på Oslo kommunes egne bygg som ikke er i bruk. Til tross for oppfølging av listen fra år til år, er det fremdeles mange bygg som st ...

2020-01-15 04:30 Når reglene kommer først

En utrygg og dårlig betalt tilknytning til arbeidslivet har økt overalt i EU, skriver Dag Seierstad. "Større ulikhet: Det er de siste tretti åra ulikhetene virkelig har økt her i Norge. De økte raskest i løpet av 1990-tallet. Det var de åra Arbeiderparti-regjeringer lot EØS-avtalen bryte ned viktige trekk ved «den norske modellen». Hovedgrepet var å øke konkurransen i arbeidslivet, både konkurransen mellom bransjer og bedrifter i Norge og konkurransen fra bransjer og bedrifter i EU-området. Nå fins det land som lenger enn EØS-landet Norge har måttet finne seg i det samme som oss. Det er alle m ...

2020-01-13 04:39 Her er den: Interne rutinehåndboka for TT-tjenesten i Oslo

Oslo har desidert landets beste transporttjeneste for forflytningshemmede, TT-tjenesten. Tjenesten har ca. 16.000 brukere, som gjennomfører 865.000 reiser pr. år. TT-brukerne har svært ulike behov, både hva gjelder tilrettelegging av transporten og reiseomfang. Forskriften sier at et vilkår for å få TT er at man er «ute av stand til på egenhånd å benytte T-bane, trikk, buss og annen kollektivtransport som følge av nedsatt funksjonsevne.» Dette er en krevende avgrensning og jeg får ofte henvendelser fra folk som får avslag på å få TT-kort. Jeg får også henvendelser knyttet til uregelmessigheter ...

2020-01-12 03:30 Drakampen med EU om ideelle sykehjem: Oslo kommune tar et skritt tilbake

Det rødgrønne byrådet fører en lang og seig drakamp for å sikre ideelle aktørers tilstedeværelse - og samtidig kaste ut de private velferdsprofitørene - når det gjelder drift av helse- og omsorgsinstitusjoner. Byrådet opplyser i at notat til bystyrets helse- og sosialutvalg: Like før jul så man seg tvunget  til å avlyse et anbud på 400 sykehjemsplasser reservert for ideelle organisasjoner på grunn av anmerkninger fra EØS-overvåkningsorgan ESA. Konkurransen omhandler kontrakter for prosjektering, bygging, utleie, drift og vedlikehold av sykehjem samt sykehjemsdrift (psykiatri og/eller somatikk) ...

2020-01-11 03:55 Byråd Inga Marte: Barnevernet i bydel Nordstrand gjør utrolig mye bra

Byråd Inga Marte Thorkildsen har tilbragt to dager sammen med folka i barnevernet i bydel Nordstrand: "Jeg har hatt to fantastiske dager på jobb! Hospitert sammen med denna karen, barnevernsleder Bernt Hovind, og folka hans i Nordstrand barneverntjeneste. Jeg ville være hos noen jeg vet har tenkt mye nytt, med utgangspunkt i tillitsbasert ledelse og Barnehjernevernet (et utviklingsarbeid for bedre beskyttelse og tidlig hjelp til barn og familier). Jeg ville i dybden, rett og slett. Og de gjør utrolig mye bra. Det beste av alt: de er aller mest opptatt av det de kan få til SAMMEN MED andre. Spi ...

2020-01-09 04:48 Anna Sigridsdatter Heen: Husokkupanter velkomne

Anna Sigridsdatter Heen er fortvilet og sint på kommunen, og skriver til meg: "Siden du er en av beste og mest handlekraftige Oslopolitikerne sender jeg over en sak jeg håper du kan forfølge. Det gjelder Oslo Kommunes sendrektighet/ansvarsfraskrivelse/gjemme seg bak uoversiktlig regelverk mht gamle slitte - ofte definert som verneverdige - hus i byens hovedstad. Mitt anliggende er de tre gamle trehusene nederst i Hasleveien (Hasleveien 4, 6 og 8) som bare står og forfaller og kommunen løfter i realiteten ikke en finger. Så er er det duket for boligspekulasjon. Grunneierne bor selvsagt andre st ...

2020-01-07 04:39 Sykehusbygg i Oslo - Gjentagelse av svensk skandaleprosjekt?

Maj-Len Sundin, tidligere sjefssykepleier på Ullevål sykehus, samt direktør på Aker og Karolinska sjukhuset, advarer. "Nye Karolinska sjukhuset ble bygget i høyden for å spare tomt. Den gamle tomten skulle selges! Stockholms Läns Landsting (SLL) har nå et dobbelt problem; både utgifter til Nye KS og deler av gamle KS. De utgiftene er skyhøye fordi Nye KS ikke er tatt fult ut i bruk. Utformingen av Nye KS med bare enerom krever mye personell og skaper også større utrygghet både for pasienter og personale. I tillegg er sykehuset bygget høyt, i flere etasjer. Det krever mer personell. Nye KS er i ...

2020-01-05 17:00 Kari Lossius: Rus-moralistene

Kari Lossius støtter innstillingen fra rusreformutvalget: "Jeg har jobbet innen rusfeltet i over 30 år med fokus både på behandling og forebygging. Jeg har ennå til gode å ha møtt på ungdom som mente at det var sanksjoner eller skremsel som endret deres atferd. Jeg har heller aldri sett forskning som kan dokumentere at straff har en forebyggende effekt. Bruken av illegale rusmidler økte i takt med straffene utover 90- tallet. En fersk tvillingstudie viser at kontakt med politiet og det øvrige justisvesen, fører – ikke overraskende – til mer kriminalitet og belastninger. Noen argumenterer med a ...

2020-01-05 04:51 Arbeidsmiljøloven skjerpes om varsling

Reglene om varsling gir ansatte en rett til å si fra om «kritikkverdige forhold». Mange har vært usikre på hva som menes med «kritikkverdige forhold». Nå er arbeidsmiljøloven blitt enklere å forstå ved at loven gir en definisjon av begrepet. I den nye bestemmelsen som gjelder fra årsskiftet heter det at: Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære a) fare for liv eller helse b) fare for klima eller miljø c) korrupsjo ...

2020-01-03 04:06 Den gamle krigsskolen til salgs

Nå er den salgs. Den gamle krigsskolen ligger midt i Oslo sentrum: Tollbugata 10. Tomtearealet utgjør 1 575 m2 og eiendommen er bebygd med i alt 4 sammenhengende bygg på til sammen 2 268 m2 BRA/ 2 979 m2 BTA. Eiendommen er regulert til «spesialområde (bevaring) offentlig». Bygningen ble fredet etter bygningsfredningsloven i 1923, og fredet ved forskrift den 6. mai 2004. Forhagen er vernet etter Plan og bygningsloven. Videre er bygningens eksteriør, interiør, tilbygg og miljø, inkludert gårdsrom, obelisk, hage og gjerder vernet. Oslo kommune har mottatt varsel fra Forsvarsbygg om at eiendommen ...

2020-01-01 04:21 Hvordan skal Oslo kommune følge opp FNs bærekraftsmål?

Oslo bystyre har bedt byrådet om en sak om oppfølging av FNs bærekraftsmål i Oslo kommune. FNs bærekraftsmål er verdens felles «arbeidsplan» for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Nasjonalt er det en forventning om at kommuner og fylkeskommuner benytter de virkemidlene en har for å ta inn de 17 bærekraftsmålene som et grunnlag i all planlegging. Det er foretatt en overordnet kartlegging av kommunens sentrale styringsdokumenter og planer, samt andre viktige aktivitet er og tiltak. Dette for å vurdere i hvilken grad disse dekker innholdet i de 17 bærekraf ...

2019-12-30 11:43 Byrådsleder Raymond Johansen: Tillitsreformen er i gang

"Stadig flere vil erstatte NPM-styring med økt tillit. I Oslo er vi godt i gang. I Oslo er nå tillitsbasert styring og ledelse det bærende prinsippet for hvordan kommunen styres," skriver byrådsleder Raymond Johansen. Men han gir også en utfordring til eget parti og venstresida: "Jeg mener hele rettsliggjøringen vi nå ser av samfunnet og politikken, og den stadige jakten på feil, i seg selv driver fram mer tilsyn, kontroll og dokumentasjon. Jurister får mer makt på bekostning av dem som arbeider direkte med innbyggere, og domstoler og rettsorganer får stadig mer makt på bekostning av folkevalg ...

2019-12-30 04:58 Oslo kommune med antikorrupsjonsprogram

Byrådet la like før jul fram forslag til antikorrupsjonsprogram for Oslo kommune. Forslaget skal nå behandles av bystyrets finansutvalg og deretter vedtas i bystyret. Programmet gir overordnede føringer for kommunens arbeid med å forebygge og avdekke korrupsjon og misligheter. Antikorrupsjonsprogrammet skal styrke kommunens antikorrupsjonsarbeid gjennom å samle de mange ulike områdene og tiltakene som inngår i kommunens antikorrupsjonsarbeid, og tilrettelegge for økt fokus, økt kompetanse og forbedring i den systematiske oppfølgingen av dette området i alle kommunens virksomheter. Programmet o ...

2019-12-28 04:39 Samhandling mellom barnevernet og politiet i Oslo – vold og seksuelle overgrep mot barn

Oslo kommune v/ barneverntjenesten og Oslo politidistrikt har oppdatert sin samhandlingsrutine for arbeid med saker som omhandler vold og overgrep mot barn. Og som de sier: "Formålet med rutinen er å styrke det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet i krysningspunktet mellom barnevernets og politiets arbeid og oppgaver. Rutinen gir retningslinjer og føringer for samhandling mellom Oslo kommune ved barneverntjenesten og Barnevernvakten ogOslo politidistrikt. Rutinen er gjeldende i saker der barn mellom 0-18 år lever med vold i nære relasjoner ved at de er direkte utsatt for voldog overgrep o ...

2019-12-26 04:13 OBOS skal bygge grønn landsby på Furuset

Det skjer mye spennende i Oslo på boligfronten. Et av de banebrytende prosjekter, en grønn framtidslandsby, bygges i mitt nærområde: Furuset. En urban landsby med energipositive bygg, rimelige boliger og smarte  deleløsninger. OBOS skriver slik om det: "I 2017 lyste Oslo kommune ut konkurransen «Reinventing Cities», og fjorten andre storbyer over hele verden gjorde det samme. Tanken er å løfte fram nye og innovative måter å bygge boliger i byen på, og oppmuntre til tverrfaglighet, bærekraft og kollektive løsninger. Hver bykommune har lagt ut tomter som utbyggerne konkurrerer om å lage det best ...

2019-12-24 04:40 Legeplan for Oslo de kommende 4 år

Byrådet fremmer nå legeplan for vedtak i Oslo bystyre. Byrådet presenterer planen slik: "Byrådets visjon er at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Gjennom alle livsfaser skal Oslos befolkning få den legehjelpen de trenger for å oppleve trygghet og mestring. Byrådet legger til rette for mer helhetlige helsetjenester som styrker mulighetene for at innbyggerne kan bo trygt hjemme og leve aktive liv i sine nærmiljø.Uavhengig av helseutfordringer skal behandling og oppfølging være lett tilgjengelig og tilpasses ut fra enkeltmenneskers behov. Oslo har ca. 200 fa ...

2019-12-22 04:02 Morrocan Oil - hold deg unna!

Mulig du får vakrere hår av å bruke Moroccanoil-produkter, men dessverre foregår mye av deres produksjon i Israel. Moroccan Oil er et israelsk selskap med produksjon i flere land, deriblant okkupasjonsstaten Israel. Cutrin Norge importerer og fører produktserien for frisørsalonger i Norge. Firmaet håper på fred, men har ingen planer om å legge ned produksjonen i Israel. Les etiketten nøye på hårpleie- og skjønnhetsprodukter, og send gjerne en mail til selskapet som er med på å finansiere okkupasjonsstaten gjennom å betale skatt til Israel. De siste årene har Moroccan Oil spredt seg raskt og er ...

2019-12-20 04:14 Forskarar: Nav har gløymt helse i jakta på trygdesvindel

Hovudårsaka til at nordmenn i arbeidsfør alder tek imot trygdeytingar er dårleg helse. Men det har tydelegvis Nav gløymt – eller fortrengt – i jakta på trygdesvindel, skriv OsloMet-forskarar. "I etterkant av Nav-skandalen har fokuset primært vore på juridiske aspekt, og kven som er ansvarlege. Det er sjølvsagt viktig å setja lys på desse spørsmåla, men det seier lite om kvifor skandalen fekk vekse fram. Både Nav-tilsette, leiande politikarar og fleire trygdeekspertar har gløymt at dårleg helsetilstand er hovudårsaka til at folk i arbeidsfør alder tek imot trygdeytingar. Uføretrygd, sjukepengar ...

2019-12-19 13:35 Stålsetts forklaring i Oslo tingrett

Hvorfor valgte Gunnar Stålsett å gi Lula arbeid framfor almisser. « Fordi arbeid er hennes stolthet. Det å ha en jobb bekrefter hennes verdighet som menneske, hennes selvrespekt og identitet. Det gir hennes liv mening på tross av en ellers håpløs livssituasjon. Hun er et ærlig og beskjedent menneske som ikke vil ligge samfunnet til byrde. Jeg kunne ikke gjøre henne til tigger. Jeg valgte altså å fortsette å gi LulaTekle den anerkjennelsen og den livsoppholdene støtten det var for henne å arbeide for betaling. Utlendingslovens paragraf 108, som jeg er tiltalt etter, utfordrer min rett og min pl ...

2019-12-18 04:14 I morgen stiller vi i Oslo Tingrett

I morgen formiddag kl. 10.00 starter rettsprosessen mot Gunnar Stålsett i Oslo Tinghus. Tidligere biskop Gunnar Stålsett erkjenner at han har gitt jobb til den ureturnerbare asylsøkeren Lula Tekle. Hun har levd i Norge i over 20 år, og vårt land er også blitt hennes land. Lovbruddet Stålsett erkjenner mener påtalemyndigheten skal straffes med 45 dagers ubetinget fengsel. – Dette er en form for sivil ulydighet som jeg tar ansvar for. Den retter seg mot det jeg oppfatter som en umoralsk ordning. Plikten til å hjelpe et medmenneske i nød var viktigere for meg enn lydigheten mot en uklar rettsordn ...

2019-12-17 04:48 Barn i Moria: Dette er våre barn

Byråd Inga Marte Thorkildsen skriver: "Fem norske barn kom til Oslo i juni fra Al-Hol-leiren i Syria.❤️ Av hensyn til barna kan jeg ikke identifisere noen av dem, heller ikke hvilken bydel de jobber i. Men de vet selv hvem de er. Og de fortjener definitivt ei adventskalenderluke! Det er vanskelig å forestille seg hva disse barna har opplevd i Syria under IS. Men ingen kan være i tvil om at de har opplevd ting som absolutt ingen barn skulle ha opplevd. Fem små barn, alle med enorme traumatiske påkjenninger fra noe av det verste menneskene har skapt i moderne tid, landa på Gardermoen i juni i år ...

2019-12-16 04:54 Bierverv og dobbeltroller ved anskaffelser, saksbehandling eller tjenesteyting

I Oslo kommunes kontrollutvalg vurderer vi å foreta en forvaltningsrevisjon på temaet bierverv og dobbeltroller. Kommunerevisjonen skriver: "I 2017 var det flere oppslag i VG om uheldige dobbeltroller i barneverntjenesten. Problemstillinger knyttet til dobbeltroller og bierverv kan gjelde for ansatte i en rekke sektorer. Ansatte i Oslo kommune skal ifølge kommunens personalreglement § 13 "Annet arbeid eller verv," opplyse arbeidsgiver om de innehar annet lønnet arbeidet eller lønnet/ulønnet verv, med de begrensninger som følger av arbeidsmiljøloven. Personalreglementet lister videre opp arbeid ...

2019-12-14 04:42 Valgfrihetsretorikken – et narrespill

Valgfrihet - det er et snedig begrep, skriver Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.   "Det gir demokratiske assosiasjoner, om selvstendighet og rett til å ta viktige beslutninger i egne liv. Dette er viktig. Frihet til å påvirke eget liv er en verdi vi må verdsette høyt, men frihet kan bare være en verdi for den enkelte, hvis den også tillater de andre den samme friheten. Valgfrihet på bekostning av andres valgfrihet, er ikke ordentlig valgfrihet.   Dette tankegodset kan true elevenes rett til en likeverdig utdanning. Vi skal ta vare på og videreutvikle det velferdssamfunnet våre forgjeng ...

2019-12-13 04:31 Hurra for Boligbygg

Hurra for Boligbygg Oslo kommunes selskap for utleieboliger. Ikke bare fordi de som landets største boligutleier har opprettet et beboerråd, men også at beboerrådet selv har valgt Boligopprøret sin talskvinne Cathrine Skårn til leder. Som Leieboerforeningen sier: "et viktig steg på veien mot en mer sosial boligpolitikk i Oslo." Boligbyggs beboerråd skal bidra til å styrke Boligbyggs tilbud til leietakere i de kommunale boligene i Oslo, ved å sikre at beboernes stemme blir hørt. Som det heter i mandatet: - Beboerrådet skal være et rådgivende organ for Boligbyggs direktør i saker som gjelder til ...

2019-12-12 04:03 Yngre kriminelle: Deltidsjobb et godt virkemiddel

Det har vært mye fokus på unge som har mye kriminalitet. Bydel Grunerløkka har særlig valgt å satse på deltidsjobb som et virkemiddel for sosial kompetanse og pro sosial utvikling. Bydelen skriver: "Bydel Grünerløkka har et tverrfaglig samarbeid rundt hver enkelt ungdom som blir registrert med mye kriminalitet. Det utarbeides et individuelt tilpasset tverrfaglig opplegg og bydelen er kreative i sitt arbeid for å få til et best mulig og faglig forsvarlig tilbud. Barnevern, NAV og Gateteamet (Oppsøkende miljøterapeuter seksjon kultur og fritid) er primære aktører her. Bydelen har flere tiltak re ...

2019-12-11 04:16 Boligbygg kjøper bygård på Vålerenga

Det er en god nyhet når Boligbygg nå foretar det første kjøp etter at foretaket i høst gjenopptok kjøpsaktiviteten. Bygården som foretaket har fått tilslag på ligger i Bydel Gamle Oslo, nord på Vålerenga, og er et betongbygg fra 1938 med 20 toromsleiligheter. Boligbygg har fått aksept for sitt bud på 60 millioner, som er lik prisantydningen for bygården. Bygården ble solgt i markedet som eiendomsaksjeselskap, og fire budgivere deltok i budrunden. Et kjøp krever godkjenning av bystyret, trolig i mars. – Denne bygården har mange av de kvalitetene vi ser etter i en eiendom. Den er sentralt beligg ...

2019-12-10 04:45 Jævlig bra, ville Jon Michelet ha sagt

For noen år siden spurte Jon Michelet meg: "Et spørsmål jeg har lurt på lenge: Hvorfor er det ikke vann i Ørnulf Bast-statuen ved Oslo S (ved Plata), og hvorfor har Oslos byledelse latt det få gro buskas i fontenebassenget? Det ser fanden ikke ut!"   Det korte svaret var at gjennom 18 år med blått byråd har mye av kommunens kunst i det offentlige rom forfalt, og det blir rådyrt å reparere forfallet og skadene. Fontenen "Solen og jorden" er utført i 1936, i stein og bronse. Den var opprinnelig planlagt for Jernbanetorget, men på grunn av krigen og senere reguleringsplaner ble oppsettingen utsat ...

2019-12-09 04:36 Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene

Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene, skriver Sven Erik Gisvold, overlege ved St.Olavs Hospital. "Antall somatiske sykehussenger i Norge er halvert siden 1980, fra ca 22000 til drøyt 10 000 i dag. Dette har alvorlige konsekvenser i form av komplikasjoner, dødsfall, korridorpasienter og dårligere arbeidsmiljø.  VG fortalte 16.juni om 1560 gamle pasienter som ble hjemsendt mellom kl 22 og 07, og nylig kom det fram at vi hadde over 16 000 korridorpasienter ved norske sykehus i årets tre første måneder. Det har alvorlige konsekvenser at kapasiteten er så lav ved ...

2019-12-08 04:20 Karin Andersen: Folk beskriver møtet med Nav som verre enn sykdommen de sliter med. Alle må forstå at da må det endres

Stortingsrepresentant Karin Andersen er tydelig: "Nå må alle som er rammet av uretten finnes, feil må rettes og vi må plassere ansvar. Det trengs det rundvask i hele systemet. Nav-skandalen er trolig den mest alvorlige trygdeskandalen i Norge noensinne. Representanter fra alle politiske partier var sjokkert, men tør de se sannheten – den manglende rettssikkerheten for folk som er vanskeligstilte? Og denne uretten neppe kunne rammet noen andre grupper i samfunnet enn de uten makt og penger. Folk som er sjuke, arbeidsløse og vanskeligstilte De er uglesett og mistrodd, og de har mindre rettssikke ...

2019-12-06 04:45 Nye Deichman i Bjørvika: Folkebibliotek også for bostedsløse?

28. mars kl. 13 går startskuddet for en to dagers folkefest når Deichmans nye hovedbibliotek i Bjørvika åpner dørene. Og som det heter i markedsføringen: "Det nye biblioteket blir nyskapende, synlig og tilgjengelig - en sosial møteplass med innhold som formes av menneskene som bruker det." Dette vil bli som en magnet. Det forventes minst to millioner besøkende i året. Kontrollspørsmålet jeg vil stille er: Vil dette være en sosial møteplass for alle, også de bostedsløse, folk med rus eller psykiske lidelser og andre som strever i hverdagen? Som ikke er helt A4. Eller vil det være en Securitas-v ...

2019-12-04 04:19 Tidstyver

New Public Management-tenkning er basert på detaljkontroll av tjenesteapparatet, hvor (alt for) mye ressurser bindes opp til byråkrati og rapportering. Dette i motsetning til det vi omtaler som en tillitsreform, og som nå etter forslag fra SV er den styrende ledelsesform i Oslo kommune. De ansatte i tjenesteapparatet har tillit, myndighet og ansvar til å selv å organisere arbeidet i samarbeid med brukerne. Men mye NPM-grums henger igjen. Se på f.eks. på denne svært detaljerte rapport for bydelenes hjemmetjenester. Femtito sider var siste rapport på. Det er vel hver 4. uke bydelene må sende inn ...

2019-12-02 04:24 Beholde sykepleiere og sikre en heltidskultur

I Oslo kommunes kontrollutvalg vurderer vi om det skal gjennomføres et forvaltningsrevisjon om status for å beholde sykepleiere og sikre en heltidskultur. Kommunerevisjonen skriver: "Oslo kommune fører ikke noen egen statistikk over hvor mange sykepleiere som slutter. I et oppslag i Dagsavisen publisert 22. februar 2019 vises det til en undersøkelse gjennomført av Norsk Sykepleierforbund blant nær 16 000 av deres medlemmer. Ifølge denne vil 15 prosent av sykepleierne ut av sektoren. For stor arbeidsbelastning oppgis som den viktigste grunnen til dette. Ifølge et forskningsprosjekt som ble gjen ...

2019-11-30 04:54 Kontrollutvalget: Svikt i legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndtering er et erkjent risikoområde i helse-og omsorgstjenesten. Svikt kan medføre alvorlig feilbehandling og dødsfall. Kommunerevisjonen har undersøkt om håndteringen av legemidler var i tråd med regelverket i Kommunal akutt døgnenhet under Helseetaten, i Solvang helsehus under Sykehjemsetaten og i to av Velferdsetatens tjenestesteder, Adamstuen omsorgssenter og omsorgsboligen Ullevålsveien 34. Undersøkelsen viser at ingen av de fire tjenestestedene sikret en håndtering av legemidler fullt ut i tråd med regelverket. Det var imidlertid ulikt omfang av mangler og svikt i legemiddelh ...

2019-11-29 06:58 Hvem skal holde Lula i hånden når hun dør?

"Lula er kvinnen med det vakre smilet og som alltid er positiv. Hun beveger seg stille og forsiktig, redd for å ta for stor plass og være til bry. Lula har levd i Norge i over 20 år, mitt land har også blitt hennes land. Lula lever ikke et vanlig liv. Hun mangler utdannelse, jobb og et sted å bo. Lula har ingen barn eller familie som kan ta vare på henne. Noen få venner og bekjente hjelper henne med en seng eller en sofa slik at hun ikke trenger å sove på gata. Fram til 2011 kunne personer uten oppholdstillatelse få skattekort og dermed en mulighet til å skaffe seg betalt arbeid. Men så ble ru ...

2019-11-28 04:07 Omstillingen på rusfeltet settes på pause

Ja, det er Velferdsetatens beskjed til sine ansatte.   Som de skriver til sine ansatte:   "Det er politisk bestemt å avvente de planlagte endringene i institusjonstilbudet i Oslo. Byråd Omar Samy Gamal ønsker en konkret omstillingsplan for Oslo før tilbudene endres. Den planlagte avviklingen av Syningom og omgjøringen av Vestli og Gjennomgangsboligene (GMB) kommer derfor ikke til å bli iverksatt etter den tidsplanen som var vedtatt. Dette betyr også at Velferdsetaten må utsette den planlagte utviklingen av tilbud for innbyggere med langvarige og særlig sammensatte problemer. I januar starter d ...

2019-11-26 04:28 Oslo: Tilskuddsordninger til kunst- og kulturfeltet evaluert

Det foreligger nå en evaluering av Oslo kommunes tilskuddsordninger til kunst- og kulturfeltet. Byrådet oppsummerer med at ordningene fungerer godt, og at det ikke er behov for vesentlige endringer. Byrådet skriver blant annet: "Oslo kommune gir hvert år ut betydelige beløp gjennom tilskuddsordninger til kunst-og kulturfeltet i Oslo. Tilskuddsordningene har til formål å gi byens befolkning et stort mangfold av opplevelser innen scenekunst, museer, festivaler, konserter, visuell kunst og mye mer. Ordningene bidrar til at kulturarven blir tatt vare på, at kunst og kultur kan vises frem og at nye ...

2019-11-25 04:52 Ja, vi kan klare det! Vi kan redde små barn fra å dø

Klokt budskap fra Guri Waalen Borch: "Al Hol-leiren og andre leire i Syria tilbyr ikke levelige forhold. For barna er det ekstra alvorlig. Hver eneste dag de lever i dette er skadelig- ikke bare her og nå, men for deres videre utvikling. Det som skjer nå, er sakte ødeleggelse av noen av våre yngste små. Det mangler ikke på tilbud om å hjelpe de norske barna og mødrene deres hjem. Røde Kors og Redd Barna har sagt det ikke er vanskelig, men at det vil bli stadig vanskeligere om norske myndigheter ikke handler nå. Kurderne som vokter leiren, ønsker at Norge henter sine borgere hjem. FNs høykommis ...

2019-11-24 04:27 Barnevern: NHO forsvarer enetiltakene

I fjor kjøpte det statlige barnevernet plasser for barn i enetiltak hos private for 650 millioner, i all hovedsak hos medlemsbedrifter i NHO.  VG og Dagbladet har avdekket alvorlig svikt i systemene som skal ta seg av de mest sårbare barna. Det må aldri være tvil om at faglige vurderinger av barnets beste ligger til grunn ved valg av tiltak innen barnevernet, understreker For velferdsstaten. Slik er det ikke i dag. Kommersielle selskap som tjener penger på at barn bor i enetiltak, har vært med på beslutninger om enetiltak. Dette er antagelig bare toppen av isfjellet. Kommersielle selskap har o ...

2019-11-23 04:55 Lagmannsretten: Helt akseptabelt å tvangsflytte tre funksjonshemmede

Handikapforbundets Lars Rovik Ødegård sier det så godt: "Er domstolene på ville veier når den sier at det er en fordel å samle likeartede brukergrupper? Dommen kan fremstå som en sterk politisk føring om mer segregering og økende utenforskap. Vil politikere og lovgiver finne seg i det? Vågå kommune ønsker å tvangsflytte tre beboerne fra bofellesskapet hvor de har levd store deler av sitt liv, til et nyere institusjonslignende bofellesskap. Beboerne nekter å godta oppsigelsen og Vågå kommune har gått til sak for å få tvangsflyttet beboerne. Denne uken avsa Eidsivating Lagmannsretts følgende dom ...

2019-11-22 04:35 Fagforbundet er bekymret for rusomsorgen

Fagforbundet advarer mot nedleggelse av Syningom: "Fagforbundet har forståelse for at institusjonsapparatet i Velferdsetaten skal reduseres, men vi er bekymret for den raske nedbyggingen som vi mener ikke er hverken sosialfaglig eller helsemessig forsvarlig på nåværende tidspunkt. Dette begrunner vi med at vi ikke ser opprusting ute i bydelene i samme tempo, noe som er meget uheldig for vår brukergruppe. Dette gjelder både et tilrettelagt botilbud og opprettelse av oppfølgingsteam med fokus på fysisk og psykisk helse, rus og generell booppfølging. Som kjent er vår brukergruppe en sammensatt gr ...

2019-11-21 04:13 Kommunale tiltak for unge lovbrytere i Oslo

Under ovennevnte overskrift har Barneombudet stilt følgende spørsmål til Oslo kommune: - Hvilke tiltak Oslo kommune har tilgjengelig for ungdom med alvorlige utfordringer knyttet til rus, skadelig seksuell atferd, vold og kriminalitet, både i og utenfor institusjon. - Hvilke krav til faglig kvalitet, systematikk og evaluering av hjelpetiltak kommunen har til bydelene. - En tilbakemelding på om kommunen vil ta i bruk standardiserte forløp med sikte på å møte unge lovbryteres behov bedre i fremtiden. - En tilbakemelding på hvordan kommunen vil følge opp arbeidet med Barne-og familieetatens mange ...

2019-11-20 04:15 SodaStream, nei takk

Kullsyremaskinen SodaStream tar stadig større markedsandeler, og har økt salget med rundt 30 prosent de siste årene. Rundt ti prosent av norske hjem har i dag en kullsyremaskin fra SodaStream. I disse dager breier de seg stort i butikkene. Denne brusmaskinen er tuftet på et dystert faktum: Selskapet er israelsk og viktig for den israelske krigsøkonomien. I 2017 bestemt SodaStream seg for å plassere det israelske flagget på sine produkter. – Vi ønsker å vise nasjonal stolthet, spesielt i disse dager hvor mange av oss gjemmer vår israelske identitet, skrev SodaStream i en pressemelding. I for la ...

2019-11-19 04:14 Ondskap, eller kampen for å overleve?

Psykolog Halvor Wennesland Gravdal i  Uteseksjonen stiller et viktig spørsmål: Hvordan skal vi reagere overfor narkoselgere?   "Vil en hard hånd eller fengsling bidra til rehabilitering og inkludering i samfunnet eller vil det fremmedgjøre gruppen og sementere tilhørigheten til det kriminelle miljøet ytterligere? Her kan det være fristende å tenke at folk som selger narkotika i gatene må fjernes og at vi ikke kan gå ustraffet forbi. Loven skal jo tross alt følges og allmennheten må skjermes for slike ting. Men her er det viktig å forstå hvordan vi som samfunn handler overfor dem påvirker hvord ...

2019-11-18 04:36 Når systemet kollapser

NAV-skandalen: Det må være et absolutt minstekrav at staten selv forstår loven, skriver Eivind Helland Marienborg ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. "Vår lovgivende statsmakt bør bidra til å gjenoppbygge tilliten ved å sørge for at folketrygdloven i større grad gjenspeiler EØS-reglene og andre internasjonale trygdeavtaler, og ved å sørge for at loven holdes oppdatert - også i fremtiden. Samfunnet må nå betale regningen for at man tidligere ikke har tatt seg tid til å utarbeide en oversiktlig og klar lovtekst. Hvis samfunnet ikke nå sørger for å få vedtatt og satt i verk en enk ...

2019-11-17 04:05 Hurra for Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten i Oslo kommune har hatt  - og kanskje fortsatt har - noen driftsutfordringer. Men de trår til når det påpekes svikt av de eksterne samarbeidspartnerne. Denne uka måtte jeg varsle at Renovasjonsetatens container for glassinnsamling og Frelsesarmeens container for tøyinnsamling var proppfulle. Folk hadde nå over noen dager satt igjen sine ting utenfor containerne, og det begynte å bli søplete. Jeg sendte en mail, med bilder, kl. 13.53 en dag denne uka til etatens direktør Hans Petter Hansen, med kopi til byråden, og spurte: "Se vedlagte bilder fra Jerikoveien. Proppfulle contai ...

2019-11-16 04:11 Avinor: Er dette godt nok?

Under overskriften Assistanse, skriver Avinor på sine nettsider: "Vi har flere tilbud for reisende med nedsatt funksjonsevne på Oslo lufthavn". Og, jada, i teorien ser dette veldig bra ut. Men Grete Tunsjø er ikke imponert: "Kom hjem fra Spania midnatt torsdag 7 nov. Etter at alle andre hadde gått av flyet ble vi sittende å vente på assistansen. Etter lang ventetid ringte flypersonalet  og fikk til svar at det skulle komme noen om 10 min.  Avinor hadde fått bestilling på 3 stk. hjelpere men hadde bare 1 på vakt. Den ene passasjeren fikk hjelp av en pårørende, men vi var 2 som ble stående å ven ...

2019-11-15 04:16 Tøyen: Nabolagsdemokrati med ungdommer i front

Najma, Hana, Arafo, Yusef og Hamse bor i Bydel Gamle Oslo. Noen har adresse på Tøyen, for andre er Tøyen et naturlig samlingssted. De er mellom 15 og 19 år gamle og kaller seg «Medvirkningsgjengen». Alle har de et ekte engasjement for nærmiljøet og demokratiske prosesser. Under et folkemøte den 7. november, var denne gjengen verter. Under folkemøtet delte Områdeløft Grønland og Tøyen ut 250 000 kroner til prosjekter som skal blåse liv i Kolstadgata. Ungdommene la til rette, og nabolaget stemte frem de beste gate-prosjektene. – Gjennom deltakende budsjettering på Tøyen ønsker vi å bygge lokalsa ...

2019-11-14 04:42 Russtrategi: Går omstruktureringen for raskt?

Et enstemmig bystyre har ved behandlingen av russtrategien vedtatt at kommunen skal vri innsatsen fra midlertidige botilbud i Velferdsetaten over til trygge, permanente boliger – med oppfølging i bydelene. De ansatte i Oslos rusomsorg er enig i denne strategien. Jeg er enig med direktør Guro Berge i Velferdsetaten når hun sier at brukerne kan tas godt vare på i egen bolig, av bydelene. – Når du er på institusjon har det et midlertidig preg. Det er en kortvarig og litt kunstig tilværelse, sier hun. Men, vil jeg selv legge til: Mange har redusert boevne og krever betydelig støtteapparat omkring ...

2019-11-13 04:06 Revisjonsrapport om ansettelser i Oslo kommune

I Oslo kommunes kontrollutvalg skal vi tirsdag behandle en undersøkelse Kommunerevisjonen har gjennomført om "ansettelser i Oslo kommunen." Deler av undersøkelsen har vært rettet mot alle virksomheter i kommunen. Kommunerevisjonen anbefaler at rapporten sendes fram til bystyret for behandling, og at Kontrollutvalget anbefaler bystyret å vedta følgende: "Bystyret merker seg at Kommunerevisjonens rapport 14/2019 "Ansettelser i kommunen" viser at en del stillinger ikke var utlyst offentlig, slik regelverket forutsetter, og at en rekke virksomheter og tjenestesteder hadde gjennomført ansettelser u ...

2019-11-12 04:18 Vi tenner fakler for Ullevål Sykehus

Si nei til milliardsluket på Gaustad og nedleggelse av Ullevål sykehus! Fakkeltog  fra Jernbanetorget til Stortinget 27. november. Oppmøte kl.16, start 16.30 GRORUDDALEN TRENGER AKER - OSLO TRENGER ULLEVÅL! Også Rikshospitalet er truet som spesialisert sykehus for avansert og planlagt behandling for alvorlig syke pasienter i hele landet. I skyggen av nedleggelsen av Ullevål er også Gaustad Sykehus Norges viktigste psykiatriske sykehus vedtatt nedlagt. Vi protestere mot at Groruddalen ikke skal få komme til Aker, nedleggelse av Gaustad Sykehus, rasering av fagmiljøet på Rikshospitalet og nedleg ...

2019-11-11 04:27 Oslotrender 2019: Over 200 sider med relevant fakta

Nå foreligger "Oslotrender 2019." Oslotrender 2019 gir en oppdatert statistisk beskrivelse av viktige utviklingstrekk i kommunen og bysamfunnet som berører kommunens ansvarsområder og som er relevante for den videre planleggingen av byens framtidige utvikling. Rapporten skal bidra til å oppfylle kommunes ansvar for at planer og beslutninger er bygd på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, og inngå som plangrunnlag for planstrategi. Oslotrender er tidligere utarbeidet i 2009, 2011 og 2015. Tematisk spenner Oslotrender 2019 bredt og inneholder informasjon om alle kommunens sektorer og tjeneste ...

2019-11-10 04:08 NAV-skandalen - "Det største ansvaret har snikkarn som gjorde stegan av råtne bord"

Juristenes ydmykhet overfor New Public Management og uuttalte men tydelige politiske signaler har nå passert en kritisk grense. Juss-professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er klar: "Det er mye som er uforståelig og mye som må oppklares i denne saken. Og i mellomtiden leter alle etter sin yndlingssyndebukk; statsråden, byråkratiet, EU, NAVere eller suspekte utlendinger. Ingen av disse øvelsene er egnet til å gi oss noen troverdig forklaring på hvorfor alle statsmakter - lovgiver, regjering, påtalemyndighet og domstoler - kan ha sviktet så totalt og gitt oss et Kafkask brutalt ...

2019-11-09 04:44 Marker Krystallnatta

I dag er det 9. november, som vil si at det er Krystallnattmarkering. Krystallnatta markeres for å minnes nazistenes overgrep mot jøder i Tyskland i 1938. Rundt 267 synagoger ble brent ned, over 7500 butikker ble vandalisert og rundt 200 jøder ble slått ihjel denne natta. I tillegg ble mer enn 26 000 jøder sendt til konsentrasjonsleire. På morgenen dagen etter lå det knust glass overalt i gatene fra alle butikkene som hadde blitt ødelagt. Derav navnet Krystallnatta. Vi må aldri glemme historien. Vi må bruke disse historiske hendelsene til å kjempe mot alle former for rasisme og nazistisk organ ...

2019-11-08 04:15 Gratis Aktivitetsskole - selvsagt - også for utviklingshemmede

Byrådet rydder. Norsk Forbund for Utviklingshemmede skriver til byrådet: "NFU Oslo har fått flere henvendelser fra medlemmer som bor i bydeler som gir rett til gratis AKS mens barna deres må sendes til spesialskoler/spesialgrupper i andre bydeler hvor gratis AKS ikke gjelder. Vi ber derfor om en avklaring fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap om det er bostedsadresse som gir rett til gratis AKS kjernetid eller det er skoleadressen. Målet med å innføre gratis AKS-tilbud for alle skolestartere er ifølge Oslo kommunene sin nettside: «Å styrke elevenes språkferdigheter, å øke deltakelsen i A ...

2019-11-07 04:04 Krise i greske flyktningeleire

På denne tiden i fjor ropte mange organisasjoner et stort varsko om den kritiske situasjonen for mennesker på flukt i Hellas. Det ble satt frem krav om omfattende utbedringer innen 30 dager. Ellers ville leirene blir stengt. Nå, ett år senere, er alt bare MYE, MYE verre! Det er dobbelt så mange mennesker i leirene på øyene som det var for ett år siden. Bare i Moria leir er det nå 15.000 mennesker og 1.100 av dem er barn som er helt alene på flukt. Bare inne i sonen der man egentlig skal plassere nyankomne, bor det nå 500 enslige barn. Og det er ikke plass til de hundrevis av nyankomne som komm ...

2019-11-06 04:54 NAV som en sentral- og toppstyrt organisasjon: Villet og ønsket utvikling

NAV som en sentral- og toppstyrt organisasjon: Villet og ønsket utvikling for noen politikere, skriver Morten Mjelve, tidligere sosialtjenestesjef og faglig rådgiver for skiftende byråd i 20 år: "Det som er dyrket fram i NAV er ikke nødvendigvis å hjelpe folk, det kan virke som det går mer i retning av å lete etter grunner til å avvise og avslå. Det har vært en villet og ønsket utvikling for noen politikere å lage NAV til en sentralstyrt og toppstyrt organisasjon. Og det er det blitt! Manglende fleksibilitet og mye kontroll (mistenkeliggjøring?/stå opp om morran) ser ut til å være utgangspunkt ...

2019-11-05 04:19 Skal ikke sosialarbeidere i NAV være der for å hjelpe folk?

Liv Jessen spør så klokt: «Er det bare meg som nå begynner å bli drittlei alle de som «tar saken på største alvor»??? Tre ting jeg lurer på. Skal ikke sosialarbeidere i NAV være der for å hjelpe folk? Det var derfor jeg gikk inn i yrket. Og kan den voldsomme sentraliseringa ved å danne NAV ha bidratt til at kontroll er viktigere enn å hjelpe folk? Og ikke minst har kanskje politikeres utsagn om å «stå opp om morran, og at det må lønne seg å jobbe osv», bidratt til å mistenkeliggjøre folk som trenger offentlig bistand?» Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen, gir denne kommentar til spørsm ...

2019-11-04 04:40 Våre små søsken

Vi har en liten søster Vi har en liten bror Som er litt anderledes Enn andre barn på jord   De kom til denne verden - det vanskelige sted - Med mindre håndbagasje Enn vi er utstyrt med   Ja, slik startet Inger Hagerups kjente dikt. Shahram Ariafar er leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmedes Oslo-avdeling. En viktig del av hans jobb er å være "advokat" for medlemmer som stanger hodet i veggen når det gjelder å få akseptabel bistand fra det offentlige hjelpeapparat. Som denne saken: "Jeg skal hjelpe en familie i en bydel i Oslo. En familie med to barn: en sønn på 12 år med barneautisme, AD ...

2019-11-03 04:05 Tid for arbeidstidsreduksjon

Tiden er inne for å fortsette arbeidet med å forkorte arbeidstida. Å bytte ut fremtidig lønnsvekst i mer fritid heller enn forbruk vil blant annet være mer bærekraftig for miljøet, skriver Halvor Kolsrud og Stine Hjerpbakk, begge tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. "Klimatrusselen blir stadig mer reell, og dersom vi skal bremse klimaendringene, må forbruket ned. Skal fagbevegelsen ta sin del av klimaansvaret, er vi nødt til å vise dette i tarifforhandlingene. Ikke ved å la arbeidsgiver sitte igjen med mer av potten, men ved å omdistribuere veksten til mer fritid. Å bytte ut fremtidig lønnsvek ...

2019-11-02 04:02 HC-parkering Havnepromenaden og Sørenga

På hele veien fra Sørenga til Rådhuset mot sjøen er det ingen HC-parkeringsplasser utenom 3 plasser ved Operaen, skriver en rullestolbruker til meg. Jeg har tatt saken opp med byrådet. "Hele Sørenga, forbi Havnelageret og bort til Rådhuset. På hele veien fra Sørenga til Rådhuset mot sjøen er det ingen utenom 3 plasser ved Operaen. Hverken «blå skilt» eller private. Å komme seg til Sørenga for rullestolbrukere er generelt en vits. Selv med den brua er det for mange nærmest umulig å komme seg dit. Men det er en annen sak.» Jeg har tatt spørsmålet om med byrådsavdelingen, som svarer dette:"I stre ...

2019-11-01 04:02 Velkommen som ny byråd eller byrådssekretær i Oslo kommune!

Kikk Oslo-politikerne i byråd i kortene! Her legger jeg ut håndboka de blir møtt med ved første arbeidsdag i Rådhuset. Og som det heter i forordet: "Velkommen som ny byråd eller byrådssekretær i Oslo kommune! Du vil raskt se at du møter en spennende og utfordrende hverdag. I tillegg til de politiske sakene du skal ta stilling til og behandle fra første dag, må du også forholde deg til en organisasjon med en rekke formelle og uformelle regler og strukturer. Denne håndboken har som formål å gi korte svar på blant annet disse spørsmålene: - Hvordan ser organisasjonen ut og hvem fatter hvilke besl ...

2019-10-31 04:13 Velferdsetaten med kjøreregler for sosiale medier

Velferdsetaten skriver: "Mange arbeidstakere og arbeidsgivere opplever utfordringer knyttet til bruken av sosiale medier. I lys av dette mener Velferdsetaten at kjøreregler for sosiale medier vil være nyttig." Dette er kjøreregler som kan være av interesse også utenfor etaten. Her utdrag av noen av punktene: "Ikke omgås medklienter og brukere De etiske reglene sier at «sammenblanding av ansattes og brukernes private interesser [...]ikke skal forekomme». Det vil si at du ikke skal omgås privat med klienter og brukere. Dette gjelder også i sosiale medier, hvor du lett kan havne i lojalitetskonfl ...

2019-10-30 04:02 Stig Berntsen i Tingretten: Politiet greip inn i demokratiet og gjorde seg til en aktør i den politiske valgkampen.

Rødt-aktivist og faglig tillitsvalgt Stig Berntsen forklarte seg i går i Tingretten, og sa blant annet: "Det var i kraft av å være bystyrekandidat for Rødt jeg var på Karl Johan 15. august. Politiet valgte å etterkomme ønsket fra rasistene i Selvstendighetspartiet og bortvise en politisk motstander helt uten at noe lovbrudd hadde funnet sted. Jeg finner det absurd at politikere fra Rødt skal kunne bortvises fra valgkampen på Karl Johan på anmodning fra kjente høyreekstremister.Ved å gjøre dette greip politiet inn i demokratiet og gjorde seg til en aktør i den politiske valgkampen til Rødt. I f ...

2019-10-29 04:21 Betydelig arbeidslivskriminalitet i transportbransjens varebilsegment

En rapport om transportbransjen fra  A-krimsenteret i Oslo og Akershus beskriver det som framstår som omfattende funn av svart arbeid/omsetning, skatteunndragelser, fiktiv fakturering, trygdesvindel, stråmannsvirksomhet, ulovlig arbeid mm. A-krimsenteret i Oslo og Akershus har laget og offentliggjort en rapport om arbeidslivskriminalitet i transportbransjen, varebilsegmentet. - Rapporten har som formål å bidra til økt kunnskap om a-krim i transportbransjen. Det er en målsetning at funn i rapporten skal benyttes i et forebyggende perspektiv, sier leder for a-krimsenteret i Oslo, Olav Norheim. ...

2019-10-28 04:06 Karl Johansgate: Fotoforbud ved valgbod?

I morgen, tirsdag, kl. 09.00 møter antirasisten Stig Berntsen i Oslo Tingrett. Hans «forbrytelse» er at han nektet å la seg bortvise fra Selvstendighetspartiets valgbod den 15. august da den danske islamhateren Rasmus Paludan holdt sin appell ved valgboden. Eller som det heter i forelegget: «Torsdag 15. august 2019 kl. 14.10 ved Selvstendighetspartiets valgbod i Karl Johansgt. 45 i Oslo, etterkom han ikke politibetjent Bugge sitt pålegg om å slutte å filme en representant fra det politiske partiet. Da han så ble gitt et pålegg av politibetjent Bugge om å forlate Karl Johansgate i området mello ...

2019-10-27 04:41 Oslo-barnevernet: Plan for redusert bruk av enetiltak

Barnevernets enetiltak har i den senere tid vært gjenstand for kritikk. Særlig er det blitt stilt spørsmål ved voksentettheten, kostnadsnivået og ikke minst hvorvidt man kan vise til faktiske resultater for barna som bor i slike tiltak. I notat Barne -og familieetaten har sendt fram til byrådet gir en overordnet oppsummering av den kunnskapen vi så langt har om enetiltak. Etaten gir videre sine vurderinger av nødvendig utviklingsarbeid på området. Kortversjonen av etatens notat er: "Barne -og familieetaten har innhentet kunnskap fra Forandringsfabrikken, barn og unge fra Oslo i enetiltak, Land ...

2019-10-26 04:27 Støttekontakt kan selvsagt være familiemedlemmer

Selvsagt kan familiemedlemmer være støttekontakter. En ansatt i helsesektoren skriver til meg: "En av våre pasienter fikk vedtak om støttekontakt for noen år siden. Tjenesten ble iverksatt. Foreldrene formidler at det skjedde en alvorlig hendelse som gjorde at de ikke lenger hadde tillit til støttekontakten og oppdraget ble avsluttet. De tok kontakt med bydelen for å få en ny støttekontakt og ønsket at en eldre bror – som bor på samme adresse – skulle være støttekontakt. Dette ble avvist. Jeg snakket med den personen i bydelen som rekrutterer støttekontakter. Vedkommende formidler at bydelen h ...

2019-10-25 04:19 På’an igjen

På’an igjen, som Jan Eggum synger. Jeg skal fortsatt være i folkets tjeneste, selv om jeg har gått ut av bystyret. Men det blir i andre posisjoner.  Bystyret valgte meg onsdag som medlem av kommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger lover, forskrifter og regelverk forøvrig og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle ...

2019-10-24 04:19 Min beskjed til bystyret: Enkeltsakene er lakkmus-testen på om regelverket treffer

"Spørsmålet er: Hva er politikk og hva er løpende drift og fag? Jeg er opptatt av at folkevalgte i større grad driver overordnet styring, mens fagfolka må få større frihet til å benytte fagkompetansen og bestemme virkemidlene. Hvis bystyrepolitikere har for mye fokus på detaljer, blir det forvaltningen som gjennom sin praksis utformer politikken.  Dette er noe av innholdet i det SV kaller tillitsreformen. Det betyr at bystyrepolitikere må bli flinkere til å delegere, og gi slipp på detaljstyringa. F.eks. undres jeg stadig over hvor mye byutviklingspolitikere tviholder på å behandle klagesaker ...

2019-10-23 04:30 Offentlighet – langt mellom liv og lære

Våre folkevalgte vet hvor dårlig offentlighetsloven fungerer, men gjør påfallende lite for å få liv i den, skriver jussprofessor Erik Magnes Boe i Kommunal Rapport. Og dette er et svært viktig tema, som jeg kommer til å terpe på igjen og igjen. "Gjennomsiktighet er et av de fremste midlene til å styrke og å bevare tillit og tiltro til myndighetene. Ikke bare for demokratiets og rettssikkerhetens skyld, men også for å motvirke maktmisbruk, juks og fanteri. Hvordan står det til på den fronten i Norge? Undersøkelser de fem tiårene med offentlighet i forvaltningen viser stor avstand mellom liv og ...

2019-10-22 10:22 Byrådserklæringen for Oslo: Den mest rødgrønne i Europa?

Byrådets Osloløfter mot 2030 Osloløfte 1: I Oslo skal det være små forskjeller og sterke fellesskap, og vi skal aktivt utjevne forskjeller slik at alle får like muligheter til å leve gode liv. Osloløfte 2: I Oslo skal vi skape flere grønne arbeidsplasser og få flere skal i jobb. Det gir trygghet, frihet og mestring for den enkelte og økte inntekter til fellesskapet. Osloløfte 3: I Oslo skal vi være en utslippsfri by med ren luft, bedre og billigere kollektivtilbud, flere sykkelveier og bærekraftig mat, hvor det enklere å leve grønt i hverdagen. Osloløfte 4: I Oslo skal vi jobbe innovativt med ...

2019-10-22 04:07 Byrådet foreslår: Slå sammen eiendomsforetakene

Byrådet foreslår overfor bystyret at eiendomsforetakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Kultur-og idrettsbygg, samt Boligbyggs utbyggingsvirksomhet skal slås sammen i et nytt kommunalt foretak - Oslobygg KF. Denne løsningen har jeg støttet i de interne diskusjonene. Byrådet beskriver forslaget slik: "En sammenslåing av foretakene vil bidra til større og bedre kompetansemiljøer og effektiv arealutnyttelse gjennom sambruksprosjekter. Sammenslåingen kan styrke foretakssidens markedsposisjon, som kan gi foretaket økt påvirkningskraft innenfor miljø, arbeidslivskriminalitet og andre politisk prio ...

2019-10-21 04:51 Byrådet sier nei til anbud på drift av seniorsentrene

Det finnes ingen god grunn å endre på noe som fungerer helt utmerket. I vinter skrev jeg på bloggen blant annet dette: "Kan organisasjonene som driver seniorsentre motta penger til drift fra bydelene, uten at det har vært en anbudsrunde? Nei, mener Kommuneadvokaten, med støtte i et bystyrevedtak fra 2005. I et brev til bydelene skriver byrådet: «Vi bemerker at i dagens situasjon vurderer vi at det er anskaffelse som vil være i tråd med bystyrets føringer.» Det betyr anbud. Alternativet ville vært å ta over driften i kommunal regi eller å etablere en tilskuddsordning. Det siste krever nok endri ...

2019-10-20 04:52 På brillar og tenner skal fattige kjennast

Oddny Miljeteig er klar: "Dei som trudde klassesamfunnet var historie, dei må tru om att.  På briller og tenner skal fattige born og vaksne kjennast. Eg måtte klypa meg i armen då statsbudsjettet vart framlagt forleden. Rosinene i pølsa, om vi kan kalla det så. For det fyrste: Regjeringa vil spara 122 millionar på briller til svaksynte born.  122 millionar. Ved å innføra faste satsar for støtte til barnebriller, er det 122 millionar å spara.  No skal vi altså få sjå, midt i andleta på borna, kven som har råd og kven som ikkje har råd til skikkelege briller. Stikk den, du. Slik stikk klassesamf ...

2019-10-19 04:36 Pasientreiser til besvær

Kaare Gilhus skriver til meg: "Jeg er en mann på 62 år, bosatt på Holmen i Oslo, med cerebral parese som sitter i elektrisk rullestol. Jeg er derfor en hyppig bruker av pasienttransport til og fra fysikalsk behandling og lege. Tidligere denne uken var jeg hos min fastlege i Hoffsveien. Etter denne legetimen var planen å bade på Røa bad, der min BPA ventet på meg. Jeg hadde derfor bedt sekretæren på legesenteret om at returen med pasienttransport skulle bestilles til Røa bad, og ikke hjem til Holmen. Da bilen fra pasienttransport kom og hentet meg hos legen kl. 12:15, kjørte han meg hjem. Sjåfø ...

2019-10-18 04:31 Satsing på nærværsarbeid i Oslo kommune

I tråd med den nye IA-avtalen skal alt forebyggings- og sykefraværsarbeid foregå på arbeidsplassen. Dette skal skje i tett samarbeid mellom partene, det vil si ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste. Målene i ny IA-avtalen er at frafall skal reduseres og sykefraværet nasjonalt skal reduseres med 10 prosent. Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA) i Oslo kommune ønsker en særskilt satsing på reduksjon av sykefravær og nærværsarbeid i NAV-sektoren. Enhetsleder Truls-Ivar Ruud ved NAV Arbeidslivssenter Oslo ble derfor invitert til NAVs sektordirektørmøtet 24. mai 2019. Her ble alle bydels ...

2019-10-16 04:56 Få tilbake leskuret på bussholdeplassen i Fougners vei!

Det er tilsynelatende de små ting som kan bli avgjørende for om folk har en akseptabel hverdag, som f.eks. leskuret som har forsvunnet fra bussholdeplassen i Fougners vei. De vant den viktig kampen om å få tilbake buss-stoppestedet, men nå er de utrygge.   Morten har skrevet til ordfører Marianne Borgen, med kopi til meg:   "Da holdeplassen ble nedlagt, sto det to fine leskur der holdeplassene på hver side var (er). Disse ble på rekordtid revet. Da holdeplassene kom tilbake, ble disse leskurene ikke gjenoppbygd. Nå nærmer en ny vinter seg. Da begynner problemet å bli merkbart: For det første e ...

2019-10-14 04:31 Fritidstilbud: Får alle barn og unge delta?

Redd Barna har spurt ansatte i norske kommuner om hva de gjør for å inkludere alle barn og unge på fritidsarenaen. Undersøkelsen viser at det er store forskjeller fra kommune til kommune, og at barrierer som språk, lite penger og mangel på transport hindrer barn i å få delta på fritidsaktiviteter. Støtteordninger når ikke frem til de som trenger dem mestFlertallet av kommunene tilbyr økonomiske støtteordninger til familier med dårlig råd. Ordningene kan dekke kontingent, utstyr og støtter til reiser/cuper. Mange kommuner er usikre på om disse ordningene virkelig når dem som trenger støtte. Inf ...

2019-10-12 04:13 Offer for seksuelle overgrep med traume og angst: Låst til leiligheten hvor overgrepet skjedde

For noen er valgfrihet viktigere enn andre. Jeg forstår godt at en kvinne utsatte for seksuelle overgrep med sine traumer er særlig var når det gjelder bolig. Foreløpig er hun nødt til å bo i leiligheten hvor overgrepet skjedde. Jeg har fått en fortvilet henvendelse om dette. "Dette er sykepleier H fra X. Vi er en ideell og uavhengig organisasjon med møteplass for x mellom 13 og 100 år som har sammensatte helse og livsutfordringer. Jeg tar kontakt fordi en av våre deltakere og hennes datter, har opplevd seksuelle overgrep i sin leilighet i Oslo og er svært traumatisert! Straffeskyldige fikk fl ...

2019-10-10 04:32 Kan man skille et sårbart barn som har opplevd traumer fra sin eneste omsorgsgiver?

Guri Waalen Borch har sendt epost til alle stortingsrepresentantene i Høyre, Frp, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Her utdrag fra eposten hun sendte til representantene i Senterpartiet og Høyre. "Jeg skriver til deg fordi du er politiker fra et parti som ikke ønsker å hente barn som lever under elendige forhold hjem fra Al Hol uten å splitte barna fra mødrene. En slik atskillelse fra mor er nok noe av det barna frykter mest, fordi de allerede har sett folk bli drept. De har sett ting ingen barn skal se. Redd Barna melder om at de som har mødre, klamrer seg til dem, redde for å miste dem. Kan ...

2019-10-09 04:53 Byrådet med strategi for å styrke de ideelle aktørenes posisjon i Oslo kommunes velferdstjenester

Ideelle organisasjoner har lang tradisjon for å levere helse og omsorgstjenester til kommunens innbyggere. Byrådet har nå lagt fram strategi for å styrke de ideelle aktørenes posisjon i Oslo kommunes velferdstjenester. Kommunens fire strategier for å oppnå dette målet er å: - Benytte mulighetsrommet som ligger i regelverket for offentlige anskaffelser til å reservere konkurranser til ideelle aktører - Benytte mulighetsrommet for å ivareta ideelle leverandørers særtrekk i konkurranser som er åpne for både kommersielle og ideelle leverandører - Kontraktsbestemmelser som sikrer gode tjenester til ...

2019-10-07 04:41 Biblioteket er større enn huset det bor i

Biblioteksjef Knut Skansen er "ganske lei av eldre menns forsvar av eldre bygg i Oslo, uten tanke på samfunnsoppdraget til institusjonene som bor i dem." Og "Oslo blir en mer robust og demokratisk by med tidsmessige bygg der folk ferdes. Deichman Bjørvika, rett ved siden av Den Norske Opera, åpner i løpet av mars 2020 og blir et kvantesprang for alle i Oslo og Norge som søker kunnskap, litteratur og en plattform for å dele og delta. Bibliotek er det motsatte av ekkokamre. Et bibliotek er alltid større og viktigere enn bygget det bor i. I Bjørvika får du og ideene dine mer plass enn noensinne i ...

2019-10-05 04:27 Takk

Jeg har fått utrolig mange hilsener i forbindelse med at jeg nå går ut av bystyret etter 32 år. Det nærmer seg vel 2.000 gjennom de forskjellige kanaler. Men som jeg skrev: "Jeg er pensjonist, men ikke pensjonert. Jeg skal ikke tilbringe dagene i sofaen for å se på TV, men fortsatt ha engasjement for solidaritet og sterke fellesskap." Kanskje jeg dukker opp i andre roller i folkets tjeneste? Jeg har meldt et par aktuelle posisjoner til bystyregruppa. Jeg takker for alle hyggelige hilsenene, og gjengir her bare et lite utdrag. Noen nevnt, men ingen glemt: Kari Elisabeth Kaski Takk for innsatsen ...

2019-10-03 04:27 Spennende innovativt boligprosjekt

Bystyret behandlet onsdag det spennende innovative boligprosjektet som planlegges på Tøyen torg, hvor jeg håper vi får en mix med eldre, barnefamilier, studenter og innvandrere. Men samtidig tok jeg opp: Hvorfor tar prosjekter som dette så usigelig lang tid? Og det aller viktigste: Når vi ser at det trekker ut i tid; hvorfor kan vi ikke klare å improvisere midlertidige løsninger? Som begrenser forfall, og som kan generere aktivitet. Og om ikke aktivitet er mulig: Som lagerlokale for loppemarked, skolekorpset eller næringsaktiviteten på Tøyen torg. Jeg har fått en enstemmig finanskomite til å u ...

2019-10-01 12:30 Solidaritetsforbryterne

Folk som hjelper mennesker på flukt, blir i økende grad straffeforfulgt. Norge er blant verstingene, skriver Antirasistisk Senters Rune Berglund Steen. "Denne uka står Arne Viste tiltalt for å ha gitt arbeid til et syttitalls såkalt «papirløse», det vil si utenlandske borgere som oppholder seg ulovlig i Norge, i hovedsak avviste asylsøkere. Vistes formål har vært å gi en grunnleggende mulighet til livsopphold og verdighet til en av landets mest utsatte grupper. Viste har hele tiden vært åpen om hva han gjør. Han har også ønsket å få saken prøvd i rettsvesenet, med referanse til Grunnlovens § 1 ...

2019-10-01 04:26 Puh! En evig kamp for tilstrekkelig bistand

Sharam Ariafar har et psykisk utviklingshemmet barn. Datteren Mitra på åtte har en lang liste diagnoser fra alvorlig utviklingshemming til barneautisme. Sharam er fortvilet over hvor mye tid han må bruke overfor forvaltningen (og særlig bydel Sagene) for å få  tilstrekkelig hjelp.: "Det er brukt 9 måneder på en søknad om 2 timer ekstra assistanse (BPA) hver uke. Vi brukte ca 40 timer på søknad, klage og innhenting av dokumentasjon. Skolen brukte 4 timer for å hjelpe oss. Spesialhelsetjenesten brukte 3 timer for å hjelpe oss. NFUs jurister hjalp oss i mange timer. Fastlegen brukte 2 timer for å ...

2019-09-29 04:31 Tøyen Torg/SIAN: Lokalsamfunnets rop om støtte

Selvsagt har både Kommuneadvokaten i Oslo og Oslo-politiet rett: Vi har ikke forhåndssensur av politiske ytringer i Norge. En kan ikke forby noen å arrangere en politisk markering fordi man har grunn til å tro at det der vil komme en rasistisk og hatefull ytring i strid med straffelovens p.grf. 185. Men saken om SIAN-markering på Tøyen torg handler om noe mer enn det. Det handler om et lokalsamfunns ønske om å etablere et trygt oppvekstmiljø for barna. Oslo kommune har investert mye ressurser i og omkring Tøyen torg. Betydelig opprustning av «torggulvet» og det fysiske miljø på torget. Etabler ...

2019-09-28 04:39 Eivind Smith: «Beredskapslov» i fredstid

Norge kan snart få en ny lov for unntakstilstand i krisesituasjoner. Der vil regjeringen få så mye makt at lovforslaget anbefaler en "dødmannsknapp" for å hindre statskupp. Jussprofessor Eivind Smith advarer og viser til det nye lovforslag vil innføre svært vidtgående fullmakter for regjeringen, fullmakter som kan friste til misbruk. – Det er store betenkeligheter ved å vedta en brei, allmenndekkende fullmakt til å bryte vanlig lov, og kople ut det vanlige lovapparatet med Stortinget i nøkkelrollen. Dette åpner en ganske vid port for regjeringen. Ikke fordi jeg tror dagens regjering vil misbru ...

2019-09-27 04:58 Slik blir det god bemanning i eldreomsorgen

Arbeidsmedisiner Ebba Wergeland skriver: "Det er ingen naturlov som sier at eldreomsorgen må være underbemannet. Det finnes sykehjem og hjemmetjenester der pasientene får god omsorg uten at de ansatte sliter seg ut. God bemanning er altså mulig. Men hvordan? For tjue år siden, i 1999, kunne avisene fortelle at Oslos 60 sykehjem måtte styrke bemanningen med ca. 330 stillinger for at arbeidsforholdene skulle tilfredsstille arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet i Oslo hadde sammen med Fylkeslegen kartlagt bemanning og pleiebehov og registrert tegn på underbemanning, slik som manglende pauseavvikling ...

2019-09-26 04:23 Ja til værested i sentrum for rusavhengige

Det føltes godt i mitt aller siste bystyremøte i går å snakke om de tunge rusavhengiges situasjon, og spørsmålet om værested i Oslo sentrum. De mest utslåtte narkomane har blitt jaget rundt i denne byen i mange tiår. Fra Slottsparken, Egertorget, Skippergata og Plata. Jagingen fra Plata ble initiert av daværende byrådsleder Erling Lae. Mot politiets ønske instruerte Justisdepartementet Oslo-politiet. Nå er det Brugata de jages fra. Og de jages stadig lenger innover i boområdene i Brugata og Urtegata. Uansett hva kommunen gjør i bydelene vil det være narkomane i Oslo sentrum. Alle storbyer har ...

2019-09-25 04:11 Takk for meg

Takk for meg - så langt. 32 år i folkets tjeneste fikk holde. I dag er mitt siste møte i Oslo bystyre.   Min jobb som folkevalgt har vært:  -  Folkeopplysning: Kunnskap er makt. Ved å spre informasjon - i folkelig språk - om det som er til behandling i bystyret har jeg gitt folk flest mulighet til å påvirke i beslutningsprosessen. Gi makt til dem som knapt nok vet at en viktig sak som helt direkte påvirker deres hverdag er til behandling. Tusenvis av mail har gått ut hver eneste uke, målrettet til de miljøer som kan ha innspill til saken bystyret behandler. Sosiale medier har gjort denne dialo ...

2019-09-24 04:24 Offensivt Oslo-budsjett for heltidsstillinger

Når Oslo byrådet i morgen legger fram forslag til kommunens 2020-budsjett er dette et budsjett som er offensivt i forhold til tiltak for heltidsstillinger. Dette ligger inne i Oslo-budsjettet for 2020: • Heltidsavdelinger med alternativ turnus: Prøve ut egne avdelinger med bare hele stillinger på sykehjemmene. Først ut er Ullernhjemmet, som Oslo kommune overtar driften av fra Norlandia i desember 2019. Det vil kreve økt grunnbemanning eller økt bruk av langvakter. • Ressurspooler/vikarpooler: Byrådet vil sette i gang utprøving av tre ulike modeller for vikarpool, som innebærer at deltidsansatt ...

2019-09-23 04:13 Kan militæret kreve å få disponere bilen min, med meg som sjåfør?

Den norske stat har akseptert at jeg av samvittighetsgrunner ikke kan avtjene militærtjeneste, og jeg har gjennomført 16 måneders sivil verneplikt. Men respekterer den samme Staten at dette selvsagt også må bety at de ikke kan kreve disposisjonsrett over bilen min? Jeg stiller selvsagt opp for landet mitt i en gitt situasjon med ikke-voldelige forsvarsformer, men jeg vil ikke være en del av krigsmakten. Og krigsministeren får respektere min samvittighet også når det gjelder hus, bil og annet jeg eier. Og jeg kan jo også risikere at de krever at jeg skal være sjåfør, til en krigsmakt de har aks ...

2019-09-22 04:20 Endelig

Endelig ser det ut til at saken med de to forfalne kommunale byggene i Tøyenparken blir løst. Det er dårlig forvaltning av fellesskapets verdier når - som her - hus står tomme i mange år. Jeg har ved jevne mellomrom utfordret de til enhver tid sittende byråder til å finne en løsning for de såkalte Portnerboligene til Tøyen hovedgård. Finnmarksgata 1 - 3. Nå går saken mot sin endelige løsning. Byggene  er på gul liste og i praksis å anse som fredet. På bakgrunn av at det er sagt at de ikke er egnet som utleieboliger, ble det for ca. halvannet år tilbake igangsatt en prosess med sikte på alterna ...

2019-09-21 04:23 Kvalitetsreform i Oslo-barnevernet?

Høyre har i Oslo bystyre fremmet et forslag om kvalitetsreform i barnevernet. Et prisverdig initiativ. De foreslår at bystyret vedtar: "Bystyret ber byrådet gjennomføre en kvalitetsreform av barnevernet i Oslo. Reformen skal inneholde følgende tiltak: 1.Omorganisering av barnevernet der Barne-og familieetaten styrkes og får et større ansvarog flere oppgaver overføres fra bydelene. 2.Sikre sterkere fagmiljøer i bydelsbarnevernet ved å slå sammen dagens barnevernsmiljøer. 3.Forbedre kartleggingenav det enkelte barns utfordringer og behov før tiltak iverksettes. 4.Etablere et fungerende utredning ...

2019-09-20 04:52 Oslo: Åpenhet forutsetter tilgjengelig postjournal

En viktig forutsetning for at mediafolk og folk flest skal kunne finne fram i saksdokumenter og korrespondanse i forvaltningen er at postjournalene er lett tilgjengelige. Og pr 2019 betyr det: på nett. Byrådslederens kontor minner i brev av 9. september om "tildelingsbrev for 2018 der alle kommunens virksomheter bes publisere postjournal til eInnsyn innen 01.07.2018." Oslo kommune er på god vei. P.t. publiserer 44 virksomheter sin journal til kommunens offentlige system: eInnsyn. Men åtte virksomheter gjenstår: Boligbygg Oslo KF, Bydel Frogner, Bydel Gamle Oslo, Bydel Sagene, Bydel Søndre Nord ...

2019-09-19 04:06 Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune

Et forsiktig anslag er at 7 000 til 8 000 personer i Oslo mottar tjenester i kommunen, spesialisthelsetjenesten og/eller av frivillige/ideelle aktører på grunn av rusproblemer. Det er store forskjeller mellom bydelene i antall personer som mottar slike tjenester. Dette betyr at bydelene må tilpasse sitt tjenesteapparat ut fra befolkningssammensetning, behov og rammebetingelser. For fjerde år på rad har Velferdsetaten publisert «Helhetlig russtatistikk» for Oslo kommune. Rapporten sammenstiller relevante datakilder for å få oversikt over situasjonen i Oslo. Målsettingen er at Oslo kommune som h ...

2019-09-18 04:53 Hagegata 30: Fyll opp, i påvent av endelig bruksformål

Ting tar tid i offentlig forvaltning. Aaaaaalt for lang tid. F.eks. å finne ut av hva tomme kommunale lokaler skal brukes til. Ta sykehjemmene Lille Tøyen Sykehjem og Oppsal Sykehjem. De har stått tomme i årevis. Vi må kunne leve med det dersom kommunen i ventetida slipper inn lokalmiljøene som gjerne fyller rommene som øvingslokaler for musikere, atelieer for kunstnere, kontor- og møtested for lokalt organisasjonsliv m.m. Mulighetene er uendelige uten at det bør koste en krone i oppussing. Lokaler som står tomme blir utsatt for hærverk og forfall, og sånn forvalter vi ikke fellesskapsverdier. ...

2019-09-17 04:39 Prindsen: De fattiges kvartal

I dag skal jeg slå et slag for Prinds Christian Augusts Minde.  Prinds Christian Augusts Minde er et sosialhistorisk viktig anlegg i Oslo sentrum. Området, som i dagligtale ofte kalles «Prindsen», ble bygd ut gjennom 1800-tallet og har vært brukt som tvangs­arbeids­anstalt, fattig­sykehus, galehus/asyl, vernehjem og mye annet i fattigpleien. «Prindsen» er de upriviligertes kulturminne og forteller om byens hånd­tering av gale og utstøtte. Anlegget har beholdt sin historisk lukkede karakter og er unikt i Skandinavia. Et bredt aksjonsfellesskap som gjennom år har arbeidet for at Prindsen-kvartal ...

2019-09-16 04:05 Oslo-barnehagene: Standard for et inkluderende leke- og språkmiljø

Det er etablert en egen Oslostandard for et inkluderende leke- og språkmiljø i barnehagen. Oslo kommune har utarbeidet ny standard som erstatter de to tidligere Oslostandardene om språk. Standarden har ifølge byråd Inga Marte Thorkildsen en helhetlig tilnærming til språk og ser språk som en viktig relasjonsbygger, som grunnlag for lek og som et viktig verktøy for inkludering. – Det vil si at språklæring ikke er noe du kan se isolert fra hele barnet og hele barnehagemiljøet – det er ikke noe du kan teste deg til på et enerom med barna. Vi skal sikre at vi hjelper de barna som har behov for ekst ...

2019-09-15 04:10 Oslo kommune med strategi for bærekraftig og redusert forbruk

Spennende strategiforslag fra det rødgrønne byrådet. Oslo kommune vil tilrettelegge for et bærekraftig og redusert materielt forbruk for å følge opp ambisjonen om at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Fokuset må flyttes fra å kjøpe nytt til i større grad å ta vare på tingene man har, dele, bytte, oppgradere, fornye og reparere. Byrådet foreslår en strategi for bærekraftig og redusert materielt forbruk.Med bærekraftig og redusert forbruk menes her et forbruk som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få ...

2019-09-14 04:42 Innestengt i en kommunal utleiebolig

Fra en av mine mange mailer i innboksen: "Jeg var i selskap hos datteren min lørdag 31. august og opplevde at en av gjestene, som er en sterkt funksjonshemmet rullestolbruker, ikke kom fordi han satt innesperret i leiligheten sin i 8. etasje ettersom heisen var i ustand. Han er leietaker i Sofienberggata 7 som eies av Boligbygg KF. Det som kanskje opprørte oss mest var at heisservice, som skal kontaktes ved heisstopp, ikke kunne gi noen antydning om når reparatør kunne påregnes! Beboerne kontaktet også Boligbygg uten at det førte fram. I mellomtiden ble rullestolbrukere henvist til å sitte ned ...

2019-09-13 04:59 Aktivister i retten

17 aktivister fra Extinction Rebellion Norge møter i retten neste uke. Aktivistene har valgt ikke å godta rekordhøye bøter, som er gitt for å protestere fredelig med ikkevoldelige metoder. Aktivistene møtes i tre separate rettssaker, som skal avholdes 16., 17., og 18. september i Oslo tingrett.  Extinction Rebellion Norge oppfordrer alle sympatisører til å være med og fylle opp rettsalen med støttespillere for akvitistene. Ta gjerne med deg alle du kjenner. Ikke la aktivistene føle at de står alene i kampen for kloden! 24. mai holdt aktivister en markering utenfor Norges Bank med budskapet "ol ...

2019-09-12 04:48 Barnehageopptak: Søsken skal ha bedre mulighet til å få ønsket barnehage

Etter gjeldende forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune skal søknader om bytte av barnehager behandles først i vårens barnehageopptak. Innføringen av et eget bytteopptak ble gjort gjennom bystyrets vedtak sak 278/17. Endringen medførte at søkere med søskenprioritet i enkelte tilfeller ikke har fått plass i ønsket barnehage fordi plassene allerede er tildelt søkere som ønsket bytte av barnehage. Byrådet ønsker nå å endre forskriften,slik at foreldre med søskenprioritet i større grad får plass til søsken i samme barnehage. Forslag til endringer har vært påhøring med høringsfrist 01.07.2 ...

2019-09-11 04:43 Oslo: Det reserveres 600 parkeringsplasser for bildeling

Bildeling bidrar til lavere utslipp og mindre arealbruk, samtidig som det sørger for fremkommelighet og fleksibilitet for befolkningen. Delingsløsninger for transport bidrar til et mer miljøeffektivt transportsystem ved å redusere mengden biler og bilbruken, som igjen bidrar positivt i tilrettelegging for gange og sykkel og et godt kollektivtilbud. Ap, SV og MDG-byrådet ønsker å legge til rette for bildeling ved å reservere parkeringsplasser til bildelingsbiler, og på den måten gjøre bildeling mer tilgjengelig. Bystyret har vedtatt at kommunen skal legge til rette for at det reserveres 600 pla ...

2019-09-10 04:13 Barn på anbud: Sånn skal vi ikke ha det!

Jeg sier NEI, og et tydelig NEI. Sånn skal vi ikke ha det. På den offentlige anbudsbasen Doffin, tilgjengelig for alle og enhver, har bydel Alna lagt ut en anbudsutlysning på at de søker "barnebolig for brukere med psykiske lidelser." Og det legges ut svært detaljerte beskrivelse av de to barna: "Formålet med anskaffelsen er å fremskaffe et egnet og kostnadseffektivt bo- og omsorgstilbud med nødvendig oppfølging. Leverandørene må ha kvalifisert personell med nødvendig faglig kompetanse og kvalifikasjoner til å utføre tjenesten. Bruker 1 er i slutten av tenårene og har diagnosen udifferensiert ...

2019-09-09 04:00 Barnevernet: Enetiltak problematisk

Enetiltak er når barnevernsbarn plasseres alene sammen med en eller flere miljøarbeidere, i et hus i en gitt periode, og omfatter godkjent enetiltak i private eller kommunale institusjoner samt kvalitetssikrede enetiltak i statlige institusjoner. Dette er noen av barnevernets mest hjelpetrengede unger. Byrådet ønsket å øke kunnskapsnivået om barn i enetiltak i Oslo kommune. Kritikken mot enetiltak retter seg spesielt mot, voksentetthet, kostnadsnivået og særlig fokus på om det enetiltak hadde ønsket effekten på barnet Funn i undersøkelsen, sett fra barnas side: -  Barn og unge opplever å føle ...

2019-09-08 04:47 Profitt og anbud ut av Oslo-barnevernet

Det er så bra når byråd Inga Marte Thorkildsen har fått til en god deal om Oslo-barnevernet: - Byråden garanterer at all bruk av kommersielle barnevernsinstitusjoner i Oslo kommune opphører når kontraktene utløper 30. juni 2021. - Arbeidstidsordninger som er bra for både barn og ansatte, og som sikrer at traumatiserte barn og unge får det trygt. Vi skal basere oss på undersøkelser av barns opplevelser av ulike turnuser, der trygghet skal være avgjørende. Det innebærer aksept for langturnus. Byråd Inga Marte skriver selv: "Barns hjem skal ikke være underlagt profitthensyn og anbudsregimer. Barn ...

2019-09-07 04:27 Drit i sosialisme, nå skal jeg tenke på meg sjæl!

En satire fra trikkefører Linda Amundsen. "Nå går valgkampen mot slutten og for å gjøre hverdagen litt spennende tenkte jeg det kunne være litt artig å tenke litt nytt. For etter å ha sittet i uke etter uke og hørt om velferdstjenester og kollektive goder er det en ting som slår meg. Hva i helsike får jeg ut av dette her? Så nå skifter jeg side politisk og tenker det er helt greit å endelig tenke litt på meg sjæl. Misforstå meg rett. Bjørnar er kjekk enda, og definitivt å foretrekke fremfor middelaldrende kvinner som Siv og Erna hvis jeg hadde vært i en setting ala nachspiel eller en speed dat ...

2019-09-06 04:37 Hvorfor bør man stemme på SV? Forskjellen mellom SV og de andre

Jeg får mange spørsmål fra velgere om hva som skiller SV fra andre partier som AP, MDG eller Rødt. Dette er partier som i ulike saker står SV nær og i mange tilfeller er naturlige allierte. Når det er sagt, så er det mye som skiller oss fra disse partiene. Hvorfor bør jeg stemme på SV og ikke på MDG? Miljø er vår tids viktigste sak, men det er ikke den eneste saken som er viktig. SV og MDG er stort sett enig i klimapolitikken. Men for SV er rettferdig fordeling også avgjørende. Det handler om mennesker med en vanskelig hverdag, men også hvordan samfunn vi skal være. Det handler om å sikre grøn ...

2019-09-05 04:10 Enstemmig Oslo bystyre: Oslo skal være en rasismefri sone

Et enstemmig bystyre (inkl. Fr.P.) vedtok i går kveld at "bystyret stadfester at Oslo skal være en rasismefri sone hvor mennesker av ulikt utseende og opphav sammen skal leve og bo i frihet fra diskriminering og med respekt for alles universelle menneskerettigheter." Samtidig vedtok et tydelig flertall i bystyret (alle partier unntatt Fr.P.) at "bystyret har forståelse for bydelsutvalget i Gamle Oslo sin uttalelse i saken om at Tøyen Torg ikke er et egnet sted for å avholde arrangementer slik SIAN har søkt om og oppfordrer derfor bydel Gamle Oslo til å benytte seg av handlingsrommet redegjort ...

2019-09-04 04:18 Viktig å redusere frafall i videregående skole

Hvert skoleår begynner det mange elever på videregående skole i Oslo med mye fravær og lave grunnskolepoeng fra ungdomsskolen. Skoleåret 2017/2018 var det rundt 15 %, eller i overkant av 800 elever, som begynte i Vg1 med 30 eller færre grunnskolepoeng (gjennomsnittskarakterer på 3). Denne gruppen har statistisk sett under 50 % sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring. Byrådet har nå lagt fram en strategi for hvordan man kan få til økt gjennomføring i videregående opplæring.  Følgende innsatsområder ligger til grunn for byrådets strategi: 1. Videreutvikle og utvide tilbudene med a ...

2019-09-03 04:41 Fra sprøyterom til brukerrom

Prindsen mottakssenter bidrar med skadereduserende tiltak for rusavhengige ved å redde liv og forebygge helsemessig, sosial og økonomisk skade. Mottakssenteret tilbyr rent smittevernsutstyr, rom for inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenester som sårstell og hepatitt C-behandling, akuttovernatting, hjelp til hjemreise og helhetlig kartlegging av brukers situasjon og behov, samt oppfølging og videformidling til ordinært hjelpeapparat. I tillegg tilbyr mottakssenteret kunnskapsformidling og veiledning av eksterne samarbeidsparter. I november 2018 ble Byrådets strategisk ...

2019-09-02 04:28 Sporveisarbeiderne: Ingen rasister på vår arbeidsplass!

De ansatte i Oslo Sporveier er klare: "Oslo Sporveiers Arbeiderforening tar tydelig avstand fra rasistiske organisasjoner, partier og aksjoner. Vår bedrift har siden tidlig 70-tallet hatt en tradisjon for god inkludering av ansatte med en multikulturell bakgrunn og har en høy andel norske kollegaer som har røtter fra andre land og kulturer. Derfor reagerer vi kraftig på at bydelsdirektør Tore Olsen Pran nå har gitt tillatelse til å la en organisasjon som SIAN, som allerede er tiltalt for flere tilfeller av rasistiske og hatefulle ytringer, til å spre dette rasistiske budskapet foran våre kolle ...

2019-09-01 04:40 Vannforsyningsanlegg på Huseby?

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. Oslos vannforsyning er i meget stor grad avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlings-anlegg, som forsyner byen med 90% av drikkevannet. Dette gjør at vannforsyningen er meget sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift. Det pågår et prosjekt med å få på plass en ny fullgod reservevannforsyning som skal sikre at Oslos vannforsyning vil gi tilstrekkelige mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler i vannforsyningssystemet. Holsfjorden ...

2019-08-31 04:35 Bydelsfakta for Oslo

Flott faktabase fra Oslo kommune: Bydelsfakta er en visualisering  av sentral statistikk om befolkning, levekår og boforhold i ulike deler av Oslo. Her kan du sammenligne bydeler eller se på forskjeller internt i bydelene ved hjelp av statistikk på delbydelsnivå. Her finner du mye offisiell statistikk som kan brukes som faktagrunnlag i planlegging, debatt, evaluering og forskning. Statistikken som fremstilles er kun et utvalg av statistikk, og i stor grad sammenfallende med det som tidligere ble publisert som «Faktaark om befolkning, levekår og borforhold». En nyttig oppslagsbase!

2019-08-30 04:42 Oslo kommune omstrukturerer arbeidsmarkedsbedriftene

Oslo kommune har eierskap i til sammen ni arbeidsmarkedsbedrifter hvor hovedmålsettingen er å drive attføring gjennom arbeidstrening og kvalifisering av yrkeshemmede til ordinært arbeid eller utdanning. Byrådet anbefaler omstruktureringer i et forslag de har sendt fram til bystyret.  De skriver blant annet: "Arbeids- og inkluderingsbransjen gjennomgår store strukturendringer der trenden er færre og større aktører. Dette er et resultat av både økt konkurranse og systemkrav i form av omfattende regelverk og økte dokumentasjonskrav fra det offentlige (bydeler og NAV). Det er en felles erkjennelse ...

2019-08-29 04:41 Go'e Bussa as vil kjøre på biogass, men .....

Go'e Bussa kjører transport tilrettelagt for mennesker med ulike former for bevegelseshemninger. Daglig leder Tove Reinholdt skriver til meg: "For 2 år siden ble Goe Bussa as godkjent som Miljøfyrtårn. Vi har jobbet aktivt for å bli et så miljøvennlig transportfirma som mulig med dagens teknologi. Vi var veldig stolte og stolte på at det å satse miljøvennlig skulle lønne seg. Nå opplever vi det motsatte. Både at næring ikke lenger får noen reduksjon, mens privatpassering får 20 prosent reduksjon. Av vår flåte på 23 minibusser er 2 av bussene elektrisk. ELbussene er uforståelig dyre og koster k ...

2019-08-28 04:55 Hvis ikke alles rettigheter er sikret, er ingens rettigheter sikret

Dette skriver Cato Brunvand Ellingsen, vernepleier, master i habilitering: "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble ratifisert av Norge i 2013, men er ikke inkorporert i norsk lov. SV sitt forslag om dette ble tatt opp i stortinget vinteren 2019, men fikk ikke flertall. På årets Arendalsuke var det politikere som sa de var skamfull over at de hadde stemt nei, at de ikke hadde kunnskap nok på det tidspunktet. Det er nok ikke tilfeldig at det var akkurat menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne som ble glemt. Kunnskapen om situasjonen ...

2019-08-26 04:09 Tullball om kommunikasjonsrådgivere

Espen Teigen, Sylvi Listhaugs tidligere rådgiver, surrer når han presterer følgende overskrift i Nettavisen i helga: "PR-eksplosjon: Ap-Raymond & Co har 133 kommunikasjonsrådgivere." Den tidligere FR.P-rådgiver prøver å få overskriftslesere til å sitte igjen med inntrykket av at rundt den topp-politiske ledelse i Oslo rådhus sitter det 133 kommunikasjonsrådgivere. Selvsagt gjør det ikke det. For den som leser mer enn overskrifter får innsikt i at dette er tallene for hele Oslo kommune, ned på hver eneste etat og virksomhet: "Nå har Nettavisen Økonomi utarbeidet en oversikt over ansatte i Oslo ...

2019-08-24 04:42 Kartlegge alle barnehagebarn før skolestart?

Byråd Inga Marte Thorkildsen er tydelig: "Kartlegg alle barnehagebarn før skolestart, sier Høyre. Og send dem to uker på sommerskole hvis de ikke kan godt nok norsk! Javel? I dag var jeg på besøk i Grønlands torg barnehage - med over 90 prosent flerspråklige barn, over 70 prosent av barna kommer fra fattige familier. Du kan tenke deg hvor viktig jobb de gjør her! Hvordan reagerte de på forslaget? Med sinne. De ble rett og slett forbanna. «Tror Høyre at kartlegging hjelper barn til å lære norsk? Tror de to uker på sommerskolen hjelper? Skjønner de ikke at kartlegging av alle barn tar tid bort f ...

2019-08-23 04:49 LO i Oslo: Velg side!

LO i Oslo oppfordrer folk til å stemme rødgrønt: "LO i Oslo samordner fagforeningenes faglige og politiske virksomhet og er partipolitisk uavhengig. Når LO i Oslos over hundre fagforeninger tar stilling i valget er det fordi vi ser at det er ulike interesser i sam-funnet som vi ikke kan være politisk nøytrale til. Vårt fellesskap må fungere slik at muligheten til et trygt og godt liv styrkes, uavhengig av den enkeltes økonomi. Vi må unngå at den enkeltes frihet blir andres ufrihet. LO i Oslo er glade for at vi de siste fire årene er kommet et stykke på veien mot profittfri velferd og at Oslo k ...

2019-08-22 04:10 En sommer er over - refleksjon før kommunevalget

Berit Ovesen, mor til utviklingshemmet datter, gir oss innblikk i en særs krevende hverdag fordi hun hele tiden må kjempe for en bistand fra fellesskapet som egentlig burde vært selvsagt: "Jeg tenker på at jeg i for liten grad får til å være sosial, hjelpe andre og ta vare på meg selv. Grunnen er enkel. Jeg har hatt nattevakt alle netter hittil i år, i tillegg til jobb og omsorg for Sigrid på dagtid. Jeg elsker min datter. Hun har lært meg svært mye om livet. Og, det er ikke tvil om at å ha en voksen med utviklingshemming og farlig epilepsi i hjemmet er krevende. Det har ikke vært ferie i år p ...

2019-08-21 04:01 Møller Medvind ansetter unge med hull i CV-en

Justine Omberg var flere år uten jobb etter at hun var ferdig på videregående skole. Å få jobb som ufaglært var ikke enkel. "- Jeg var uten ordentlig jobb siden jeg gikk ut av videregående da jeg var 18 år, og av og på i arbeidstrening gjennom 4 år. I starten når jeg søkte jobb var det ingen som hadde bruk for ufaglærte og uerfarne folk, og etter det ga jeg litt opp, forteller Justine. Løsningen ble hjelp fra Justines lokale NAV-kontor på Østensjø, som samarbeider tett med en inkluderingsvillig arbeidsgiver, Møller Medvind. Virksomheten har som mål å ansette unge som står et stykke unna arbeid ...

2019-08-20 04:19 Nye institusjoner for utviklingshemmede?

Klok holdning fra Tore Syvert Haga og Kristin Kjæret fra Alna SV i en artikkel i Dagsavisen: "Alle må ha rett til å velge egen bosituasjon. Vi må ikke tilbake til institusjonstvangen. Lenge var boligtilbudet til utviklingshemmede i Norge dominert av store, sentraliserte institusjoner. Som en reaksjon på dette fikk vi den såkalte HVPU- reformen, som skulle legge til rette for at denne gruppen fikk bo og leve ute i samfunnet som alle oss andre. De siste årene har vi imidlertid sett en urovekkende tendens til at en del kommuner bygger opp store, institusjonslignende boligtilbud. Samlokalisering a ...

2019-08-19 19:36 Foodora: Styr unna

I morgen, tirsdag, går 102 Foodora-syklister ut i streik! De nektes tariffavtale og dermed et anstendig arbeidsliv! Foodora er en matformidlingstjeneste der kunder kan bestille mat fra restaurant som deretter blir hentet og fraktet til kunden fortrinnsvis med sykler. Streiken gjelder kun Foodoras sykkel-bud i Oslo ettersom det ikke har lykkes å organisere bud i andre byer. De tjener 157 kroner i snitt, med tilleggene. I tillegg må de kjøpe alt utstyr selv. Sykkel, hjelm, bremser, dekk, piggdekk, vedlikehold, sko – sommer som vinter. – Jeg er skuffet over at motparten ikke viste noen vilje til ...

2019-08-19 04:18 Byrådet vil vrake stykkprisfinansiering av videregående skoler

Denne bloggen skal gi den enkelte tilgang til primærkildene, slik at folk kan vurdere selv. En viktig nyhet sist uke var at byrådet vil vrake stykkprisordningen for videregående skoler. – Selv om vi vil bli nødt til å kutte på akkurat vår skole, vil den nye modellen gi et mer forutsigbart system, sa Trond Lien, rektor ved Foss videregående skole, til Aftenposten. I 2019 toppet Foss listen over de videregående skolene som fikk mest penger tildelt pr. elevklasse. Skolen fikk i 2019 tildelt 2,6 millioner kroner pr. klasse, viser tall fra Utdanningsetaten. I den andre enden av skalaen befinner Uls ...

2019-08-18 04:29 Førstegangsfødende får hjemmebesøk så ofte de vil

Over 4000 par i Oslo fikk hjemmebesøk av helsesykepleier under svangerskapet i fjor, som del av «Nye familier»-programmet. Familiene følges tett frem til barnet er to år gammelt. De færreste er skeptiske til hjemmebesøk når de blir informert om at tilbudet gis til alle, kunne vi lese i et 2-siders nyhetsoppslag i Aftenposten i går. Byråd Inga Marte Thorkildsen skriver: "Dette er noe av det viktigste jeg og SV har tatt initiativet til, tror jeg. Noe som kan utgjøre en veldig viktig forskjell i folks liv og som faktisk kan vare i generasjoner! Hjemmebesøk er noe vi drev mye med i Norge før, men ...

2019-08-17 04:45 Hvordan ville du ha forandret ditt nabolag?

Spennende tanker fra to SV-ere, som jeg helhjertet støtter: "For SV som et sosialistisk parti er vårt grunnleggende mål at vanlige folk skal få mer makt over egne liv. At vi sammen skal bestemme mer i fellesskap, enten det gjelder økonomien, landets styre, på arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet. Et folkestyre som både er utvidet til å gjelde flere områder i samfunnet og som er dypere gjennom mer direkte og deltakende demokrati. Mer folkestyre, mindre pengestyre. Derfor går SV til valg i landets kommuner ikke bare for å endre politikkens innhold, men også dens form. Vi vil senke terskelen for ...

2019-08-15 04:37 Oslo med ny klimastrategi: Skal bli verdens første utslippsfrie storby

Oslo-byrådet kontrer klimastreikernes krav: Som byråd Lan Marie Berg sier "Jeg ble født det året Gro Harlem Brundtland la fram rapporten “Vår felles framtid” for FNs generalforsamling. Norge fikk en klimapolitikk da jeg gikk i barnehagen. Men utslippene i Norge er fortsatt omtrent like høye. Vi har somla og vi har fått dårlig tid. Allerede ser vi at klimaendringene fører til mer ekstremvær, tørke og flom, og at verdens fattigste rammes hardest." På bare to år har vi i Oslo kuttet utslippene med 16 prosent. Strategien byrådet har lagt fram viser hvordan Oslo skal slutte med klimagassutslipp i l ...

2019-08-13 04:30 Mari Løken: Byøkologisk bolig- og byutvikling

Våre bysamfunn trenger ikke bare «grønne tak», men nye røtter som tilpasser sin vekst i samsvar med naturens egenverdi og begrensede evne til å reprodusere seg selv, skriver Mari Løken. "Boligen og byen, og ikke minst mennesket, er ikke fristilt fra naturen. I byer med et kapitalistisk system tar naturen i hovedsak form av å være en vare. Denne kommersialiserte relasjonen ikke bare tilslører sosiale maktrelasjoner inngravert i dem, men tillater også en forestilling om en flyt av varer frakoblet fra naturen. Menneskets kontroll av miljøet og naturen har skapt egne mekanismer for økt overskudd p ...

2019-08-12 04:27 Norge straffer en syk, avmagret fireåring fordi moren hans gjorde en stor feil

Etter krigen ble de kalt tyskerunger, nå blir de kalt IS-barn. Til felles har de at de er uskyldige, men likevel blir behandlet som mindreverdige mennesker, sier Guri Waalen Borch. Les hennes artikkel: "I Al-Hol-leiren i Syria befinner det seg en liten gutt på fire år som mange i Norge nå mener noe om. Det er nå omtrent 70 000 mennesker i leiren, de fleste av dem barn. Røde Kors’ lege og kirurg Kari Schrøder Hansen har fortalt Vårt Land om 46 graders varme og mange barn med diaré. Hun forteller at varmen tar liv. Det er mangel på mat, vann og helsehjelp. Jeg har lest kommentarfelt, og mange so ...

2019-08-11 04:15 Sykehjemsetaten med utkast til veileder for inntak

Jeg ser det som en viktig oppgave å gi byens innbyggere kunnskap som kan gi den enkelte større makt i dialogen med bydel og kommunen. Derfor legger jeg ut dette dokumentet. Sykehjemsetaten skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune. Oslo har 39 langtidssykehjem og fire helsehus. Langtidshjemmene er beboernes hjem resten av livet og hverdagen skal gjenspeile det. Helsehusene er et korttidstilbud hvor pasientene tilbys relevant behandling, pleie, omsorg og/eller re ...

2019-08-09 04:02 Dag Kolstø: Opprør for livet - og motstanden vi kan forvente oss

Etter en periode med flere aksjoner i mai og juni har miljøaktivistene i Extinction Rebellion Norge (XRN) vært i en refleksjon- og organisasjonsbyggingsperiode. Dag Kolstø er sentral i XRN og i nedenstående dokument gir han sine refleksjoner basert på hans egne erfaringer med Extinction Rebellion Norge i møtet med den norske stat ved forskjellige anledninger. Dette for å belyse den motstanden de kan forvente seg, basert på erfaringer med politiet, politikere og presse de siste seks månedene. Han skriver blant annet: "Extinction Rebellion utfordrer den norske stat på et elementært nivå: vi krev ...

2019-08-08 04:25 Byrådet foreslår arkitekturpolitikk for Oslo

Jeg synes det er spennende når byrådet fremmer en sak for bystyret om arkitekturpolitikk for Oslo. Denne er forankret i byrådets politiske plattform av 19.10.2015. Politikken skal ivareta byrådets ambisjoner om å gi rom for utprøvende og nyskapende prosjekter innen arkitektur og byrom og har tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet. Dokumentet består av en visjon, fire innsatsområder med tilhørende mål og forslag til oppfølging som skal bidra til at byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle kan nås. Det vil danne grunnlag for prioritering og oppfølgi ...

2019-08-07 04:32 Signe Horn: Om å regulere for mye på det lille

Tidligere byråd Signe Horn som dagens gjesteblogger: Kanskje skulle vi rett og slett slippe kreativiteten og engasjementet fri og la menneskene som bor og arbeider her skape de små oasene som gjør at vi vil elske denne byen enda mer? Les hennes innspill nedenfor: Etter en deilig sommer er jeg denne sensommermorgenen tilbake på jobb og rusler gjennom Oslos fremdeles feriestille gater: Veldig pent, ganske rent, men rett og slett litt kjedelig og sjarmløst. En litt trist opplevelse for en som elsker Oslo, som digger at bilene må vike for menneskene og som mener det er viktig at markedskreftene tø ...

2019-08-05 04:56 Vi har mange problemer i verden, også i Oslo, men bompenger er ikke en av dem

Det skriver Gabriel-Carlos Manuel Matos, ansatt i Oslo-trikken.   Han skriver blant annet: "Hvis det var slik at bom-inntektene ikke ble brukt til annet enn vei ville det vært ulik rettferdig løsning for folk. Det ville rammet de som kjører lite, eller lavinntekts-alenemødre bl.a. Horisontal-rettferdighetsprinsipp handler om rettferdighet mellom enkeltpersoner og klasser med sammenlignbare behov og ressurser, man antar at «likt skal behandles likt». Enkeltindivider skal "få det de betaler for, og betale for det de får." Instinktivt vil mennesker føle at pengene som inndras faktisk skal gå til ...

2019-08-03 04:28 Barnevaksinasjon: Frivillighet gir gode resultater

Det er viktig at helsepersonell som møter barn har maksimal tillit hos brukerne. Dette gjelder ikke minst helsestasjoner og barnevern. Brukerne skal kunne oppsøke disse instansene uten frykt for politianmeldelse eller sanksjoner. Barnevernet sliter i dag med sviktende tillit hos deler av innvandrermiljøene. Vi har i dag relativt mange som lever i skjul fordi de f.eks. ikke har lovlig opphold og som er avhengig av tiltak som f.eks. Helsesenteret for papirløse. Tvang/sanksjoner/straff ødelegger for samarbeidsrelasjonene mellom helsesøstrene og barna/foreldrene. Det kan føre til at de unnlater å ...

2019-08-01 10:44 Sukkerbiten: "Noen" får regninga

AP-veteraner står i kø for å advare mot planene i Bjørvika: Nå Lene Løken, tidligere statssekretær i Kulturdepartementet og direktør for Film & Kino. "Det planlagte Fotografihuset i Bjørvika er basert på helt urealistiske forutsetninger. Det betyr at Oslo nå er i ferd med å bebygge en av sine siste sjønære tomter med et museumsprosjekt som antagelig ikke er liv laga. Fotografihuset baserer sitt budsjett på et besøkstall på 250.000. Det holder ikke. Jeg har fulgt med på besøkstallene for museer og kulturbygg siden jeg var statssekretær i Kulturdepartementet tidlig på nittitallet og jeg har sen ...

2019-08-01 04:48 Vi vil ha folkevalgte som bryr seg om folkeretten

Den 9. september er det kommunestyre - og fylkestingsvalg i Norge. Palestinakomiteen anbefaler alle Palestinavenner å bruke anledningen til  å stemme på politikere som støtter Palestina. Mange tenker sikkert at det ikke spiller så stor rolle for Palestina-saken hvem som styrer kommunene og fylkeskommunene våre. Men det gjør det! Ikke minst med tanke på å få gjennom kommunale vedtak om å avstå fra innkjøp av israelske varer produsert på okkupert palestinsk jord. Her det stort potensial. Her er spørsmål som Palestina-venner bør utfordre kommende politikere på i media, sosiale medier, debattmøter ...

2019-07-31 17:57 Sosialdemokratisk badeplass

Sissel Rønbeck, tidligere miljøvernminister (Ap), Tove Heggen Larsen, tidligere varaordfører (AP) og Britt Hildeng, tidligere stortingsrepresentant (Ap) er tydelige i debatten om Sukkerbiten og fotografihus ved et innlegg i Klassekampen: "Oslo er blant de byene i Europa som vokser raskest. Bydel Gamle Oslo er den bydelen som vokser mest. Alt nå er innbyggertallet på størrelse med Bodø. Og flere skal det bli. Det bygges og bygges i et forrykende tempo. Det gjelder ikke minst i Bjørvika, som for få år siden var nærmest utilgjengelig for beboerne i denne og andre sentrumsnære bydeler. Folk ble pr ...

2019-07-30 04:56 Nei til skattefinansiering av aksjeutbytte

Tore Nyseter skriver: "Jeg betaler min skatt med glede til velferdsgoder, men ikke til aksjeutbytte til private selskaper som tilbyr tjenester på ulike velferdsområder. Skattefinansierte velferdstjenester som forutsetter aksjeutbytte er et totalt brudd med verdigrunnlaget i den norske velferdsmodellen og må opphøre. Skattepenger skal gå til utsatte grupper og ikke til verdihentere. Utsatte grupper som settes ut på anbud er uverdig, etisk uforsvarlig og totalt uakseptabelt. I Amerika anbefales børsspekulanter å investere i Norge på velferdsområder som barnevern, eldreomsorg og barnehager. Det g ...

2019-07-28 04:41 Militæret - en klimaversting

Erling Borgen spør: Hvor stor var NATO-øvelsens CO2-utslipp? "NATO-øvelsen TRIDENT JUNCTURE, som ble avholdt i Norge i fjor høst, medførte utslipp på 73 530 tonn CO2. Dette er offisielle tall som jeg har fått fra Forsvaret. Det er like store CO2 utslipp som 9000 nordmenn samlet slipper ut i løpet av et helt år. Under Trident Juncture 2018 deltok 50 000 soldater fra 29 land. Med på øvelsen var 10 000 ulike typer kjøretøy, ca 150 fly, 70 helikoptre og 65 skip. Verdens militærvesen er blant vår tids klimaverstinger. Med bakgrunn i den norske miljøinformasjonsloven ba jeg derfor forsvaret opplyse ...

2019-07-26 04:25 Legeplan for Oslos primærhelsetjeneste

Legeplan for Oslos primærhelsetjeneste er ute på høring. Som det heter:"Alle barn, voksne og eldre i Oslo skal ha god tilgang på legehjelp når de trenger det. Det er et mål at Oslos legetjeneste er av høy kvalitet og bidrar til god folkehelse. Legene i Oslo skal involvere pasientene og bidra til at tjenestene er samordnet og preget av kontinuitet. Behandling og tiltak som iverksettes skal være virkningsfulle, trygge og sikre, og bidra til god ressursutnyttelse. Legetjenestene utgjør en sentral og viktig del av Oslo kommunes helse- og omsorgstjenester, med allmennlegetjenester og samfunnsmedisi ...

2019-07-24 04:45 Monica Csango: Kan vi slippe å bli kalt «jødesvin» på statskanalen?

Det er 1.500 jøder i Norge, og som en av dem - Monica Csango - skriver i et åpent brev til NRKs toppsjef Thor Gjermund Eriksen: NRKs satireprogram Satiriks formidler jødehat og antisemittisme. "Det er noe som plager meg i ferien, og det har du ansvaret for. Fordi antisemittismen tar ikke ferie. Finnes dessverre ikke høyt nok solfilter for å beskytte seg mot dette hatet. La meg forklare: Jeg ble igår gjort oppmerksom på at produksjonsselskapet «Norske grønnsakers» såkalte satire. Det spilles scrabble hvor en eldre rabbiner og en yngre mann møtes i et slag scrabble. Den unge bruker lang tid på å ...

2019-07-22 04:14 Sanksjoner eller krig

"De siste ukene har konflikten mellom USA og Iran økt faren for storkrig i Midtøsten. Bryter den ut, kan den årelange krigen mot Irak bli stående som en bagatell i sammenlikning. Det er ingen sak for USA å knuse flyvåpenet, marinen og stridsvognene til Iran i løpet av kort tid. Men når det er gjort, viser erfaringene fra Afghanistan og Irak at «krigen mot terror» mellom USA og Iran bare så vidt har starta. Iran kan som Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Mali og det nye, store Dødehavet mellom Afrika og Europa ende som et stikkord for stadig mer dramatiske konflikter mellom fattige islamske samfu ...

2019-07-20 04:15 Storbritannia: Folkevalgte anbefales å si nei til stygg arkitektur

Den regjeringsoppnevnte britiske kommisjonen "Building Better, Building Beautiful" anbefaler britiske kommuner å si nei til stygg arkitektur i byutviklingsprosjekter. Hva som er stygt eller vakkert bør avgjøres av befolkningen. Kommisjonen har som oppdrag å fremme en stedsutvikling som er i samsvar med lokale kvaliteter og befolkningens estetiske preferanser, slik at det kan bli større oppslutning om fortetting og boligbygging.   Leder for kommisjonen er Nicholas Boys Smith. Han er direktør for tenketanken Create Streets, som fremmer byutvikling på stedets og befolkningens premisser. De har gj ...

2019-07-18 04:37 Statlig bostøtte: Storbyene holder ikke tritt

Boligprisene i Oslo er de høyeste i landet og har de siste årene økt mer enn i landet for øvrig, både for de som leier og de som eier. Dette gjør det vanskeligere for de med lavest inntekt å etablere og opprettholde gode boforhold i Oslo. Hus­bankens bostøtteordning er ment å justere for dette, men holder den tritt med boligutgiftene i et pressområde som Oslo? Dette viser nye tall fra Oslo-statistikken. Antall månedlige mottakere av bostøtte fra Husbanken falt fra 18 366 i 2011 til 16 329 i 2018. Realutbetalingene av bostøtte fra Husbanken falt med 90 millioner fra 2011 til 2018, i samme perio ...

2019-07-16 04:27 Den delte byen: Flest tjener fortsatt mest i vest

Nyttig oppdatering fra Oslo-statistikken: Oslo er en mangfoldig by som huser både noen av de rikeste og fattigste i landet. Det er store inntektsforskjeller mellom ulike områder og konsentrasjonen av innbyggere i lavinntektshusholdninger hoper seg opp i enkelte deler av byen. De største kontrastene finner vi fortsatt langs øst­vest­aksen, men innad på østkanten har gentrifisering og boligbygging bidratt til at ulike områder har hatt svært forskjellig utvikling det siste tiåret. Det er store forskjeller i inntekt mellom innbyggere i ulike deler av byen. Forskjellene er store både mellom – og in ...

2019-07-15 06:31 Hvor langt unna må et barn som drukner være før du slutter å bry deg?

Kristina Quintano har hjulpet flyktninger langs kysten av Malta i flere år. Nå reagerer hun på justisminister Jøran Kallmyrs flyktningutspill: " Jeg kan fortelle deg hvordan døde barn lukter, men jeg ønsker at du skal få slippe å sovne til den lukten hver kveld. Jeg kan også fortelle deg at et dødt barn nesten ikke veier noen ting. En falsk redningsvest med et bevisstløst barn med armene og beina hengende ned langs siden som en tøydukke fylt av vann, veier nesten ikke noen ting. Sammenlignet med en voksen selvsagt. En livløs voksen mann med våte klær og en ryggsekk med sine siste eiendeler i l ...

2019-07-14 04:14 Oslo kommune er ikke skatteparadisfri, men det kan den bli!

«Panama Papers» og tilsvarende skandaler viste tydelig at skatteparadis er globalt problem som rammer oss alle. Vanlige lønnstakere slipper ikke unna skatten, men internasjonale selskaper kan sluse penger ut av landet og inn i skatteparadis. De kommersielle selskapene som driver sykehjem, barnehager, søppeltømming og kollektivtransport i norske kommuner er ofte store internasjonale konsern med tilknytning til skatteparadis. Skatteparadis handler om ikke bare om lav skatt, mens også om hemmelighold. Derfor er det vanskelig å vite i hvor stort omfang skatteunndragelser gjennom skatteparadis fakt ...

2019-07-12 14:13 Flyktninger: Hvor går Norges nederste grense?

Erling Borgen skriver: "Norge har en justisminister som sier han ikke vil redde flyktninger som er i ferd med å drukne. Han vil heller ikke hjelpe land der flyktningene har kommet i land. Hvor går den nedre grense for politisk og menneskelig forfall? KrF sitter i den regjeringen som synes det er greit at fortvilte mennesker på flukt fra krigen drukner. Hvor er dere KrF? Jøran Kallmyr og regjeringens politikk er i strid med flere internasjonale konvensjoner og lover. Internasjonale Røde Kors utgir et eget magasin. I nummer 98 (2016) fra sidene 491 til 514 gjennomgås de internasjonale avtaler so ...

2019-07-12 04:20 Få kjøkkenet tilbake til sykehjemmet

Ja, dette er den klare beskjeden fra det sentrale eldrerådet i Oslo kommune i en henvendelse de har sendt fram til byrådet og gruppelederne i bystyret: "Trivsel er en mangelfaktor ved sykehjem. Å bli institusjonalisert er et traume – spesielt foreldre. Trivsel og livskvalitet er ikke med som kvalitetsindikator ved sykehjem. Kvalitetsindikatorene er bare rettet mot målbare tilstander som tannhelse, infeksjoner, trykksår og ernæring. Det er en svakhet. Det er særlig to faktorer som kan bidra til trivsel og livskvalitet for beboere på sykehjem i tillegg til godt bomiljø, og det er relasjonskompet ...

2019-07-11 04:42 NAV krever at kvinner skal operere bort livmoren

"Det ble mye oppmerksomhet om kvinnehelse sist uke da NRK meldte at kvinner med såkalt endometriose blir møtt med krav fra NAV om å operere bort livmoren som vilkår for å få AAP eller uføretrygd. Endometriose er en smertefull lidelse hvor vev er på avveie i kvinnens underliv. Noen av disse kvinnene får problemer med å få barn, og noen får så store helseplager at de blir varig uføre. Det er da de stanger hodet i NAV-veggen. Vi kan fastslå som et faktum, uansett hva statsråden og ytelsesdirektøren i NAV sier: Kvinner med endometriose blir møtt med krav om å operere bort livmor, eggstokker og egg ...

2019-03-31 04:23 Rett skal være rett: Kommunen stopper Fredensborg Eiendoms kapring av 5 leiegårder

Det er grovt når en så erfaren eiendomsaktør som Fredensborg Eiendom bevisst opptrer lovstridig for å hindre at beboerne får en lovmessig rett til å kjøpe leiegården når den blir solgt. Og det er grovt når man sånn sett også omgår lovmessig rett for kommunen til på fellesskapets vegne å tre inn i salget. Det er bra når kommunen nå er tydelig på at dette ikke aksepteres og at kommunen trår til og tar gårder på forkjøpsrett der dette er hensiktsmessig for å ivareta fellesskapets interesser. Det vil være uheldig om kommunen kjøper leiegårder, med det resultat at dem som i dag bor der må flytte ut ...

2019-03-30 04:45 Fagbevegelsen er en av de viktigste kreftene mot høyreekstremisme

Fagforbundet Oslo tar kampen mot høyreekstremister og årsmøtet nylig vedtok blant annet dette: "Nazistene og den ekstreme høyresida er på frammarsj i Europa.  Også her i Norge ser vi stadige forsøk fra den ekstreme høyresida på å markere seg. Den nazistiske Nordiske Motstandsbevegelsen (NMB) har, med god hjelp fra sin avdeling i Sverige, hatt flere markeringer i de siste åra. Seinest i Fredrikstad og Moss i 2018. De har imidlertid også funnet et fellesskap med rasistene i SIAN, FMI og andre ytterliggående organisasjoner noe demonstrasjonene før jul i 2018 viste. I antall er disse grupperingene ...

2019-03-29 04:17 Wenche Ørstavik: Sakte bygges velferdstjenester på ny

Wenche Ørstavik skriver: "Endelig siver det inn. I tjue år har landets velferdstjenester blitt styrt etter prinsippene i NPM - New Public Management. Og hva betyr NPM? Enkelt sagt: Driv sykehjem som butikk med vekt på målbare resultater, ha fokus på bunnlinjen, sørg for at overskudd  kommer private eiere til gode! Sakte siver det inn at offentlige tjenester har mest å hente på tillit. Tillit til fagfolk, tillit til viljen til omsorg, viljen til fornuft, og respekt for andre verdier enn penger. Vi ser at sittende byråd i Oslo legger om sine omsorgstjenester til tillitstjenester. Vi ser at SP ut ...

2019-03-28 04:21 Politikervedtatte normer kan gi faglig sett dårligere helse- og sosialtjenester

I bystyret i går behandlet vi et forslag om garanti om fire timer hjemmehjelp i måneden. Jeg sa blant annet dette: "Jeg tror at politikervedtatte normer ofte kan gi faglig sett dårligere helse- og sosialtjenester. I stedet for å benytte sitt faglige skjønn slår faglige beslutningstakere opp i politikeranbefalinger. Normer f.eks. for sosialhjelp kan lett brukt alt for slavisk som erstatning for de individuelle faglige vurderinger. Er det noe som kjennetegner sykelighet er at helsetilstanden varierer. Den kan være svært forskjellig gjennom dagen, og fra dag til dag. Det går opp og ned. Type hjel ...

2019-03-27 04:26 Byrådet: Digital bevegelig reklame klart ulovlig i bybildet

Det er et økende omfang av LED-skjermer i Oslo sentrum, særlig langs Karl Johans gate. De er ofte montert på innsiden av butikkvinduer, skremmende lyssterke, de fyller ofte nesten hele vindusflaten, og budskapet er «levende bevegelser» eller forskjellige budskap som byttes ut/roteres oftere enn hvert minutt. Detter representerer en klar forsøpling av det offentlige rom. Jeg har tatt dette opp med Byrådet, som i sitt svar klart viser at Oslo sentrum når har mye ulovlig oppsatt reklame: LED-skjermer vil ofte være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Det er avgjørende hvor skjermene er pl ...

2019-03-26 04:26 Ciprian Necula: Fra slaveri til verdighet

Den romske aktivisten Ciprian Necula skriver: "Slaveriet har etterlatt seg dype og uutslettelige spor i det kollektive minnet til det rumenske romfolket, i form av en konstant følelse av mindreverdighet og underkastelse, selv hos de som i vår samtid har lykkes økonomisk eller sosialt. Romfolket har vært mindreverdige i fem hundre år, i et av de lengste slaveriene i historien uten et eneste dokumentert opprør. Det transnasjonale romske samfunnet slik det ble tenkt av Nicolae Gheorghe trenger først og fremst solidaritet fra alle romske grupper i kampen mot rasisme, som er det fenomenet som forts ...

2019-03-25 04:00 Regjeringens perspektivmelding: En plan for privatisering

Ifølge regjeringens Perspektivmelding vil Norge bli et mye rikere land i år 2060 enn det er i dag. Det burde være en gladmelding. Likevel er hovedbudskapet til regjeringen og mange kommentatorer og eksperter at det vil bli trangere kår i fremtiden. Vi må jobbe mer eller kutte i offentlig sektor om vi skal kunne opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den – på grunn av «eldrebølgen» som er i ferd med å skylle over vårt land. Roman Eliassens rapport fra Manifest Analyse viser at Perspektivmeldingens egne beregninger gir mer enn nok handlingsrom til å sørge for fremtidens velferd innenfor off ...

2019-03-24 04:13 Ren hud, men uren samvittighet?

Forleden dag skrev jeg om israelske Sodastream. I dag hudproduktet Ahava. Ahava er betegnelsen på ulike hudmidler fra Israel basert på salt og gjørme fra Dødehavet. Kosmetikkprodusenten Ahava Dead Sea Laboratories bruker leire fra et område på den okkuperte Vestbredden i sin produksjon. Selskapet utnytter dermed palestinske naturressurser til produksjonen av kosmetikkproduktene sine. I tillegg ligger selskapets fabrikk og besøkssenter i den israelske bosettingen Mitzpe Shalem ved Dødehavet, på den okkuperte Vestbredden. Rundt 45 prosent av selskapets aksjer er eid av bosettingene Mitzpe Shalem ...

2019-03-23 04:28 Fredsstiftelsen støtter gode fredsprosjekter

Fredsstiftelsen kunngjør utdeling av midler for 2019. Fredsstiftelsen støtter arbeidet for en komplett militær avrustning av verden og i enkelte land uavhengig om dette skjer isolert eller samkjørt med andre land. Stiftelsen støtter også informasjons- eller forskningsvirksomhet rettet mot norsk medlemskap i NATO og vår integrasjon i NATOs og USAs atom- og basepolitikk, samt å fremme en aktiv freds- og nøytralitetspolitikk i Norge. Fredsstiftelssen er opprettet med bakgrunn i Kari Enholm og Asta Wolds testamenter. Det skal i 2019 deles ut 150.000 kroner etter søknad fra organisasjoner, institus ...

2019-03-22 04:57 Forsvar for den kunstneriske ytringsfriheten

Tallrike kunst- og kulturorganisasjoner slutter seg nå til oppropet "Forsvar for den kunstneriske ytringsfriheten." I morgen, lørdag, formiddag kl. 11.00 blir det markering foran Stortinget. "Vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge. All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser. Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres kunst. ...

2019-03-21 04:32 Natur og Ungdom om Repparfjord: Om vi må, bryter vi loven

Regjeringen åpner for dumping av flere million tonn gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Repparfjord i Finnmark. Gruveselskapet Nussir ASA ønsker å dumpe 17 lastebillass med kobberholdig avfall hver time, hver dag i 20 år framover i Repparfjord i Vest-Finnmark. Tidligere historie fra Folldal verk på 70-tallet har indikert at fiskesamfunnet ble hardt rammet ved sjødeponi av kobberholdige avgangsmasser. Innholdet av tungmetaller i gruvegangen er så høyt at de vil være akutt giftige for mange marine organismer. Norske fjorder er ikke søppelplasser! Når regjeringen godkjenner miljøkata ...

2019-03-20 04:22 Wenche Ørstavik: Når kongstanke blir tvangstanke

Mangeårig tidligere bydelsdirektør i Oslo, Wenche Ørstavik, undres over sykehusprosessene i Oslo: "Det er noe med den menneskelige natur. Den lar seg styre av det rasjonelle inntil et visst punkt før følelsene slår inn. Bygging av nytt supersykehus på Gaustad er noens kongstanke. En kongstanke som har levd og blitt sterkere for hvert år. Kanskje er det klokt å innse at det står om prestisje øverst i helse hirarkiet. En kongstanke som kanskje blir til tvangstanke slik kongstanker ofte blir? Hvem skal vi lytte til når ny utredning ligger på bordet? Vi traff en byråkrat forleden. Han var opptatt ...

2019-03-19 04:50 Sodastream - brusmaskin med blodsmak

Det er grunn til å bruke forbrukermakten til å tenke igjennom hva du handler. For egen del ser jeg etter opprinnelsesland til varene. For meg er det naturlig å unngå varer fra Israel, og særlig der de er produsert på okkupert palestinsk jord. For tida er Sodastream godt synlig i alt vi har av varehandel, også dessverre i kooperasjonen. Etter en internasjonal kampanje har selskapet flyttet produksjonen av kullsyremaskinene ut av israelske bosettinger. Dette viser at internasjonalt press og boikott av okkupasjonen fungerer! Selv om SodaStream har trukket seg ut av Vestbredden, har selskapet fort ...

2019-03-18 04:59 Boligopprøret er i gang

Jeg heier når det nå er startet et boligopprør blant beboerne i Oslos kommunale utleieboliger. Ikke fordi jeg nødvendigvis er enig i alt, men fordi retningen er aldeles utmerket. Dette initiativet støtter jeg. Boligopprørets mål: - husleienivået må ned - alle uføre og beboere over 60 år får tidsubestemte leieavtaler, og øvrige beboere får tiårige tidsbestemte leieavtaler - boligene skal være sunne · konsernbidraget må fjernes - reell brukermedvirkning gjennom beboerrepresentanter med stemmerett i Boligbygg og Omsorgsbyggs foretaksstyrer Les mer under "les mer."

2019-03-17 04:55 Lambda; et symbol på avvikling av en umenneskelig praksis

Vernepleier Cato Brunvand Ellingsen er tydelig: "Det nye Munchmuseet i Bjørvika, Oslo kunne hatt svarte plater på utsiden, vært malt helt rosa eller blitt tagget med mannlige kjønnsorgan på hele den store veggen som vender mot operaen. For meg ville bygget uansett vært vakkert. Lambda, som bygget heter, er nemlig det fremste symbolet på avviklingen av en umenneskelig praksis. Politikkens veier er ofte uforståelige. For oss utenforstående er historien om hvordan flyttingen av Munchmuseet fikk konsekvenser for hovedstadens utviklingshemmede av de mer uforståelige prosesser. Men, desto mer gledel ...

2019-03-16 04:17 Sjakk-VM i Oslo?

En gruppe har tatt initiativ til at Oslo skal søke om å få sjakk-VM i 2020. Til Oslo kommune skriver gruppa blant annet: "Norge er i en særstilling når det kommer til sjakkinteresse. Minst 1 av 10 spiller sjakk på mobilen, nettbrett, eller i biblioteker, på caféer ogi sjakklubber jevnlig. Sannsynligvis er tallet mye høyere etter de siste års Magnus-boom. 25 % av norske sjakkspillere holder til i Oslo. Leegger man til områdene i intercity-triangelet, dekker dette rundt halvparten av norsk sjakk. Oslo er det naturlige befolknings- og sjakksenteret i Norge. Dette gjør at Oslo kan skape tidenes sj ...

2019-03-15 04:39 Krig er forakt for liv. Fred er å skape

Jeg er tilbake etter 17 dagers tur i Vietnam, landet som franskmennene og amerikanerne hadde under mange års okkupasjon. Under den langvarige krigen sa den amerikanske general Curtis LaMays at nordvietnameserne skulle bombes tilbake til steinalderen. Det var på ingen måte hyggelig ment. Krigen kostet mellom 2 og 3 millioner vietnamesere livet. 59.000 amerikanske soldater ble også drept. Nordahl Griegs tekst «Til ungdommen» er nettopp det som renner meg i hu etter slike dager. «Krig er forakt for liv. Fred er å skape.» Vietnameserne hadde et betydelig fortrinn i kampen mot okkupanten: De kjente ...

2019-03-14 04:31 Bystyret skal drøfte bydelenes fritidstilbud til barne- og ungdomsbefolkningen

Byrådet skal før sommeren avgi en sak til bystyret om bydelenes fritidstilbud til barne- og ungdomsbefolkningen. Nå har byrådet sendt fram høringsutkast til bydelene. Men andres innspill er også svært velkomne. Byrådet foreslår disse målformuleringer - Alle bydeler skal tilby fritidstilbud for barn og unge, med kompetente ansatte, til hele aldersspennet i barne- og ungdomsbefolkningen, og alle bydeler bør ha en fritidsklubb. - Fritidstiltakene skal bidra til å redusere levekårsforskjeller. Det skal være lav terskel for å delta. De skal være gode møteplasser som gir opplevelser og erfaringer, s ...

2019-03-13 04:48 Bedre og tryggere utleieforhold på Grønland

Bydel Gamle Oslo har sterkt boligsosialt engasjement. På bestilling fra bydelen har antropolog Katja Bratseth utarbeidet en rapport om det private utleiemarkedet på Grønland, sett fra ulike perspektiver; leietakere, utleiere, medarbeidere i bydelen, naboer og andre aktører. Og som bydelsdirektøren skriver til bydelsutvalget: "Boligleie er svært utbredt på Grønland. De fleste boligene leies ut av private eiere. Rapporten påviser at mange vanskeligstilte familier og enkeltpersoner på Grønland opplever uverdige boforhold og inngår husleiekontrakter med offentlig medvirkning (via statlig bostøtte, ...

2019-03-12 04:39 Populært med musikkterapi i psykisk helsevern

Brukere av musikkterapi i FACT-teamet i bydel Gamle Oslo hadde i fjor et oppmøte på 94 prosent. FACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. -Den første erfaringen jeg hadde var at musikkterapi er et populært behandlingstilbud. Det tok ikke mange ukene før timeboka mi var fylt opp. Pasientene møter opp nesten hver gang, og flere er i «vanskelig-å-nå gruppen», sier musikkterapeut Hans Petter Solli i FACT Gamle Oslo. Leder for FACT Gamle Oslo, Eirik Ystad, mener musikkterapi understøtter behandlingen i FACT. -Tilbudet om ...

2019-03-11 04:39 Å ha lite der de fleste har mye

Interessant artikkel i Tidsskrift for ungdomsforskning om nabolagets betydning for subjektiv fattigdom blant ungdom i Oslo. Oslo er byen med flest inntektsfattige i Norge. Nærmere ett av fem barn, og to av fem barn med innvandrerbakgrunn, lever i vedvarende lavinntekt. Det er samtidig store variasjoner i levekår mellom de ulike bydelene og foreldrenes sosioøkonomiske status vil i stor grad påvirke hvor barna vokser opp. Så hvordan er det å vokse opp i ulike deler av Oslo for ungdom som har mindre enn de fleste? Er den subjektive opplevelsen av fattigdom sterkere i nabolag der de fleste har mye ...

2019-03-10 02:40 Alnabruterminalen - navet i godstrafikken

Til tross for at "alle" ønsker mer godstransport til jernbanen, så reduseres virksomheten. Dersom denne trenden fortsetter frykter Naturvernforbundet at godstransport på jernbane kan kollapse, med store konsekvenser for klimagassutslipp, miljø og trafikksikkerhet. Bystyrets samferdsels- og miljøkomite var forleden på befaring ved Alnabruterminalen, et anlegg Bane Nor selv definerer som navet i godstrafikken i Norge. LO i Oslo er tydelig når de sloss for Alnabruterminalen: "Alnabruterminalen er gammeldags, signalsystemene er utdatert og kapasiteten er sprengt. Losse- og lastesystemet er gammeld ...

2019-03-09 04:57 Luftkvaliteten i Oslo de siste årene

Bymiljøetaten legger fram nyttig fakta om luftkvaliteten i Oslo de siste årene, blant annet med de foreløpige tallene for 2018: "Målinger viser at det generelle nivået av nitrogendioksid (NO2) har gått ned de siste årene. De foreløpige tallene for 2018 viser at forurensningsforskriftens grenseverdi for årsmiddel av NO2 for første gang siden 2010 (da grenseverdien trådte i kraft) ble overholdt ved alle målestasjoner Oslo i 2018. Imidlertid ligger årsmiddelet av NO2 ved en av målestasjonene (E6 Alna senter) svært nær grenseverdien. Målinger viser at årsmiddelnivåene av NO2 generelt har avtatt de ...

2019-03-08 04:13 Gratulerer med dagen!

«Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene!» Dette er årets hovedparole ved 8.-marsmarkeringene i Oslo. Som arrangørene skriver: "Det er helt utrolig at en norsk regjering i våre dager har valgt å bruke kvinners abortrettigheter som forhandlingskort. Men vi er ikke bare forbanna for rettighetene vi står i fare for å miste, vi er også forbanna for rettighetene vi enda ikke har. Hvorfor er det fremdeles slik i dag, at abortnemnder gis makt til å vurdere kvinners muligheter til å ta abort mellom uke 12 og 18? Kvinner bør gis god nok informasjon til å kunne ta informerte valg om egen kropp. Inge ...

2019-03-07 04:53 Libya: "Ingen uønskede sivile tap"

Norge må frigi opplysninger om tidspunkt og geografiske koordinater for bombemålene i Libya i 2011, skriver Lasse Jahnsen. "10. april 2012 presenterte forsvarssjefen Harald Sunde Forsvarets årsrapport. Han kunne fortelle at de norske flygerne fløy 615 tokter og slapp 588 bomber over Libya i 2011. Forsvarssjefen roste flygernes dyktighet ved å slå fast: «Det var ingen uønskede sivile tap i forsvarets dokumentasjon». Dette til tross for at «det var en svært krevende operasjon, men vi bommet ikke. Hver våpenleveranse () er dokumentert. Hvert angrep ble filmet». Det hadde vært interessant om man n ...

2019-03-06 04:19 Mange kommuner har gode samarbeidsløsninger over kommunegrensene

En ny kartlegging viser at mange kommuner løser oppgaver gjennom samarbeid. Mens det er 422 kommuner i Norge, er det kun 257 barnevernstjenester, 253 brannvesen og 180 legevakter. Nesten alle kommunene deltar også i politiske samarbeid om regional utvikling. Og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland tolker dette slik: − Jeg mener dette viser at mange kommuneorganisasjoner er for små til å løse de oppgavene kommunene har ansvar for. Akkurat disse fakta kan jo også snus andre veien: Små og mellomstore kommuner klarer helt utmerket gjennom praktisk samarbeid å løse sine oppgaver på tve ...

2019-03-05 04:14 Innvandrere tok ikke jobbene til fattige nordmenn

"En kartlegging av 1,1 millioner nordmenn viser at den historisk store innvandringen til Norge bidro til å presse fattige norskfødte ut av arbeidslivet,", slo rapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet» fra Frischsenteret fast tidligere denne måneden. Men rapporten inneholder metodiske svakheter og medienes dekning av den var ukritisk, kontrer en gruppe forskere fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslomet. De mener i hovedsak at «fortellingen om de mange i Norge som tjener på innvandring» er utelatt fra rapporten og at man må følge rekrutteringsprosesser fra jobbutlysning til ...

2019-03-04 04:57 Norge må signere FNs atomvåpenforbud!

I morgen, tirsdag 5. mars, skal Stortinget vurdere Norges forhold til FNs atomvåpenforbud. Da oppfordrer Norges Fredsråd til at vi samles  på Eidsvolls plass fra kl. 08.15 til 08.45 for å markere at det er på høy tid at Norge støtter et folkerettslig forbud mot atomvåpen, på samme måte som vi har støttet forbud mot kjemisk våpen, biologiske våpen, landminer og klasevåpen. Signalene fra blant annet utenriks- og forsvarskomiteen er et overveldende flertall mot forbudet, så vi må stille mannsterke! Norge tilhører et mindretall som er med på å legitimere atomvåpen, og vi stiller oss i veien for ne ...

2019-03-03 04:53 Nesten alt kan repareres

Lindeberg-lokalet i november: Et rom fylt av mennesker, elektronikk og verktøy. Ved et bord sitter to personer over en Hausqvarna symaskin. – Det er et ratt sin sitter fast, slik at jeg ikke får regulert stingtypen og lengden, sier Kirsti Løken til tidsskriftet Bolig & miljø. Hun har tatt turen til en såkalt «fiksefest for elektronikk.» Ideen har spredt seg fra London til ulike steder på kloden, og i Oslo er det blitt arrangert drøyt 20 fiksefester de siste to årene. Og i november var turen kommet til Lindeberg i bydel Alna. På Lindeberg-arrangementet før jul ble det skrudd, loddet og fikset i ...

2019-03-02 04:07 100 flyktningar frå Lesvos til Bergen? 1000 til Norge?

Flott initiativ fra SV i Bergen bystyre, ved Oddny Miljeteig: "I mars skal bystyret i Bergen fastsetja kor mange flyktningar vi skal ta imot til busetjing i vår by. Det er, for å seia det slik, ei putle-sak.  For no er det ikkje mange flyktningar og asylsøkjarar som slepper innom Noregs grenser. Nei, det er ikkje FRP i regjering som skræmer flyktningane vekk frå Noreg, sjølv om det kunne ha vore grunn god nok. Det er piggtrådgjerde og stengde grenser og innstramingar på alle vis sør i Europa som stengjer vegen mot nord. Asyl- og flyktningepolitikk er nasjonal politikk. Likevel har Bergen bysty ...

2019-03-01 04:46 Byrådet og Sivilombudsmannen: Åpenhet om budsjettprosessene i bydelsutvalgene

I en presisering som byrådet nylig har sendt til bydelene heter det blant annet: «Vi vil (…) minne om at hovedregelen i kommuneloven § 30 nr. 1 er at folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. Det skal lite til for at et møte der folkevalgte deltar anses som et møte i et folkevalgt organ. Det har ikke betydning om sammenkomsten kalles et møte, formøte, konferanse, seminar, orienteringsmøte eller lignende. Det avgjørende er innholdet i møtet, og hvem som deltar. Byrådet er her på linje med en uttalelse fra Sivilombudsmannen som har behandlet spørsmålet. Saken gjald ...

2019-02-28 04:29 Plikter for embetsverket, - og mellom politikk og fag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samråd med Statsministerens kontor, utarbeidet retningslinjer som inneholder syv sentrale plikter for embetsverket. Dette er relevant også for folkevalgte i hele landet fordi retningslinje også behandler forholdet mellom fag og politikk, mellom folkevalgte og embetsverket. For meg som er folkevalgt er dette særlig et velkomment og nyttig dokument for å sammenligne den parlamentarisk styrte stat med vår praksis i den parlamentarisk styrte Oslo kommune. Retningslinjene omtaler syv sentrale plikter for embetsverket: Lovlighet Sannhet Lojalitet Fagli ...

2019-02-27 04:04 Dag Seierstad: Ap skjerper språkbruken om EØS

Er det EØS som bekymrer Støre, eller er det oppslutningen om EØS? spør Dag Seierstad: "Arbeiderparti-ledelsen og NHO anklager hverandre for å sette EØS-avtalen i fare. NHO anklages for å føre omkamper i Brussel når arbeidsgiverne taper kamper på hjemmebane. Og NHO svarer med å legge skylda på ledelsen i Arbeiderpartiet for at den ikke slår ned EØS-kritikken fra fagbevegelsen. I et kvart århundre har EØS-avtalen endra viktige deler av det norske samfunnet til det ugjenkjennelige uten at Arbeiderpartiet har reagert på det. Sjøl da alle instanser innen LO i januar 2012 – etter langvarige og grund ...

2019-02-26 00:00 Kari Lossius: Norge mot en ny rusreform

En ny rusreform står på trappene. "Selv om det lenge siden rusmiddelavhengige havnet i fengsel på grunn av en brukerdose eller to, er den forstående avkriminaliseringen mye mer enn bare symbolpolitikk. Samfunnet erkjenner med et slikt taktskifte at ruslidelser ikke handler om dårlig moral eller vond vilje, men om lidelser som krever avansert psykologisk, sosial og medisinsk behandling. Ingen vet ennå helt sikkert hvordan reformen vil materialisere seg i praktisk arbeid. Utfordringene er mange, blant annet er avkriminalisering ikke det samme som legalisering av narkotiske stoffer. Så hvordan sk ...

2019-02-25 04:01 Korttidsutleie av leiligheter: En halvhjertet lovrevisjon

Regjeringen har lagt forslag for Stortinget om at korttidsutleie av leiligheter i sameier begrenses til 90 dager pr. år. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 dager sammenhengende. Korttidsutleie skjer først og fremst gjennom Airbnb. Arnved Nedkvitne er kritisk til lovforslaget: "Lovgivere går ut fra at flertallet av de som eier leiligheter i et sameie bor i den leiligheten de eier og at styret valgt av eierne derfor også uttrykker ønsker hos beboerne. Ingen av de tre styremedlemmene i vårt sameie bor i sameiet sist jeg kontrollerte dette. I dag er det et åpent spørsmål om styret i et sa ...

2019-02-24 04:34 Vi blir flere uføre

NAV Oslo skriver i en pressemelding blant annet dette: "Ved utgangen av desember 2018 mottok 26 633 personer eller 5,6 prosent av Oslos befolkning uføretrygd. Dette er en økning på 6,9 prosent eller 1 723 personer sammenlignet med samme tid året før. Andelen uføre i landet er på 10 prosent.  Økningen i antall uføre i Oslo 4. kvartal 2018 skyldes blant annet endring av regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar i fjor, som førte til økt overgang av personer fra AAP til uføretrygd.  – NAV har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, sier direktør Sonja Sk ...

2019-02-23 04:17 Flere mindre leiligheter i indre bydeler?

Oslo kommune har gjennom flere år hatt leilighetsnorm, med ulikt innhold, og primært virkeområde i bydelene Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Denne innebærer at ingen nye sentrumsnære boliger skal være under 35 kvadratmeter, og 40 prosent av boligene i nye prosjekter skal være over 80 kvadratmeter. På oppdrag fra Boligvekstutvalget har Plan-og bygningsetaten evaluert normen. Evalueringen viser at normen virker etter hensikten. Flertallet i Boligvekstutvalget foreslo likevel å justere normen. Mindretallet anbefalte at normen videreføres som i dag. Flertallet i Boligvekstutvalge ...

2019-02-22 04:41 LED-reklameskjermer: Forsøpling i det offentlige rom

Du har sikkert sett dem: Et økende omfang av LED-skjermer i Oslo sentrum, særlig langs Karl Johansgate. Dette er skjermer som i all hovedsak er montert på innsiden av butikkvinduer. Skjermene er skremmende lyssterke, de fyller ofte nesten hele vindusflaten, og budskapet er «levende bevegelser» eller forskjellige budskap som byttes ut/roteres oftere enn hvert minutt. En ting er hva jeg mener rent estetisk – en annen ting er at jeg er overbevist om at slike tavler/skjermer strider mot Oslo kommunes skilt- og reklamevedtekt: - I denne finnes det begrensninger for hvor stor del av vindusflaten som ...

2019-02-21 04:25 Rusavhengige i Oslo sentrum: Til ettertanke

Sentrumssamarbeidet er et samarbeidsorgan for kommunale, statlige og private aktører som jobber i forhold til rusmiljøet i Oslo sentrum. Fra referatet fra siste møte 4. februar refererer jeg følgende fra hva politiets representanter opplyste: "Politiet opplyser at de har hatt fokus på daglig tilstedeværelse i Brugata og Vaterland. Det har i løpet av 2019 ført til: - 200 personer bortvist - 25 personer bortvist mer enn en gang - 7-8 personer vurderes oppholdsforbud i området over tid - 65-70 personer pågrepet Bortvisninger er knyttet til salg, ordensforstyrrelser, besittelse av våpen i hovedsak ...

2019-02-20 17:31 Utviklingshemmede Vegard lever fortsatt i utrygghet

Pårørende til 55-årige utviklingshemmede Vegard, med Downs syndrom, er fortsatt fortvilet fordi bydelen lar dem leve i uvisse. Bydelen sier: Vi kan ikke gjøre noe som helst med husleienivået på 13.000 pr. måned, - den såkalte gjengs leie. Bydelens forslag er: Vegard kan flyttes til en noe mindre leilighet litt lenger ned i gangen. Vegard elsker sin leilighet, og vil ikke over alt på denne jord flytte fra leiligheten sin. Hør han si noe om dette her. Ved å flytte kan husleien reduseres med kr. 1.000 pr. måned. Vegard er uføretrygdet og har netto utbetalt en uføretrygd på kr. 19.000 pr. måned. V ...

2019-02-20 04:22 Byråd Inga Marte Thorkildsen: Vi må ha ambisjoner for alle elever!

Inga Marte er klar etter besøk på Hovseter skole:"På Hovseter skole, i bydel Vestre Aker - Oslos rikeste bydel - kreves det en ekstra innsats for at dét skal skje. Her går noen av dem som har aller mest og noen av dem som har aller minst. Klasseskillene er antakelig ikke større noe sted i Norge enn akkurat her. Så hva er rektors visjon? At skolen må bli en viktigere del av lokalsamfunnet. Skolen burde bli et slags grendehus, sa hun, «en lysende diamant som er åpen til seint på kvelden og hvor alle mulige lag og foreninger kan bruke den!» Også ba hun oss huske at det er lett å ha for lave ambis ...

2019-02-18 11:02 Morten Mjelve: Bør gjengs leie-prinsippet skrotes? Spørsmålet er om vi har råd til å la være!

"Bør gjengs leie-prinsippet skrotes? Spørsmålet er om vi har råd til å la være!" sier Morten Mjelve, tidligere sosialtjenestesjef og faglig rådgiver for skiftende byråd i 20 år. Han er gjesteblogger. "Spørsmålet er om tiden er inne for å se litt på prinsippet bak gjengs leie i stedet for å file på bostøtteordninger. Er det på tide å gjøre en utredning av prinsippet gjengs leie og kostnadene ved dette i et helhetsperspektiv? Det kunne vært veldig interessant å få mer innsikt i hva kostnadene ved å tildele, utregne, kontrollere og utbetale ulike former for bostøtteordninger ser ut i forhold til ...

2019-02-18 04:38 Ny designmanual og ny visuell identitet for Oslo kommune

Byrådet sender nå fram forslag til bystyret. Oslo kommune har en designhåndbok fra 1997 og uklare retningslinjer for hvordan Oslo kommune skal kommunisere visuelt. Det benyttes over 200 ulike logoer og visuelle identiteter i kommunen som fører til at Oslo kommune fremstår fragmentert. Det er kostbart å forvalte mange logoer, og vanskelig å se hva felleskapets midler går til. Innbyggerne får ingen samlet oppfatning av hvilke tjenester, tilbud og opplevelser kommunen står bak. Utvikling og vedlikehold av visuelle identiteter koster kommunen anslagsvis over 40 millioner kroner i året. Byrådet fre ...

2019-02-17 04:22 Firmaet Medarbeiderne ansetter kun folk med rusbakgrunn

"Jeg er en ung mann på 27 år, som har hatt rusproblemer. Et valg jeg tok selv etter at jeg kom ut av fengselet, har vært rusfri siden juli 2017. Jeg har et ordinært liv med kjæreste og bor greit hjemme hos mor. Nå er det bare arbeidsplassen som mangler." En ganske typisk søknad om jobb i Medarbeiderne. Aaron hadde vært nykter i omtrent i et år da han fant Medarbeiderne på jobbsøkerkurs hos NAV. Han sier han tenkte at «her er det mulighet til å få jobb for meg også». Firmaet Medarbeidernes visjon er å vise verden hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fel ...

2019-02-16 04:52 Brød med bismak: Streik på Godt Brød i Nydalen

På Godt Brød i Nydalen får ikke de ansatte lønna de skal ha og blir nektet tariffavtale. Derfor er det nå streik i Nydalen. Det er ansatte som er organisert i Fellesforbundet som krever rettferdig lønn, trygghet på jobb og medbestemmelsesrett. Dette kan de få gjennom en tariffavtale, men arbeidsgiver nekter. Som Fri Fagbevegelse skriver: "Grytidlig om morgenen den 15. februar samler noen få sjeler seg i mørket utenfor Godt Brød i Nydalsveien 33 i Oslo. Én etter en drar de hver sin knallgule vest nedover overkroppen. Flere kommer til, med ett er de mange. «Brød med bismak» står det på løpesedde ...

2019-02-15 04:43 Demokratiopplæring for skoleelever

I det siste har jeg møtt skoleklasser fra videregående skole for å gi en innføring om politikk og lokaldemokrati. Hva det vil si å være lokalpolitiker og hvordan jeg jobber. Av de spørsmål jeg da har vært innom er: - Hvorfor ble jeg politiker? - Hvordan blir man politiker? - Hvem kan bli det? - Hvordan er min hverdag som bystyrepolitiker? - Hvordan arbeider jeg med en sak og hvordan tar jeg avgjørelser? - Dilemmaer – når er det vanskelig å være politiker? - Hvordan kan vanlige innbyggere være med å påvirke i saker som er viktige for dem? Min erfaring gjennom samtalene var at elevene hadde klok ...

2019-02-13 12:09 Dagbladet om utviklingshemmede Vegard som trues med utkastelse

Dagbladet besøker leiligheten Vegard trues med utkastelse fra. Se video. Som Dagbladet skriver: Vegard Kile (55) har Downs syndrom og har de siste åra bodd i et bofellesskap på Rustadgrenda i Oslo, der han trives godt. For snart et år siden fikk broren Gorm Ingar Kile og svigerinnen Randi Røst Kile et brev fra kommunen. De hadde bestemt seg for å øke leia fra 8 000 til 13 000 kroner fra og med august. Det har ikke Vegard klart å betale. Han jobber på et tiltak på Fossheim verksted og får utbetalt om lag 19 000 kroner i måneden i uføretrygd. De tok umiddelbart kontakt med kommunen for å finne e ...

2019-02-13 04:00 Utviklingshemmet: Ut å shoppe omsorgsbolig

Det høres så vakkert ut når vi snakker om brukervalg. At den enkelte selv kan velge hvem som skal levere tjenester til deg. Men når kommunen "bare" utleverer en adresseliste og sender deg ut på "shopping" synes jeg nok de hjelpetrengende i for stor grad overlates til seg selv. Det er kommunen som sitter med fagkunnskapen, kjenner de aktuelle steder og skal veilede. "Katrine" strever med å få et kvalitativt godt bo- og omsorgstilbud til hennes sønn som har diagnosene Asperger og ADHD, og trenger omsorgsbolig livet ut: "Via Habiliteringstjenesten fikk jeg vite om et nytt system for valg av bolig ...

2019-02-12 04:34 Bruk av bleiesensor er også en forskningsetisk sak

Saken om bleiesensorer i Oslo har fått stor oppmerksomhet – både på Facebook, gjennom min blogg og på Sykepleiens nettsider. Nylig konkluderte Rådet for sykepleieetikk omkring bleiesensorer. Forsker Erik Thorstensen ved Oslomet er kritisk til uttalelsen fra Rådet for sykepleieetikk, og skriver bl.a. i Sykepleien: "Jeg vil mene at saken om bleiesensorer slik den fremstår her – som en test av om bleiesensorene virker eller ei – ikke bare er en profesjonsetisk sak, men også en forskningsetisk sak. Et søk på Google Scholar gir absolutt ingen treff på «Diaper Sens». Og Rådet for sykepleieetikk skri ...

2019-02-11 10:09 Kommunen dobler husleia til uføre Kristoffer (42)

- Det er helt urimelig at leieprisene skal settes opp så mye at mange knapt har råd til å leve. Dette er mennesker som har et langvarig behov for fellesskapets ressurser og som ikke kommer til å ha mulighet til å skaffe seg et inntektsgrunnlag, sier jeg selv bl.a. til Dagbladet i dag. De fleste av oss ønsker å klare oss sjøl. Sosialhjelp skal være en midlertidig ordning når man er i en kritisk situasjon, ikke en varig ordning man skal gå på resten av livet. Uføre Kristoffer Væhle Rodriguez har fått varsel fra kommunen om at husleia skal dobles fra det den er i dag. Nå får han knapt råd til å h ...

2019-02-11 04:11 Sykehusplanene for Oslo er unødvendig kostbare og gir for lite kapasitet!

I morgen ettermiddag skal det være fakkeltog mot sykehusplanene i Oslo. Nordre Aker SV skriver i den sammenheng bl.a.: "Sykehusplanene for Oslo har tre faktorer, Gaustad-utbyggingen, utbygging av Aker sykehus og skjebnen til Ullevål sykehus. Slik de ser ut nå, blir alle de gale valgene tatt. Oslo må stå sammen om: - Gjenoppbygging av Aker sykehus med storbylegevakt - Rikshospitalet som høyspesialisert sykehus uten lokalsykehusfunksjoner - Ullevål fortsatt som akuttmedisinsk regionsykehus og lokalsykehus for omkringliggende bydeler. Vi må sikre at helsemilliardene blir brukt best mulig og at Os ...

2019-02-10 21:33 Utviklingshemmede Vegard: Bydelen utsetter utkastelsesbegjæringen

Men Vegard og hans pårørende lever fortsatt med utkastelsestrusselen over seg: "Bydelen har sagt at de skal la begjæringen ligge til vi har fått avklart om sosialkontoret kan hjelpe oss. Ikke et ord om at ikke trusselen skal bli til virkelighet. En utsettelse som gjorde at jeg trodde jeg kunne senke armene litt og ta opp igjen skrivevirksomheten av bokserien min, jeg er forfatter. Det kan jeg ikke. Du kaster ikke ut en mann med Downs selv om det ikke er til gata. Det er intet mer enn umenneskelig å tenke på å kaste en mann som elsker sin leilighet og sitt bosted til et sted der dere kan grabbe ...

2019-02-10 04:51 Rådet for sykepleieetikk: Tja til bleiesensor

En sykepleier ved et kommunalt sykehjem i Oslo mener bleiesensoren som nå testes ut på Oslo-sykehjem er etisk problematisk. For noen uker siden skrev hun på bloggen min om sine innvendinger. Saken ble plukket opp av Rådet for sykepleieetikk i Norsk Sykepleierforbund, som har avgitt en lengere uttalelse. Rådet for sykepleieetikk er verken for eller imot bruk av bleiesensor, men mener at den utfordrer etikken på ulike måter. Rådets leder påpeker at de får frem ulike sider ved saken ved å ha et nytte- og skade-perspektiv. Altså: Hvilken nytte kan pasienten ha av en bleiesensor, sett opp mot ulemp ...

2019-02-09 04:21 Bestemødre for fred: Takk for ærespris

Bestemødre for fred er en gruppe som imponerer der de hver onsdag står utenfor Stortinget og deler ut duggfriske løpesedler om et aktuelt fredspolitisk tema. Når derfor bestemødrene nylig tildelte meg deres ærespris for 2018 verdsetter jeg dette høyt. Bestemødre for fred og meg selv jobber hele tida i samme retning: Vi er der i folkeopplysningens tjeneste. Vi slåss for åpenhet og åpne demokratiske prosesser. Begge på freds- og sikkerhetspolitikken, men jeg i tillegg også på lokalpolitikkens område. I hele mitt politiske virke har jeg jobbet i åpenhet og sloss for åpenhet. Den gang jeg planla b ...

2019-02-08 04:17 Hurra for barnevernet i Nordstrand bydel

Byråd Inga Marte Thorkildsen er klar: "Barnevernet gjør en livsviktig jobb og redder mange tusen barn hvert eneste år. Barnevernsarbeiderne må tas godt vare på! Derfor ble jeg så glad da jeg fikk beskjed om at barnevernstjenesten i Nordstrand her i Oslo er blitt årets arbeidsplass i bydelen. Det de gjør er så inspirerende! Hør bare: ⭐️De samarbeider tett med NAV for å gi ubyråkratisk og helhetlig hjelp, siden vi jo må vite hva folk strever med og hjelpe dem med det, og da trengs et helhetlig blikk, ikke minst for familienes levekår ⭐️De driver Elevundervisning på ulike trinn i skolen når det g ...

2019-02-07 04:41 Krever bydel Østensjø tvangsutkastelse av Vegard neste uke?

For funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriguez (42) ble livet med ett mye vanskeligere da Oslo kommune skrudde opp husleia fra 5.500 kroner til nesten 12.000, skriver Dagsavisen. 42-åringen har cerebral parese og er avhengig av hjelp til det meste. De siste 18 årene har han bodd i en toroms leilighet i et bofellesskap på Tåsen i Oslo. – Jeg har greid meg godt på trygden på 20.000 utbetalt i måneden. Da har jeg hatt penger til å kunne gå på kino og teater, eller reise på en tur, sier Kristoffer Væhle Rodriguez til Dagsavisen. – Men nå som leia er doblet, blir det ikke mye igjen når faste utgif ...

2019-02-06 20:28 Klok politisk praksis er bl.a. å skape flertall gjennom allianser

Hva er vanskelig i rollen som bystyremedlem? Dette er et av spørsmålene det ønskes at jeg svarer på når jeg de siste ukene har møtt gymnasklasser som er på besøk i Oslo rådhus som en del av demokratiopplæringen. Og det er kanskje særlig to situasjoner som isolert sett kan være vanskelig: Det har vært situasjoner der jeg har ønsket å stemme annerledes enn bystyregruppen min. Det hender at folk ute i byen, og andre partier, utfordrer SV og spør: Hvorfor stemmer dere ikke for forslag dere reelt sett er for? Dette prøver jeg å svare på nedenfor. Hvordan ser du på dette?

2019-02-06 04:59 Amerikansk atomstrategi i nordområdene og Norge

NRK-journalist Bård Wormdal gjør en formidabel jobb i å avdekke Norges sentral plass i amerikansk atomstrategi, og det forhold at Norge gradvis og i det skjulte etablerer det som er reelt sett er amerikanske baser på norsk jord. Typisk nok ingressen på noen av hans artikler: "De fem stortingspolitikerne fra Finnmark kjente ikke til at det skal bygges en ny amerikansk militær radar i Vardø før det ble kjent i media." "Amerikanske forsvarsdokumenter avslører at Pentagon satte av millioner av dollar til omstridt satellittprosjekt med Norge. Likevel beskrev forsvarsminister Frank Bakke-Jensen det ...

2019-02-05 04:38 De små seiere i hverdagen

Siri Alfstads datter har en nevrodegenerativ lidelse i sentral nervesystemet. Den rammet først bena slik at hun ikke klarte å gå og stå. Etterhvert mistet hun evnen til å krabbe og sitte, snakke og nå i det siste har sykdommen tatt håndfunksjon og syn. Etterhvert vil også det som går automatisk, som hjerte og lunger, rammes. De fleste barn med denne sykdommen lever ikke lenger enn 10 år. Ofte blir de ikke 10 år en gang. Siri skriver: "Det nytter å kjempe for det man tror på. Jeg er så glad for at jenta mi hjelper meg å endre verden litt, og gjøre hverdagen bedre for oss i familier med funksjon ...

2019-02-04 04:53 Norge bør yte krigserstatning til uskyldige libyere

Vestfold og Telemark SV har sendt et klokt forslag til behandling på SV's landsmøte nå i mars: "SV vil foreslå overfor Stortinget at tidspunkt og geografiske koordinater for norske bombemål i Libya i 2011 blir offentliggjort. Dette for at uskyldige mennesker som ble skadd og invalidisert, samt pårørende til drepte, skal kunne få kunnskap om bombingen og søke støtte og erstatning fra den norske stat". Stortinget behandlet nylig Libya-rapporten. Denne rapporten drøftet kun norske interne forhold knyttet til beslutningsprosessen førvedtak om deltakelse i krigen og forhold som omhandlet gjennomfør ...

2019-02-03 04:13 Bydel Ullern får egen barnefattigdomskoordinator

Spennende grep fra Ullern bydel: Tidligere avdelingsleder i NAV, Hege Grelland, blir ny fattigdomskoordinator i bydelen. Fattigdomskoordinatoren skal arbeide for å forebygge utenforskap og barnefattigdom. Barnefattigdommen i Norge er økende. Det å vokse opp i familier med lav inntekt, kan ha negative konsekvenser for barns velferd både på kort og lang sikt. Dette ønsker bydelen nå å rette en innsats mot og oppretter derfor en egen barnefattigdomsstilling. Både Grelland og bydelen mener det er viktig å ha fokus på barna og familiene deres, for på denne måten å kunne yte best hjelp og tiltak. De ...

2019-02-02 04:31 Studenter flytter inn med eldre i Nordre Aker

I bystyrebehandlingen denne uka om kommuneplanen minnet jeg om et spennende prosjekt: "Nå kan studenter bo i Pastor Fangens vei med nesten halvert husleie, i bytte mot at de tilbringer 30 timer i måneden sammen med sine eldre naboer. Vi tror på gode generasjonsmøter." Og som NRK skrev når studentene flyttet inn for et år siden: "Kathrine Hogganvik er lærerstudent, mens Helene Thorsen (20), er tannlegestudent. Begge fikk vite om botilbudet fra noen bekjente og ble raskt interesserte. – Det å bo med en helt annen aldersgruppe og få kjennskap og relasjoner til dem, var det mest tiltrekkende, sier ...

2019-02-01 04:51 Mann med Downs Syndrom, 55 år, trues med utkastelse fra kommunalt bofellesskap

Utviklingshemmede Vegard Kiles husleie ble av Oslo kommune økt fra 8.000 til 13.000 kroner. Med uføretrygd uten rett på bostøtte er han ikke i stand til å klare en slik leie. Det har oppstått en restleie på 18.000 kroner. I går fikk han varsel om inkasso og utkastelse om betaling ikke skjer innen 14 dager. Pårørende skriver til meg: «Vegard, 55 år, bor i Rustadgrenda bofellesskap. Han har en mor på 93 år på Langerud sykehjem. Dit kan han gå for å besøke henne. Forøvrig har han en bror, Gorm Kile, som er min mann. Jeg har kjent Vegard fra han var ni år gammel. Han arbeider på den vernede bedrif ...

2019-01-31 04:48 Oslo har vedtatt en kommuneplan fram mot 2040 - samfunnsdelen

I bystyret i går vedtok vi den nnye kommuneplanen, - samfunnsdelen. Arealdelen skal behandles senere. Noen av poengene jeg la vekt på: Over 1200 flere unge i Oslo fikk i fjor sommerjobb. Nå kan studenter bo i Pastor Fangens vei med nesten halvert husleie, i bytte mot at de tilbringer 30 timer i måneden sammen med sine eldre naboer. Vi tror på gode generasjonsmøter. Store økonomiske forskjeller mellom folk er som gift for samfunnet. Vi må jobbe målrettet for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk i våre ulike bydeler og gi alle folk like muligheter. 9 av 10 barn av foreldre med ...

2019-01-30 04:38 Norge i hoftebrudd-verdenstoppen: Bydel Nordstrand halverer

Bydel Nordstrand fortjener skryt for ditt arbeid med å få ned antall hoftebrudd. Det er årlig 9 000 hoftebrudd i Norge, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. En av fire dør innen et år. 75 % av de som får et hoftebrudd kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. Hoftebrudd er en stor belastning for den enkelte og for de pårørende. Derfor er snømåking og strøing særs viktig forebyggende tiltak for eldre og funksjonshemmede. Gjennom målrettet arbeid har bydel Nordstrand klart å få til betydelig færre fall hos eldre. Tiltak som virtuell t ...

2019-01-29 04:16 Fagforeninger i krise

En løsere, utrygg og dårlig betalt tilknytning til arbeidslivet økte overalt i EU, skriver Dag Seierstad. "Arbeidsløsheten utvikla seg svært ulikt under kriseåra etter 2008. I Hellas og Spania økte den særlig dramatisk, men i Tyskland og Polen gikk arbeidsløsheten ned etter 2008. Det er likevel et fellestrekk at det som kalles «prekært arbeid», en løsere, utrygg og dårlig betalt tilknytning til arbeidslivet, økte overalt i EU. De siste førti åra har fagbevegelsen mista medlemmer i alle europeiske land. I de fleste EU-land er mindre enn hver femte arbeidstaker fagorganisert. På den bakgrunnen e ...

2019-01-28 04:50 Demenslandsby: Hva skjer med Lille Tøyen Sykehjem?

Naboene på Tøyen heier på den ny demenslandsbyen som er under planlegging, og som jeg skrev om på bloggen for et par uker siden. Men naboer har bedt meg avklare noen spørsmål. Jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål som byrådet skal besvare skriftlig overfor bystyret: 1. Lille Tøyen Sykehjem: Bystyret vedtok 13. desember 2017 å omregulere Hovinveien 4-6 og 10 (Lille Tøyen sykehjem), samt Dronning Ingrids plass fra helse- og sosialinstitusjon og felles lekeareal, til institusjon/barnehage. Punkt 3 i bystyrets vedtak sier: «Bystyret ber byrådet jobbe for at det gamle sykehjemsbygget blir reh ...

2019-01-27 04:24 Trygd kr. 19.000. Kommunal husleie: kr. 12.000

Jeg sitter pris på enhver som ytrer seg om noe som de mener krever bystyrets oppmerksomhet. Som Kjersti Høyem. Datteren Katrine (42) har Cerebral parese og epilepsi. De siste 18 årene har hun bodd i en omsorgsbolig for utviklingshemmede i Carl Kjelsens vei. Kjersti Høyem sendte denne henvendelsen til Oslo bystyre like før jul: "Gjengs leie/markedsleie Ser at bystyret skal ta opp ovennevnte til diskusjon. De fleste som bor i omsorgsboliger har fram til nylig klart seg økonomisk/fått økonomien til «å gå rundt». Vi er i sjokk over at svært mange som bor i omsorgsboliger har fått doblet eller tred ...

2019-01-26 04:35 Parodipolitikk fra Fabian Stang

Trikkefører Linda Amundsen kommenterer Fabian Stangs trikke-utspill: "Fabian Stang er en hyggelig fyr. At han har peiling på kollektivtrafikk, er vel en helt annen sak.   Utspillet bærer tydelig preg at de ikke har kunnskap om trikken eller kollektivtrafikk i det store og det hele. Sporveien som drifter både trikk og t-bane i Oslo, har gjennom de siste 10 årene gjennomgått en effektiviseringsprosess som har gjort at vi i Oslo nå driver kollektivtransport både billigere og mer effektivt enn noen andre selskaper i hele verden. Nettopp fordi drifta av trikk og t-bane gjøres i egen regi. Sporveien ...

2019-01-25 04:48 Finansbyråd Robert Steen: Vi trenger hele og faste stillinger

Finansbyråden i Oslo er tydelig: "Som arbeidstaker - tenk deg inn i en situasjon hvor du fra neste mandag kun har 40% jobb (to dager i uka) og 40% lønn. Tenk deg inn i en situasjon hvor de du jobber sammen med er nye, andre mennesker hver gang du kommer på jobb. Tenk deg inn i en situasjon hvor du ikke selv bestemmer når og om du skal på jobb. Tenk deg inn i en situasjon hvor du ikke har tilknytning til en arbeidsgiver, til en organisasjon som ivaretar deg og investerer i deg og din kompetanse som arbeidstaker.... Og så svar på spørsmålene; 1) Ville du fått familieøkonomien til å gå rundt? 2) ...

2019-01-24 04:03 Aberia Healthcare: Oslo kommune bør si opp avtalen?

Politiet etterforsker to dødsfall ved Aberia Healthcares institusjoner i Oslo, dødsfall som inntraff med under et års mellomrom. Mandag 1. oktober i fjor døde en 15 år gammel multifunksjonshemmet gutt etter en hendelse ved deres avlastningsinstitusjon på Voksentoppen. Fylkesmannen sier at det kan se ut som at de helse- og omsorgstjenester som den aktuelle pasienten har fått markant bryter med lovens forsvarlighetskrav. Man skulle da tro at Aberia skjerpet seg betydelig. Men få uker senere var en ung funksjonshemmet kvinne borte i 7 timer fra institusjonen, uten at de ansatte visste hvor hun va ...

2019-01-23 04:57 Hjemmetjenester i digitaliseringens tid

Private aktører har mye å lære av offentlig sektor, og offentlig sektor kan tilsvarende lære mye av de private. Min gamle mor i Fredrikstad har problemer med å gå ut, og dermed vanskeligheter med å handle matvarer. Det er ikke alltid hensiktsmessig for meg å reise fra Oslo til Fredrikstad for å handle for henne. Jeg har kommet til at løsningen kan være å handle hos et av firmaene som leverer kolonialvarer på døra. Enkelt, praktisk og billig. Varene bestiller jeg via deres enkle nettløsning, forhåndsbetaling via hennes bankkort og så blir varene levert på døra hjemme hos henne til ønsket tid. F ...

2019-01-22 04:33 Anstendighet

"Den første utlendingen som kommer for nærme meg blir slått rett ned. Jeg knuser ansiktet hans fullstendig på 5 sekunder." Folk som truer med rasistisk vold slipper ikke til på min blogg. Alle innlegg jeg har på bloggen min har et kommentarfelt hvor folk kan legge inn kommentarer. Det kommer svært mange kommentarer, og i øyeblikket ligger det rundt 20.000 kommentarer ute. Det er bra. Men jeg har forhåndskontroll av kommentarene før de legges ut. Terskelen for å avvise er selvsagt svært høy, og politisk uenighet og meningsbrytninger er helt utmerket. Men dem som måtte prøve seg med rasisme elle ...

2019-01-21 04:27 Oslo-skolen: Gratis frukt til alle elever på ungdomstrinnet i 2019

Bystyret har som et folkehelsetiltak, på forslag fra det rødgrønne byrådet, vedtatt å innføre gratis skolefrukt i Oslo fra 2019. Alle elever på ungdomstrinnet i Osloskolen skal få gratis skolefrukt to dager per uke. Tiltaket er et prøveprosjekt frem til våren 2021, og målet er at dette på sikt kan rulleres ut til alle skolene i Oslo. Ordningen starter opp nå i slutten av januar, og innføring skjer puljevis. I løpet av 2019 og 2020 skal skolefrukt bli et tilbud for mer enn 18 000 ungdomsskoleelever. Samtidig skal det i år gjennomføres et skolematprosjekt. Her skal tre-fire Oslo-skoler teste ut ...

2019-01-20 04:35 Jon Hellesnes: Faren ved asymetriske militærallianser

En tydelig Jon Hellesnes i ei bok som kommer om noen uker: "For eit lite land har det alltid vore risikabelt å alliere seg med ei stormakt. Faren ved asymmetriske militæralliansar er kjent frå gammalt av. Kunnskapen er nedfelt i storverket om Peloponnes-krigen av Thukydides (ca. 470 – 401 f.v.t.). Den har dessutan støtte i strategiske analysar frå nyare tid. Somme politikarar er glupe, dei har forstått dette uavhengig av bokleg lærdom. Olav B. Oksvik (1887 – 1958) hadde neppe lese Thukydides eller Thomas Hobbes. Men han hadde betre politisk dømmekraft enn ein kvar gjennomsnittsakademikar. Derm ...

2019-01-19 04:29 Hvorfor tok Erna bostøtten fra uføre?

Den statlige bostøtteordninga er blitt dårligere. Færre fikk bostøtte i 2017 enn i 2013, og de hadde lavere gjennomsnittsinntekt. Det har gått hardest utover uføre, og det er ikke et arbeidsuhell. Det er villet politikk, " skriver Bjørgulf Claussen, Jorun Gulbrandsen og Ebba Wergeland. "Erlend Wiborg i regjeringspartiet Frp, er leder for Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han vil ikke gi flere uføre statlig bostøtte: «Jeg mener vi i større grad må se på hva som skal til for at flere kan klare seg uten hjelp fra det offentlige. Det beste middelet mot fattigdom er å sørge for at flere fol ...

2019-01-18 04:17 Kjære Erna Solberg, med vennlig hilsen Robert Mood

Bort med unnfallenhet, bortforklaringer og dansen rundt en døende gullkalv. Inn med realitetsorientering og inspirerende fremtidssatsing! utfordrer generalløytnant Robert Mood statsministeren. "Gode foreldre vet godt at våre barn lærer lite av det vi sier, men mye av det vi faktisk gjør. Hvis vi lyver, lærer våre barn at det er greit å lyve. Snakker vi stygt om andre, lærer våre barn at baksnakking og mobbing er greit. Hvis vi skyver ansvaret fra oss, lærer våre barn at det er greit å ikke ta ansvar for egne ord og handlinger. Hvis vi vrir oss bort fra realitetene med elegante bortforklaringer ...

2019-01-17 04:42 Demenslandsby på Lille Tøyen

I demenslandsbyen skal 130 beboere kunne leve ganske normale liv, med egen bar, restaurant, butikk og frisør. Hjemlig stil, trivsel og hverdagsliv skal erstatte institusjonspreg og kalde korridorer. Tenk deg at du skal handle råvarer til middagen, men glemmer å betale. Det vil sikkert være like flaut å bli stoppet i døra med varene for en person med demens også. Men i «demenslandsbyen» på Lille Tøyen vil du ikke få kjeft. Du vil få et smil av de i kassa og beskjed om å gå tilbake og betale for deg. – Ideen er å la demente, så langt det er mulig, leve det livet de gjorde før de kom på institusj ...

2019-01-16 04:03 Det offentlige må ta eierskap til digitaliseringen

Velferdsstaten slik vi kjenner den står på spill dersom ikke det offentlige tar eierskap til den digitale transformasjonen som vi står midt oppe i, skriver finansbyråd i Oslo Robert Steen: "Det har vært jobbet med digitalisering i Oslo i mange år, men verken systemer eller folk på tvers av kommunens sektorer har snakket godt nok sammen. Digitaliseringen har skjedd der det tilfeldigvis har sittet noen med en god ide eller spesiell kompetanse på IKT-området. I Oslo kommune bruker vi i dag 350 ulike fagsystemer som støttes og vedlikeholdes av leverandører som har vent seg til at det offentlige er ...

2019-01-15 04:43 Dør i ensomhet, oppdages av likstanken

Sist uke kunne vi lese: Fylkesmannen i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak mot bydel Frogner. To personer lå døde i kommunal bolig i 191 dager. Dette er det grunn til å reflektere over. 12. oktober 2017: Mor på 68 år og hennes to døtre på 35 og 28 år ble funnet døde i kommunal utleiebolig på Romsås. Det hadde lagt døde i en måned. De tre kvinnene som døde på Romsås i Oslo i høst, døde trolig av manglende inntak av føde over lang tid. Årsaken til at de ikke har fått i seg nok næring, er sannsynligvis at de valgte å sulte seg i hjel, mener politiet. 12. juli 2018: To personer funnet døde i en ...

2019-01-14 04:43 Marthe Valle: Flyktningene på Lesvos bærer Europas anstendighet på sine skuldre

Marthe Valle har jobbet i flyktningeleir på Lesvos i Hellas. "Jeg er hjemme igjen. Hører min datter leke på kjøkkenet og alt er sånn som det pleier. Bortsett fra at alt er snudd på hodet. Alt inni meg er vrengt innsiden ut, og hjernen min sliter med overgangen fra Moria til Bergen. Blikkene slipper ikke taket. Menneskene slipper ikke taket. Bare fordi jeg har vært så heldig å bli født med dette røde passet fra Norge, så kan jeg forlate Moria og komme hjem til livet mitt der alt er fredelig og trygt. I Moria finnes ingen muligheter for å skape et liv, bare overlevelse. Vi har vært vitne til en ...

2019-01-13 04:49 Dag Seierstad: Fra Katowice – hvor hen?

Tålegrensa er ikke en oppvarming på 2 grader, men 1,5 grader. Men er den uoppnåelig? spør Dag Seierstad. "Hvis vi skal unngå at klimakonsekvensene løper løpsk rundt om i verden, må den globale oppvarminga begrenses til 1,5 grader. For at det skal skje, må utslippene av klimagasser ned med 40–50 prosent allerede innen 2030. Det er konklusjonen til FNs klimapanel (IPCC) i en spesialapport som ble lagt fram i oktober. Det betyr at vi har tolv år på oss til å halvere de globale utslippene av klimagasser. Det krever en omstilling av politisk handling og levemåter som sprenger fatteevnen. Denne «1,5 ...

2019-01-12 04:20 Kunstbyen Oslo: Bystyret skal vedta en kunstplan

Neste uke legger byrådet fram forslag til en kunstplan for Oslo. Byrådet har store ambisjoner for kunst- og kulturpolitikken i Oslo. Et sentralt mål er at flest mulig skal få utøve og oppleve kunst og kultur, uavhengig av økonomi, bosted og alder. Det vektlegges kulturell infrastruktur, en aktiv utsmykkingspolitikk for byens offentlige rom, og at Oslo skal forsterke sin rolle som internasjonal kulturby. «Kunstbyen - Oslo kommunes kunstplan» er en helhetlig strategi for kunstfeltet i Oslo. Kunstplanen bygger på kommunens mål og planer, særlig de eksisterende planene på kunst-og kulturfeltet. Ku ...

2019-01-11 04:46 No hate - dugnad mot netthat

No hate oppsto som et resultat av en Facebook-post som engasjerte over 120 mennesker i en dugnad mot netthat​. Målet med dugnaden var å utvikle innsikt, ideer og løsninger for å bekjempe netthat på nye måter. Gjennom dugnadsarbeidet så de et stort behov for en organisasjon som jobber for å bekjempe netthat på fulltid. Derfor har de etablert No hate, en politisk og religiøs uavhengig organisasjon som er åpen for alle som vil bekjempe netthat.   No Hate skal jobbe for å mobilisere flest mulig i kampen for en trygg samfunnsdebatt ved å utvikle verktøy for å bekjempe netthat. ​De vil hjelp ...

2019-01-10 04:52 Oslo – den lovløse byen. Eller: hvor mange polakker må brenne inne?

Roger Pihl utfordrer som dagens gjesteblogger: "Ja, det er et retorisk spørsmål. Det er jo slett ikke sikkert det blir polakker som kommer til å brenne inne. Det kan like gjerne være etniske nordmenn, pakistanere eller folk fra Litauen. Natt til 9. november 2008 omkom sju polakker i en brann på Gulskogen like utenfor Drammen, i en utleiebolig som huset 22 mennesker. Det samme kan skje i Oslo. Når som helst, fordi plan- og bygningsloven er en sovende lov i Oslo. Verken Plan- og bygningsetaten eller Brann- og redningsetaten har den fjerneste idé om hvor mange soverom det er i byens hus eller hvo ...

2019-01-09 04:41 Dag Seierstad: På kne for Bryssel

Kan EU gi mennesker mot til å ta opp kampen mot de høyre-ekstreme utfordringene? spør Dag Seierstad. "EU-kommisjonen har lagt fram et forslag til direktiv som har provosert store deler av det politiske EU-samfunnet. Det nye direktivet handler om noe så bagatellmessig som hvordan EU-kommisjonen skal informeres om forhold som omfattes av det tjenestedirektivet som etter hard strid med den europeiske fagbevegelsen, ble vedtatt i 2006. Likevel har det utløst politiske jordskjelv. Tjenestedirektivet har som formål å øke handelen med tjenester på tvers av nasjonale grenser innad i EU. Tjenesteytere ...

2019-01-08 04:38 Velferdsteknologi med etiske komplikasjoner? Bleiesensor

Jeg har en sterk tro på at velferdsteknologi bringer helse- og omsorgstjenester i kvantisprang framover. Og vi skal være åpne for å ta dem i bruk, men selvsagt basert på en sunn grunnskepsisi. For av og til krysser vi noen etiske grenser. Jeg har argumentert for at vi i større grad bør bruke GPS-teknologi for å kunne hjelpe demente som forviller seg bort. Og det finnes mye teknologi som kan gi hjemmeboende en enklere hverdag. Men en sykepleier ved et kommunalt sykehjem i Oslo mener bleiesensoren - produsert av Vestfold-firmaet SensCom - som nå testes ut på Oslo-sykehjem er etisk problematisk. ...

2019-01-07 04:16 Miljøhovedstad er noe som skapes av oss alle

Torsdag kveld skrev jeg følgende til Fretex: «Det framstår som svært negativt for Fretex sitt renomme når innsamlingsbokser i Jerikoveien/Kløfterhagen i Oslo er proppfulle,  og det vokser en haug av poser og løst søppel utenfor. Det er vel naturlig å legge inn i hentesyklusen at pågangen er større i jul og nyttårshelgen.» Tidlig påfølgende dag kom følgende beskjed: «Takk for henvendelsen og påpekningen. Disse boksene blir tømt i dag. Fyllingsgraden i disse boksene har vært mye større enn det vi klarte å forutse i jule og nyttårshelgen. Det normale for disse boksene er at de har en mye lavere f ...

2019-01-06 04:07 Oslo kommune: Innskjerping på alkoholservering og representasjon

Byrådet foreslår nå overfor bystyret enkelte endringer i reglement for servering i forbindelse med møter og representasjon i Oslo kommune. De to viktigste endringene er at det foreslås at adgangen til servering av alkohol i arbeidstiden begrenses til ekstern representasjon, og at det innføres en maksimalbeløpsgrense for servering i tråd med statens satser og synliggjøring av utgifter til kjøp av alkohol i kommunens regnskap.   Dette synes jeg er et klokt forslag. Som blant annet landets hovedstad skal Oslo kommune ivareta sine vertskapsforpliktelser på en høflig, men nøktern måte. Det er ikke ...

2019-01-05 04:26 Elevopprør mot mobilforbud

Denne uka har det vært mye fokus på spørsmål om det skal være mobilforbud på skolene. "Opprøret" startet på en ungdomsskole i Ski. Som NRK skriver: "Da Haugjordet ungdomsskole startet opp igjen etter sommeren var noe annerledes. Det var færre ungdommer sittende i de lange skolegangene i friminuttet, bøyd over små lysende skjermer. Det var flere i kantina, mer liv og lyd i klasserommene. For ungdommene på Haugjordet har ikke lenger lov til å ha mobiltelefon i skoletiden. De må sjekke den inn på et «hotell». En gruppe på mellom 40 og 50 ungdommer har i høst startet det de kaller et slags lite pa ...

2019-01-04 02:10 E6: Nei til økt veikapasitet

«SV vil ikke gi plass til mer biltrafikk. Derfor må Oslo kommune jobbe mot alle vei- og tunnelprosjekter som øker den fysiske veikapasiteten, som for eksempel E18 Vestkorridoren og motorvei nedenfor Tveita.» Sånn har vi formulert det i utkastet til valgprogram som er til behandling i Oslo SV. Jeg mener det er en klok tekst. Prosjektet om Manglerud-tunnelen startet som et miljøprosjekt og en tunnel for å skåne boligområdene på Ryen og Manglerud for støy og forurensning fra E6. Men senere har det vokst til å handle om et helt nytt veisystem i store deler av Oslo øst. Prosjektet heter nå «E6 Oslo ...

2019-01-03 04:19 Velferdsflyktningene: Johannes med CP flyttet fra Trondheim til Oslo

Forleden skrev jeg, med referanse til Handikapnytt, om Sally Cathrine Sandboe som valgte å flytte til en annen kommune for å få et bedre tjenestetilbud til sønnen Oliver (13). Oliver har muskelsykdommen Kongenitt muskeldystrofi med total mangel av proteinet Merosin. Den gjør at han trenger assistanse med alt, og at noen passer på at han puster til enhver tid av døgnet. De flyttet fra Oslo til Vestre Toten i Oppland, og ble svært fornøyd. I dag, med referanse til Aftenposten, skriver jeg om Johannes Loftsgård, som har cerebral parese. Assistent-ordningen skulle gi funksjonshemmede likeverd og f ...

2019-01-02 04:48 Seniorsentrene: Ideelle organisasjoners deltakelse må sikres

Eldresentrene/seniorsentrene representerer et viktig forebyggende arbeid for eldrebefolkningen. 19 av Oslos 42 seniorsentre driftes av ideelle organisasjoner. Men en endring i lov om offentlige anskaffelser skaper trøbbel. Kan organisasjonene som driver seniorsentre motta penger til drift fra bydelene, uten at det har vært en anbudsrunde? Nei, mener Kommuneadvokaten, med støtte i et bystyrevedtak fra 2005. I et brev til bydelene skriver byrådet: «Vi bemerker at i dagens situasjon vurderer vi at det er anskaffelse som vil være i tråd med bystyrets føringer.» Det betyr anbud. Alternativet ville ...

2019-01-01 04:34 Sara Bell: Fem bud for fagbevegelsen

Leder av Fagforbundet i Bergen, Sara Bell, har formulert fem bud for fagbevegelsen. Et av budene er: "For det første må fagbevegelsen aldri, aldri begrense sin interesse og sitt nedslagsfelt til sine egne medlemmer, vi skal og vi må være en bevegelse som ikke godtar fattigdom, diskriminering eller andre former for strukturell vold og undertrykkelse. Både i og utenfor egne rekker. Fagbevegelsen må fortsatt stå fremst i kampen for universelle menneskerettigheter, og et godt sted å begynne hadde vært å kraftfullt forsvare barnekonvensjonen som systematisk brytes i statens behandling av barn på fl ...

2018-12-31 04:28 Med ønske om et godt nytt år

Jeg ønsker de mange som følger meg på sosiale medier et riktig godt nytt år, og håper at jeg også i 2019 kan gjøre en akseptabel innsats i folkets tjeneste som bystyremedlem. Noen står mer enn andre i en kritisk situasjon, og trenger sannelig gode håp for det nye året. Siri (bydel Nordstrand) er alenemor for en datter på 6 år. Datteren har INAD, en alvorlig progredierende sykdom med en prognose på at hun kanskje ikke vil kunne leve lenger enn til rundt skolealder. Barnet har hatt ytterligere funksjonstap det siste året. Hun har ikke forflytningsevne, ikke hodekontroll, har mistet svelgfunksjon ...

2018-12-30 04:09 Renovasjon må drives i offentlig regi

Noen lærer aldri av feil: Snaut to år etter søppelkaoset i Oslo, vil Høyre ha renovasjon på anbud igjen. Det har skapt uro blant ansatte i Renovasjonsetaten. Det er 48 millioner å spare på å sette innsamling av avfall ut på anbud, ifølge Oslo Høyres alternative budsjett for neste år. Delt på hver husstand blir det likevel bare småpenger å spare, mindre enn 12 kroner i måneden. – Utspillet har skapt uro blant ansatte i etaten, bekrefter hovedtillitsvalgt i Renovasjonsetaten Oslo REN, Anne Sandborg, overfor Fagbladet. Hun reagerer sterkt på at Høyre velger dette som sak – to år etter søppelkaos ...

2018-12-29 04:09 HC-parkeringskort: Regelverk og praksis i Oslo skal gjennomgås

I den nasjonale forskriften om parkeringstillatelse for forflytningshemmede heter det at: "Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til: a) fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde, b) passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har st ...

2018-12-28 04:34 Ny bibliotekplan for Oslo

Byrådet legger nå fram for bystyret en rullering av bibliotekplanen for Oslo for fire nye år. Og som byrådet skriver: "Byrådet vil videreføre det gode arbeidet som gjøres av Deichman bibliotek både sentralt og i lokalbibliotekene. Samtidig ser byrådet viktigheten av at biblioteket tilpasser seg utfordringer og utviklingen i samfunnet. Byrådet vil vurdere nye måter å gjøre bibliotekets samlinger tilgjengelig på også utenfor det tradisjonelle bibliotekrommet, prøve ut mindre biblioteksatelitter, temporære og temabaserte tilbud som et supplement til de etablerte lokalbibliotekene og nye kanaler f ...

2018-12-27 04:45 Her går flyttelasset til en velferdsflyktning

Sally Cathrine Sandboe valgte å flytte til en annen kommune – i håp om å få et bedre tjenestetilbud til sønnen Oliver (13). Oliver har muskelsykdommen Kongenitt muskeldystrofi med total mangel av proteinet Merosin. Den gjør at han trenger assistanse med alt, og at noen passer på at han puster til enhver tid av døgnet. Hun var lei av at Olivers hverdag måtte legges opp rundt tjenestene han trenger. I stedet ville hun at behovene hans skulle styre hverdagen. Derfor flyttet de – fra Oslo til Vestre Toten i Oppland. – Her vi har bodd i Oslo, er tjenestene spredd på ulike plasser. Personlig assista ...

2018-12-26 04:27 Rudolf Nilsen: Arbeidsløs jul igjen

Arbeiderdikteren Rudolf Nilsen skrev diktet "Arbeidsløs jul" etter å ha blitt inspirert av jernarbeiderstreiken i 1923-24 som varte i sju måneder. Nøden var stor og Oslo kommune, ved formannskapet, bestemte å gi et julebidrag til de arbeidsløse: "enslige kr 10,-, inntil 2 å forsørge kr 20,-, flere enn 2 å forsørge kr 25,-" Det anslåtte totalbeløpet var kr 46 000 (17.12.1924 F sak 3381). Året etter skrev han "Arbeidsløs jul igjen" etter at bystyret ikke ville bevilge noen penger: "I år har vi bare det glade budskap å trøste oss med." Arbeidsløs jul igjen Ifjor fikk vi tyve kroner.  O jule-idyll ...

2018-12-25 04:16 Rudolf Nilsen: Arbeidsløs jul

En nyttig påminnelse fra arbeiderdikteren Rudolf Nilsen  (1901 - 1929) om at alle ikke har det like greit, og at de 20 kroner som arbeidsløse familier dengang fikk fra Oslo kommune i forbindelse med julehøytiden kom godt med. Arbeidsløs jul Vi som er dømt til livet i gråbeingårdenes by feirer i dag en solfest for ham, som er født på ny.   Vi har fått tyve kroner å feire hans komme med! For dem har vi kjøpt en julegran og en hel sekk med ved.   For dem har vi kjøpt en bayer og et stykke hestekjøtt. Det siste skal minne om stallen hvor frelseren blev født.   De fattiges herre og mester! Det var ...

2018-12-24 04:00 Med ønske om en god jul

På en dag som dette er det naturlig å ønske god jul til mine venner, kolleger og forbindelser over det ganske land. Jeg vil la noen av de nærmere 18.000 som følger meg på sosiale medier representere noen av de grupper som i særlig grad trenger vår omtanke og gode ønsker for jula og det nye år. En takk og de beste ønsker til Rune Aasen hos Sporveisarbeiderne, Stine Westrum i Velferdsetaten og FOs Tore Kristiansen. Alle fra yrkesgrupper som vet hva gode offentlige tjenester betyr. Og de beste juleønsker til Adelheid Firing Hvambsal i Bymisjonen som alltid varsler når hjelpetrengende trenger vår ...

2018-12-23 04:45 Tidligere Nordhagan sykehjem tomt etter 10 år: Bør lokalene fylles med aktivitet?

Som ombud i folkets tjeneste får jeg mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å reise saker, som henvendelsen fra naboer til tidligere Nordhagan sykehjem (Grefsenkollveien 12). Naboene undrer seg over at hele 2. etasje i bygget - 1.100 kvadratmeter - etter 10 år fortsatt står tomt. Lokalene består av en rekke små hybler/sykehjemsrom. Jeg har tatt spørsmålet opp med byrådet og særlig spurt om hvorfor lokaler ikke tas i midlertidig bruk til egnede formål. I et svar til bystyret gjennomgår byråden saken, og oppsummerer slik: «Jeg vil på generelt grunnlag si at det er uheldig at kommunalt eide ...

2018-12-22 04:25 Rina Mariann Hansen: Black Box Teater har rett på støtte

Frp vil kutte støtten til et teaterstykke de er uenig med. Det er dypt problematisk, skriver kulturbyråd i Oslo Rina Mariann Hansen: "Jeg har ansvaret for å gi driftstilskudd til Black Box Teater i Oslo. For neste år har bystyret vedtatt å støtte Black Box med 12,3 millioner. Kulturdepartementet gir 7,21 millioner i støtte. Black Box er en programmerende scene i Oslo, en type scene det finnes for få av. Det er en institusjon som gir frie grupper anledning til å vise frem prosjektene sine. Når Fremskrittspartiet foreslår å kutte støtten til Black Box fordi de har vist et teaterstykke der Frp er ...

2018-12-21 04:41 Fungerende utdanningsdirektør Kari Andreassen: Ungdomstrinnet forsømt i Osloskolen

Fungerende direktør i Utdanningsetaten Kari Andreassen i sin julehilsen til ansatte i Osloskolen: Ungdomstrinnet har kanskje vært den forsømte delen i midten, mellom “tidlig innsats” og “fullføre og bestå”. Dette sier hun:   "Jeg vil gjerne takke alle dere som jobber i Osloskolen for innsatsen og alt godt arbeid i 2018!   Jeg har bare jobbet her i tre uker. Det vært en spesiell og spennende avslutning på året, men jeg har allerede sett hvor mye kompetent arbeid dere gjør for elevene våre. Osloskolen skal gi alle barn og unge et godt grunnlag i livet, med faglige kunnskaper, sosial mestring og ...

2018-12-20 04:43 Fredensborg-lovbrudd ga merprofitt på opptil 500 millioner kroner

I bystyret i går behandlet vi Dagens Næringslivs avsløring om at Fredensborg Eiendom brøt loven ved å unnlate å informere leieboere og kommunen om salg og kjøp av leiegårder, og dermed prøvde å forskusle at forkjøpsretten ble benyttet. Jeg utvidet perspektivet noe, og sa blant annet: "Det er borgerligheta som solgte unna fellesskapets eiendom for å slippe å innføre felleskapsfinansiering ved eiendomsskatt. Bl.a.solgte man kommunale utleieboliger, som Sanner Terrasse-komplekset. Det blir dyrt for felleskapet når Fredensborg for en billig penge kunne slå kloa i Oslo kommunes sykehusboliger, mens ...

2018-12-19 04:03 Siris datter har alvorlig progredierende sykdom: Vi møter ikke et støtteapparat

Siri Alfstad er alenemor for en datter på 6 år. Datteren Kari har INAD, en alvorlig progredierende sykdom med en prognose på at hun ikke vil kunne leve opp til mer enn skolealder. Om sykdommen: «I legeerklæringen informeres det om at barnet har infantil neuroaxonal dystrofi som er en progredierende nevrogenerativ lidelse. Videre informeres det om at barnet har hatt ytterligere funksjonstap det siste året. Hun har ikke forflytningsevne., ikke hodekontroll, har mistet svelgfunksjonen og ernæres via gastrostomi. Hun har minimal kommunikasjon igjen med smil og blunking." Hun bor i bydel Nordstrand ...

2018-12-18 04:19 Arbeidslinja gjelder ikke for utviklingshemmede

Arbeidslinja gjelder ikke for utviklingshemmede konstaterer professor Christian Wendelborg ved NTNUs Institutt for sosialt arbeid. Det vil si, utviklingshemmede er nesten ikke i arbeidslivet. Av nesten 20.000 utviklingshemmede i arbeidsfør alder, er under 200 ute på vanlige arbeidsplasser. Det er én prosent. Allerede i 18-19-årsalderen er 81 prosent av utviklingshemmede på uføretrygd, ifølge undersøkelsen fra NTNU. Sammen med kolleger har Wendelborg undersøkt utviklingshemmedes vei gjennom videregående skole og overgangen til arbeidslivet. Det vil si, denne veien finnes nesten ikke lenger. Det ...

2018-12-17 04:28 Må gjøre mer for ungdom i fattige familier

Ungdom som vokser opp i lavinntektsfamilier er en oversett gruppe som bør følges opp bedre, ifølge ny rapport. Det er en vekst i antall barn og unge som vokser opp i familier med lavinntekt eller vedvarende lavinntekt. 10,3 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, mot 10 prosent året før. Rapporten påpeker at ungdomstiden er en tid der stress i familien og mangel på økonomiske ressurser, kan få negative konsekvenser for de unges psykiske og fysiske helse. Mye tidligere forskning og tiltak har fokusert på barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Vår gjenn ...

2018-12-16 04:35 Bystyret vedtok evaluering av gjengs leie-prinsippet

Et enstemmig bystyre har vedtatt at husleiefastsetting og gjengs-leie-prinsippet i kommunale utleieboliger skal evalueres, et tema jeg har tatt opp mange ganger her på bloggen. Sist i spørsmål til byrådet for en måned siden. Bystyret vedtok onsdag: "Gjengs leie har vært lagt til grunn som prinsipp for å fastsette husleie i kommunale boliger i Oslo siden tidlig 2000-tall. Prinsippet om gjengs leie alene sier ikke noe om hva kommunen gjør for å hjelpe folk i en vanskelig økonomisk i situasjon, men om hvilke virkemidler vi bruker. Oslo kommune har valgt å bruke bostøtteordninger for å bistå de so ...

2018-12-15 04:14 Lån verktøy på biblioteket

En drill brukes i gjennomsnitt 12 minutter i løpet av sin levetid, resten av tiden står den og samler støv i boden før den blir erstattet av noe nytt og bedre. Trenger du da egentlig egen drill? Hadde det ikke vært mye bedre å låne en på biblioteket? Dette har noen av Deichman-filialene hatt til utlån et års tid. Her kan du låne verktøy som driller, stikksag, pussemaskin, lasermåler, stendersøker, laservater og multisliper med mere. Dette er jo ting som gjerne er dyrt å kjøpe, men som du kanskje ikke bruker så ofte. Som Deichmanske selv skriver: "Å låne ut verktøyene du trenger for å gjøre en ...

2018-12-14 04:45 Aktivitetsskolen (AKS) og Høyre: Ekstraregning på 22.000 pr. barn

Flere tusen familier vil få ekstrareging på AKS-deltakelse med 22.000 kroner pr. barn dersom Høyre skulle vinne tilbake makta i Oslo. Dette utfordret jeg det potensielle byrådssamarbeidspartiet Venstre på i bystyret onsdag. SV har sloss for at alle Oslo-barn – uansett bostedsbydel - skal få gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen. Vi er godt på vei. Med det budsjett vi har vedtatt for 2019 blir det gratis aktivitetsskole til alle førsteklassinger i hele byen, i tillegg til videre opptrapping i utvalgte bydeler. Jeg merker meg at både SV og V i forslag til nytt kommunevalgprogram sier at alle e ...

2018-12-13 04:19 Barnehager: Ideologisk løp for salg og anbud?

Fremskrittspartiet vil selge kommunale barnehager i Oslo, mens Høyre vil anbudsutsette. I bystyret i går utfordret jeg Høyre på dette: Ved vedtak i bystyret av budsjett i 2012 vedtok det borgerlige bystyreflertallet et forsøksprosjekt med salg og konkurranseutsetting av 13 kommunale barnehager. På tross av at man valgte kommunale barnehager som var relativt dyre i drift, sparte kommunen bare småsmuler: 307.000 kroner, på den svært omstridte prosessen. 7 av de 13 barnehagene ble endog dyrere i drift. I en evalueringssak til bystyret 3 år senere konkluderte byrådet, med Anniken Haugli i spissen, ...

2018-12-12 04:38 Bevegelseshemmede får bedre fremkommelighet i bilfrie gater

Bilfritt byliv har vært en utfordring og hodepine for bevegelseshemmede. Nå tar byrådet nye grep, og legger til rette for flere handikap-parkeringsplasser i sentrum. Det kommer også et nytt skilt som skal gi bevegelseshemmede bedre fremkommelighet i bilfrie gater. – Å gjøre sentrum mer bilfritt handler jo nettopp om å åpne opp gatene for enda flere, inkludert de med nedsatt funksjonsevne, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) til Dagsavisen. Leder av Regionsstyret i Norges Handikapforbund Oslo, Magnhild Sørbotten er fornøyd med byrådets tiltak. – Fortsatt er det for få parkering ...

2018-12-11 04:43 Byrådet vil innføre kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen

Byrådet vil styrke kulturskoletilbudet i Oslo.   Kulturskolene er en av hjørnesteinene i den kulturelle grunnmuren, og skal tilby opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til barn og unge. Gjennom å legge til rette for kreativ aktivitet i møte med andre mennesker bidrar kulturskolen til å fremme inkludering og integrering på en viktig fellesarena. Opplæringsloven stiller krav til at alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud.   I dag har Oslo kulturskole en kapasitet på omtrent 8000 elevplasser, noe som gjør at skolen har en av de laveste dekningsgradene i landet.Ventelistene er spesielt ...

2018-12-10 04:04 Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig

Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig, skriver Hege Hovland Malterud, ny toppsjef i Barne- og familieetaten i Oslo kommune. "Barn i barnevernet har delte erfaringer. Noen har blitt møtt av kjærlighetsfulle, kloke og kompetente voksne med overskudd og kunnskap til å se, forstå og hjelpe. De forteller at de fikk hjelp som hjalp. Mange barn i barnevernet forteller at det oppleves som deres redning. Andre forteller at de ikke fikk det de trengte. De kunne og burde fått bedre hjelp. Felles for dem er at de forteller at de skulle ønske noen hadde brydd seg tidlig ...

2018-12-09 05:40 De herskende tanker er de herskendes tanker

De herskende tanker er de herskendes tanker, skriver lederen av fagforeningen min, John Thomas Suhr, leder av Oslo/Akershus Handel og Kontor i foreningens medlemsblad: "Francis Fukuyama som skrev boka «The end of History» fra 1992, er kjent for budskapet om at utviklingen, etter murens fall og kapitalismens triumf, nå hadde nådd «historiens endepunkt». I mange år var budskapet at ungdommen var blitt individualister, som ønsket «fleksible» tilknytninger til arbeidslivet, og ville avvise felleskapsløsninger. Det nye arbeidslivet skulle visstnok domineres av individer som tilbød «kunnskapen» i ho ...

2018-12-08 05:08 Sykehusplaner i Oslo: Planlegges for lav kapasitet

Oslo Legeforening har et prisverdig engasjement for sykehus-planer for Oslo. I et brev til meg skriver leder Kristin Hovland blant annet: "Jeg tillater meg å kontakte deg som medlem i finanskomiteen. Jeg er bekymret for at ansvaret Oslo kommune har for helsetilbud til befolkningen ikke blir ivaretatt på en god måte om Ullevål selges. Helse Sør-Øst selger tomta, men Oslo kommune vet ikke(?) til hvem.  Selv om staten er ansvarlig for sykehus, må Oslo stille egnet tomt til rådighet. I verste fall står vi i samme situasjon igjen som på Aker nå, hvor en må kjøpe tilbake tomt som er solgt "på billig ...

2018-12-07 05:00 Dag Seierstad: Når OECD tar til vettet

Gammelt nytt: Fagorganisering og tariffavtaler må til for å bekjempe sosial ulikhet. "Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har nylig lagt fram en rapport med to hovedbudskap: • Økonomiske ulikheter sprer seg nå så raskt i de fleste land at de gruppene som blir hengende etter, fanges av en sosial nød som det kan bli vanskelig å bli kvitt. • Det viktigste mottiltaket mot økende økonomisk ulikhet er at langt flere organiserer seg og dekkes av tariffavtaler. Dette er oppsiktsvekkende nytt, i hvert fall fra OECD. ILO er en tre ...

2018-12-06 05:56 Eldre overmedisineres

Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard har et prisverdig engasjement vedrørende overmedisinering av eldre. Nå skriver hun til statsråden: "Hei Åse Michaelsen. Jeg kontakter deg fordi jeg talte opp legemiddelbruken hos de 48 langtidspasientene ved Bekkelagshjemmet i går, og nå bruker de i gjennomsnitt 2-3 faste medisiner hver, til tross for at de fem som flyttet inn i sommer brukte 12 i gjennomsnitt! Eldre overmedisineres i voldsom utstrekning og jeg trenger din hjelp for å få frem budskapet. Selv opplever jeg mine kollegaer som de mest skeptiske til avmedisinering, og de lovpålagte legemiddelgj ...

2018-12-05 05:59 Tøffe klimamål for Oslo kommune

De overordnede klimamålene er at Oslo skal bli en klimarobust by og at byens utslipp av klimagasser skal være redusert med 95 prosent i 2030. Nå har Klimaetaten i Oslo kommune utarbeidet et utkast til nytt faggrunnlag for klimastrategi mot 2030. Dette forslaget til faggrunnlag til en ny klimastrategi tar utgangspunkt i målet om at byen skal bli nesten utslippsfri over de neste 12 årene. At Oslo skal gjøre sin del av jobben ligger til grunn for arbeidet med strategien. Oslo klarer likevel ikke dette alene. Målet forutsetter at nasjonale myndigheter, næringslivet og byens egen befolkning tar gre ...

2018-12-03 21:16 Elin Gunnarsson: plutselig gir jeg munn-til-munn - på mitt eget barn

Elin Gunnarsson skriver: "På lørdag gav jeg sønnen min munn-til-munn 💔 Utrolig mange akuttsituasjoner har vi vært igjennom. Utrolig mange ganger har jeg sittet utenfor en operasjonsstue og ikke visst om jeg skulle si hei eller hade til mitt barn neste gang jeg møtte han. Men og måtte gi munn-til-munn i ren panikk trodde jeg nok ikke skulle skje. For første gang på 5,5 år med pusterør i halsen skle den uforventet ut av hullet i halsen. Jeg lå i sengen og nattet lillesøster (som vanlig med åpen dør) når William sin trygge og flinke assistent ropte med en stemme jeg aldri har hørt før. Jeg forst ...

2018-12-03 05:10 Lokaldemokrati: Åpne prosesser

"Det beste for et levende lokaldemokrati er å ha åpenhet som utgangspunkt," skriver ukeavisa Kommunal Rapport på lederplass. Og denne gang var det Fitjar kommune. "Når kommunen ikke sørger for at arbeidet opp mot økonomiplanen er åpent for allmennheten, har de et problem. Takket være at lokalavisa klaget, har de ansvarlige fått ei lekse av Sivilombudsmannen. Her er det viktig lærdom å hente for flere. Kort fortalt kalte kommunen det arbeidsseminar og lukket møtet om økonomiplanen. Så drev åtte folkevalgte, elleve fra administrativ ledelse og tre hovedtillitsvalgte med gruppearbeid for å angi o ...

2018-12-02 05:33 Oslo kommune prioriterer ideelle organisasjoner

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag om å innføre en forskriftsbestemmelse som gir adgang til å reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner på nærmere angitte vilkår. Oslo kommune er her allerede i gang med å gjennomføre anskaffelser innenfor helse- og omsorgssektoren som er reservert for ideelle organisasjoner. Dermed er kommunen kommet regelgiverne i forkjøpet når det gjelder å åpne for slik reservasjonsadgang. I sin høringsuttalelse om forslaget til reservasjonsadgang for ideelle peker kommunen på at Nærings- og fisker ...

2018-12-01 05:52 Selvbetjent kasse.....

Jeg må innrømme det: Jeg har et ambivalent forhold til selvbetjente kasser i dagligvarebutikkene. Når jeg på Meny har valget mellom selvbetjente eller betjente kasser velger jeg den betjente, litt i solidaritet med de ansatte - tror jeg. Men på IKEA gjør jeg motsatt. Så det er ikke så gjennomført. Kanskje mer at jeg er i en modningsprosess. For jeg hoppet ut i det på det heldigitaliserte lunsjstedet i San Franscisco, da bystyrets finanskomite var på studietur der i våres. Ellers hadde det jo ikke blitt noe mat. Fantes ikke en eneste ansatt tilgjengelig der for å bistå. Hva gjør jeg når koopera ...

2018-11-30 05:48 Sykehusplanene på Gaustad: Gigantomani uten rot i virkeligheten

Det nye sykehuset på Gaustad blir høyere enn tårnene på Oslo rådhus. 76 meter og 16 etasjer er høyden på det planlagte storsykehuset vegg i vegg med Rikshospitalet på Gaustad. Dette er stikk i strid med det Helse Sør-Øst har sagt før og øker risikoen for at planene ikke blir godkjent. Oslo-politikerne bruker sterke ord for å beskrive planene om 76 meter høye sykehusblokker på Gaustad. Bare Arbeiderpartiet nøler med å kritisere. NRK Østlandssendingen skriver: "– Gaustad-prosjektet er galimatias når man har Ullevål der det er i dag, sier Ivar Johansen (SV). – På Ullevål har man en stor, flat tom ...

2018-11-29 05:58 Hakk i plata

AUF i Oslo er engasjert i rusavhengiges situasjon, og har enstemmig vedtatt: "Rusmisbrukere har i dag ikke et sted å dra på når de ikke har et hjem å returnere til. Siden 60-tallet så har rusmibrukere i Oslo blitt jaktet på av myndighetene. Det er på tide at de får et sted de er trygge fra både andre og seg selv. I Bergen brukes det flere millioner kroner for å bygge et tilholdssted for rusmisbrukende innbyggere. Det er noe Oslo burde se til for inspirasjon. I Oslo så er det en pågående debatt om beliggenheten til dette prosjektet. Et forslag er Elgsletta på Grønland. Men det er fast bestemt a ...

2018-11-28 05:20 Klumpen i magen vokste og jeg ble sittende på gulvet ved postkassen når jeg åpnet det

Elin Gunnarsson er fortvilet: NAV fastholder at hun må ut i jobb, og ikke får adgang til i tilstrekkelig grad å ta seg av sitt alvorlig syke barn. Nå er Trygderetten det neste. Hun skriver blant annet: "Da var vedtaket kommet fra NAV klageinstansen. Klumpen i magen vokste og jeg ble sittende på gulvet ved postkassen når jeg åpnet det. Er det sånn det skal være?... Jeg valgte ikke å få et alvorlig sykt barn, men jeg valgte å elske han for den han er og gå gjennom ild og vann for han! Og det skal jeg ikke straffes for. Mitt barn fortjener bedre. Min sønn er 7 år og født med en sjelden og alvorli ...

2018-11-27 05:35 Presteboligen i Stensparken forfaller fortsatt

I flere år sto et flott kommunalt hus i Stensparken - en tidligere prestebolig - tomt og gjennom dette forfalt.  Noen ungdommer så seg lei av dette, og tok huset i bruk. Det noen vil kalle okkupasjon. Jeg mener det er bra at ungdommer synliggjør den vanskjøtsel av felleskapets verdier som kommunale bygg som står tomme år etter år representerer. Som en følge av ungdommens fokus på at at det praktfulle bygget sto tomt år etter år tok jeg, sammen med Rødts Bjørnar Moxnes og Miljøpartet De Grønnes Harald Nissen, initiativ til at saka ble behandlet i bystyret. Bystyrets flertall (SV, MDG, Rødt og A ...

2018-11-26 05:55 Strategi for grønne tak og fasader i Oslo

Oslo kommune har nå sendt «Strategi for grønne tak og fasader i Oslo» ut på høring. Næringsliv, offentlige og private aktører, organisasjoner og privatpersoner utfordres til å gi innspill til strategien. Forslag til strategi for grønne tak og fasader viser Oslos ambisjoner om å benytte uutnyttede arealer til å etablere vegetasjon på nye og eksisterende bygg i Oslo. På denne måten kan bygg bidra med viktige økosystemtjenester som for eksempel bedre overvannshåndtering, en vakrere by og tilrettelegging for pollinerende insekter. Formålet med denne strategien er å etablere en retning og et fundam ...

2018-11-25 05:39 Kan ikke leve med at det er noe muffens i Oslos boligmarked

Dette var overskriften på Dagbladets lederartikkel i går. Bakgrunnen var Dagens Næringslivs avslørende dokumentar sist helg, under hovedbudskapet "Boligkuppet: Eiendomsmilliardær Tollefsen har kjøpt 600 boliger under myndighetenes radar." I den artikkelen het det: "Når DN forteller Ivar Johansen om de 11 leiegårdene Fredensborg har unnlatt å melde til forkjøp, er responsen umiddelbar: – Vi må ha en prosess med beboerne for å sjekke om de ønsker og er i stand til å overta gårdene. Hvis de ikke er i stand til det, må kommunen seriøst vurdere å kjøpe gårdene. Både for å sikre beboerne, og for å s ...

2018-11-24 05:22 Strategisk plan for rusfeltet i Oslo: Må jobbe videre med sentrumsutfordringene

I bystyret sist uke behandlet vi strategisk plan for rusfeltet i Oslo. Jeg synes det særlig er bekymringsfullt at det tyngste rusmiljøet trekker lenger og lenger østover, inn i bo-områder i bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo, og områdene langs Akerselva. Det gir større press på unge til å kjøpe stoff og det gir helt uakseptable bomiljøer. Uteseksjonen foretar regelmessig tellinger av det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum. Den viser at hvert eneste år siden 2012 har miljøet vokst. Det er mer enn fordoblet i løpet av de siste 6 år: Fra under 60, til nå 129.  Uteseksjonen er særlig bekymret for økni ...

2018-11-23 05:14 Når skal vi føle oss trygge?

Johan Lium "skriver" gjennom sin mor Marianne Lium: "Når skal vi føle oss trygge? Hei til deg i kveld , sover du godt? Er du trygg? Er du frisk? Hei! Jeg heter Johan og er 15 måneder gammel og har to eldre søsken...å når jeg ble en del av familien var den endelig komplett.. en fin, frisk flokk med barn.... Dessverre ble gleden kortvarig, ja dere skjønner at jeg hadde så vanskelig for å spise mat... å når jeg først spiste så hjalp det ikke noe i forhold til det å vokse.....Jeg sleit også med pusten, jeg hadde faktisk ei stor rynke i panna, fordi det var så slitsomt å puste..... Da jeg ble 3 mnd ...

2018-11-22 05:45 Helene Bank: Dropp sykehjemsanbud i Oslo

Det finnes et handlingsrom som kan brukes til å innføre andre løsninger enn anbudskonkurranse, skriver Helene Bank i For velferdsstaten. "Det er i hovedsak tre måter ideelle kan få tilstrekkelig forutsigbare rammer til å bidra innen offentlig velferd: Utvidet egenregi. En juridisk betenkning av professor Christoffer C. Eriksen (2015) «Kommuner og egenregi», konkluderer med at det er et stort handlingsrom for å bruke egenregi både med offentlig eide og ikke-kommersielle aktører. Det finnes enkle krav for at egenregi kan benyttes. Direkte anskaffelser. Ved offentlig myndighetsutøvelse kan direkt ...

2018-11-21 07:59 Aftenposten mener: De narkomanes vandring bør ta slutt

Aftenposten støtter på lederplass i dag et initiativ jeg har tatt, med støtte fra bystyrekollegeer: "Sommeren 1966 begynte noen få ungdommer å røyke hasj i Slottsparken. Dette var den spede begynnelsen på det som etter hvert fikk navnet «Oslos åpne russcene». I 50 år har miljøet flyttet seg, fra Nisseberget i Slottsparken via Spikersuppa og Egertorget til nedre del av Karl Johans gate og den berømte Plata. Politiaksjoner har vært medvirkende til at de tungt rusavhengige vært på vandring. Siden 2014 har miljøet hatt mer eller mindre permanent base i Brugata, blant annet på grunn av nærheten til ...

2018-11-21 05:51 Kreativt ungdomsmiljø på Ammerud

Fotografering, bilderedigering, produksjon av musikkvideo og dronefoto: Alt dette og mye mer driver ungdommene på GROW medielab i Groruddalen med. - Med en drone kan vi ta kule bilder og videoer som ikke har vært mulig å få til uten et helikopter tidligere, forklarer Youssef Lauvdal. Youssef er dronefotograf og utdannet innen film og TV, i tillegg til å være leder på Grow medielab. I dag har han fått tak i en drone for å lære litt mer om hvilke muligheter man har med et flyvende kamera. Rundt bordet har ungdommene mange ideer om hva dronen kan brukes til. En av de fremmøtte er Sanjay Kumar, so ...

2018-11-20 05:16 Dag Seierstad: Om å selge seg til EU

Det er "fake news" at lover og tariffavtaler må svekkes for å få solgt varer til EU, skriver Dag Seierstad. "Det er ikke tilfeldig at LO-kongressen både i 2013 og i 2017 vedtok enstemmig at «ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler». Vedtaka kom som svar på en utvikling der tre tiltakspakker fra den rødgrønne regjeringa ikke var nok til å hindre at sosial dumping fortsatt sprer seg og at kriminaliteten i arbeidslivet bare øker. Det er heller ikke tilfeldig at uroen omkring EØS-avtalen i fagbevegelsen møtes med det eneste argumentet EØ ...

2018-11-19 05:18 Tromsøgata 8: Stått tomt i flere år

På bakgrunn av henvendelser fra naboer har jeg tatt opp med Byrådet hva som skjer med Tromsøgata 8: «Dette bygget disponeres av Boligbygg. Tidligere var det Ungbo-leiligheter her. Bygget har nå stått tomt i flere år, med forfall som konsekvens. Bygget rommer mange hybler og en sokkelleilighet med hage. Naboer reagerer naturligvis på en slik forvaltning av fellesskapets verdier. Hvorfor står det tomt? Hva skjer framover, og hvor raskt?» I en skriftlig orientering til bystyret svarer byråd Kjetil Lund: "Tromsøgata 8 er et småhus med tre leiligheter + fem hybler. Huset hørte tidligere til Ungbo-p ...

2018-11-18 05:12 En mer effektiv forvaltning

Bystyret behandlet onsdag et forslag fra Gro Balas og meg om "en mer effektiv forvaltning", og bystyret vedtok enstemmig vårt forslag. Svært mye rapportering handler om å gardere seg. «For sikkerhets skyld», i fall en journalist, byråden eller et bystyremedlem skulle spørre. Og mange kritiske medieoppslag har ført til at det er etablert en ny rapportering, en rapport ingen har etterspurt de påfølgende 10 år. Jeg tror mye av dette handler om tillit. Om å gi makt og ansvar nedover i organisasjonen. Uten å bli nedsablet om det skulle skje feil. For feil skjer. «Den som har begge beina på jorda st ...

2018-11-17 05:51 Boligkuppet: Eiendomsmilliardær Tollefsen har kjøpt 600 boliger i Oslo under myndighetenes radar

I magasindelen av Dagens Næringsliv i dag finner vi en mangesiders artikkel med følgende hovedbudskap: Hundrevis av leieboere har gått glipp av muligheten til å kjøpe sitt eget hjem. Les hvordan eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen har unngått lover som skal hjelpe folk å komme inn på boligmarkedet. Jeg uttaler meg i artikkelen: "Når DN forteller Ivar Johansen om de 11 leiegårdene Fredensborg har unnlatt å melde til forkjøp, er responsen umiddelbar: – Vi må ha en prosess med beboerne for å sjekke om de ønsker og er i stand til å overta gårdene. Hvis de ikke er i stand til det, må kommunen seriø ...

2018-11-16 05:52 Gladnyhet om TT-reiser: Slutt på aldersdiskrimineringen

Oslo har en egen forskrift som regulerer tilrettelagt transport for mennesker med funksjonsnedsettelser som ikke kan benytte offentlig transport. TT-brukere får en årlig kvote med fritidsreiser som fastsettes av bystyret under budsjettbehandlingen. Bystyret kan endre dagens praksis og tildele likt antall reiser for alle aldersgrupper. l forskriften er det en gruppeinndeling blant annet basert på alder. Praksis har til nå vært at de under 67 år er tildelt 150 reiser per år, det samme gjelder TT-brukere ved fylte 67 år som er blinde, svaksynte eller som er spesialbilbrukere, mens de over 67 år h ...

2018-11-15 05:35 Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær

Jeg har nå sendt fram følgende spørsmål byrådet skal besvare overfor bystyret: "Jeg har over tid mottatt mange henvendelser fra beboere i kommunale utleieboliger som ved en konsekvens av dramatiske husleieøkninger, omlegging til skattlegging av trygdeytelser – og dermed høyere bruttoinntekt og endring av bostøtteregelverk særlig på statlig side har fått svært stor endring av levekårene. Mange forteller om at de har gått fra ca. en tredjedel av sine inntekter i bokostnader til en ny situasjon med to tredjedel i bokostnader. Utviklingshemmede og 100 pst uføretrygdede er i en varig situasjon hvor ...

2018-11-14 05:01 Erling Borgen: Krystallnatten og Holocaust - Vi har alle et individuelt ansvar

En tydelig Erling Borgen: "Krystallnatten 9. November 1938 skjedde midt i det kristne Europa. Vanlige og normale mennesker lot det skje. De grep ikke inn da nazistene angrep jødene. Mer enn 1400 synagoger og forsamlingshus ble rasert. Jødenes butikker og eiendeler ble rasert og stjålet. Flere hundre jøder ble drept – og 30 000 ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleirene. Holocaust; angrepet på jødene og utryddelsen av millioner er trolig det mest groteske angrepet på menneskeverdet og menneskerettighetene vi har opplevd i moderne tid. Europa kunne ha forhindret det, men vi lot det skje. O ...

2018-11-13 05:33 Boligspekulant i Hagegata 31: Fått varsel om pålegg og tvangsmulkt

I en leilighet på Tøyen er seks somaliske kvinner stuet sammen på seks små rom. En leilighet på 85 kvadratmeter, med tre soverom, er gjort om til seks soverom ved at stua er tatt bort. Her tar utleier 8.000 kroner måneden i leie for hvert rom. Til sammen 48.000 kroner hver eneste måned. En boligspekulant som skor seg folks behov for et tak overhode. Jeg utfordret Plan- og bygningsetaten til å engasjere seg i saken. De har foretatt inspeksjon og eier prøver å vri seg unna. Men nå setter etaten hardt mot hardt: I brev av i går skriver de blant annet: "Da vi var på i seksjonen den 14. august 2018 ...

2018-11-12 05:46 HC-parkering for Downs Syndrom?

Rundt i byen har vi særskilte parkeringsplasser forbeholdt forflytningshemmede. Formålet «er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringsplass et tilgjengelig parkeringstilbud.» Parkeringstillatelse utstedes til «passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.» «Anne» er mor til 9 år gamle «Tobias», som har diagnosen Downs syndrom. De har fått innvilget parkeringsbevis fo ...

2018-11-11 05:10 Klart språk sikrer demokratiet, øker servicen og bidrar til effektive tjenester og god ressursbruk

Språk er makt, het en gammel Pax-bok. Klart språk er viktig for at brukere, pårørende og innbyggere skal forstå brev og annen informasjon fra kommunen. Klart språk sikrer demokratiet, øker servicen og bidrar til effektive tjenester og god ressursbruk. Bydel Sagene har utarbeidet en egen språkprofil. Og som bydelsledelsen skriver: "Hvordan vi velger å uttrykke oss, sier noe om hvem vi er og hva vi vil. Er det lett å forstå hva vi mener? Hvordan oppfatter innbyggerne informasjon fra bydelen? Hva sto det egentlig på den plakaten? Hver dag leser tusenvis av mennesker det vi har skrevet. De skal sl ...

2018-11-10 05:18 Barn og unges rett til en meningsfull fritid

Ungdomskultur, demokrati, inkludering, mestring, god psykisk helse og mindre rus - alt dette bidrar man til ved å gi fritidsklubbene plass i norsk politikk! Denne uka kom SV med et representantforslag hvor de ber regjeringen fremme en sak om å sikre barn og unge åpne og gratis fritidstilbud i alle kommuner, for eksempel gjennom lovfesting, der det sikres kommunal frihet til å utforme egne løsninger sammen med frivilligheten, men med krav til grunnbemanning og kompetanse og unges rett til medvirkning. Forslaget lyder: 1. Stortinget ber regjeringen fremme en sak om å sikre barn og unge åpne og g ...

Personvern: Fortsetter du på denne siden, godtar du bruk av cookies, og at vi samler nødvendig informasjon om deg, dine preferanser, og besøket ditt her. Les mer. Det er greit.